PL EN


2016 | 16/1 | 45-56
Article title

Charakter zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE

Authors
Content
Title variants
EN
The nature of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation in eu law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaki jest charakter zakazu przed dyskryminacją ze względu na orientacją seksualną w prawie UE (zasada ogólna w prawie UE czy zasada lub prawo w ramach Karty). W artykule uwaga została zwrócona na charakter art. 21 Karty (prawo czy zasada) i zakres (podmiotowy i przedmiotowy) zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE oraz jego skuteczności (wertykalnej czy horyzontalnej). Badaniu zostały poddane postanowienia prawa UE wraz z orzecznictwem TSUE w tym obszarze.
EN
This article aims to answer the question, what is the nature of the prohibition against discrimination based on sexual orientation in the EU law (the general rule in EU law or rule or law under the Charter)? Therefore, in the article attention has been paid to the nature of art. 21 of the Charter (right or principle) and scope (subjective and objective), the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation in the EU law and its effectiveness (vertical or horizontal). The study has been subjected to the provisions of EU law and the jurisprudence of the ECJ in this area.
Year
Volume
Pages
45-56
Physical description
Contributors
author
References
 • Groussot X., PechL., Petursson G.T., The Scope of Application of Fundamental Rights on Member States’ Action: In Search of certainty in EU Adjudication, Eric Stein Working paper No 1/2011, Praga 2011
 • Grzeszczak R., Szmigielski A., Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich – refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 10
 • Holtmaat R., Sexual Harassment and Harassment on the Ground of Sex in EU Law: a Conceptual Clarification (2011-2), European Gender Equality Law Review 4-13
 • Mol M., The Novel Approach of the CJEU on the horizontal direct effect of the EU principle of non--discrimination: (unbridled) expansionism of E law?, 18 MJ 1-2 (2011)
 • More G., The principle of Equal Treatment: from Market Unifier to Fundamental Rights?, [w:] The Evolution of EU Law, red. P. Craig. G. de Burca, Oxford 1999
 • Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2010
 • Pudło A., Problem zakresu niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE, [w:] Unia Europejska a prawo międzynarodowe, L. Brodowski i D. Kuźniar-Kwiatek, Rzeszów 2015
 • Riesenhuber K., The EC Anti-discrimination Framework Directive 2000/78 [w:] N. Bokum, T. Flanagan, R. Sands, R. von Steinau-Steinruck, red., Age Discrimination: Law in Europe, Austin –Boston – Chicago – New York –The Netherlands 2009
 • Śledzińska-Simon A., Zasada równości i zasad niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, Studia BAS 2011, nr 2 (26)
 • The Evolution and Impact of the Case-Law of the Court of Justice of the European Union on Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, Office for Official Publications of the European Union, 2012
 • Wróbel A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2013
 • Wróbel A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 1, Warszawa 2012
 • Zawidzka A., Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5234734-02c8-4507-9ea9-ad2cd56a8a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.