PL EN


2018 | 1 (372) | 26-34
Article title

Preferencje młodych konsumentów wobec kaw dostępnych na polskim rynku

Content
Title variants
EN
Young Consumers’ Preferences for the Coffees Available in the Polish Market
RU
Предпочтения молодых потребителей по отношению к видам кофе, доступным на польском рынке
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem pracy jest określenie preferencji spożycia kawy przez młodych konsumentów studiujących technologię żywności i żywienie człowieka w porównaniu z preferencjami młodych konsumentów studiujących na kierunkach ścisłych. W badaniu udział wzięło łącznie 200 osób, w tym 100 studiujących Technologię Żywności i Żywienie Człowieka oraz 100 studiujących na kierunkach ścisłych. Wykazano, że młodzież akademicka studiująca kierunki żywieniowe i kierunki ścisłe deklarowała podobną częstość spożywania kawy, jak również spożywanie podobnych jej ilości. Głównym powodem spożywania kawy, niezależnie od deklarowanej wiedzy żywieniowej respondentów, jak i studiowanego kierunków studiów, były jej walory smakowe. Studenci deklarowali, że wybierają nową kawę, jeśli znajomi ją zarekomendują lub jeśli będzie tańsza niż dotychczas wybierana oraz gdy nie będzie dostępna w sklepie marka kawy, którą najczęściej piją. Zatem, walory smakowe, przyzwyczajenia oraz dostępność kawy są w przypadku młodych konsumentów kluczowe, niezależnie od ich wiedzy żywieniowej czy poziomu neofobii żywieniowej.
EN
The aim of the study is to analyse the preferences for coffees of young consumers being students of the Food Technology and Human Nutrition faculties compared to the preferences of students of exact sciences. The study was conducted in a group of 200 respondents, including 100 students of food technology and human nutrition and 100 students of exact sciences. It has been stated that students in both groups declare that they drink coffee in similar quantities and at similar frequencies. Regardless of their declared nutritional knowledge by the respondents as well as regardless of the studied faculty, the main reason for consuming coffee was its taste. Moreover, students declared that they would choose a new coffee if their friends recommended it or if it were cheaper than the regularly consumed one, as well as if the regularly consumed coffee was not available. The taste, the general habits and the availability of coffee are the crucial factors for Polish young consumers, independently from their nutritional knowledge or their food neophobia level.
RU
Цель работы – определить предпочтения потребления кофе молодыми потребителями-студентами технологии пищи и питания человека по сравнениюс предпочтениями молодых потребителей-студентов точных направлений. В обследовании приняли участие в общей сложности 200 человек, в том чи- сле 100 обучающихся на факультете Технология пищи и Питание человека, а также 100 студентов точных направлений. Выявили, что академическая молодежь, обучающаяся на питательных направлениях и в области точных наук, заявляла о сходной частотности потребления кофе, а также о потреблении его сходного количества. Основным поводом для потребления кофе, независи- мо от декларируемых питательных знаний респондентов, как и направления обучения в вузах, были его вкусовые достоинства. Студенты заявляли, что они выбирают новый кофе, если его рекомендовали знакомые или если он будет дешевле, чем до сих пор выбираемый, а также если не будет доступным в магазинах бренд кофе, который они пьют чаще всего. Следовательно, вкусовые качества, привычка и доступность кофе – в случае молодых потребите- лей основные критерии, независимо от их знаний насчет питания или уровня неофобии.
Year
Issue
Pages
26-34
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Barrena R., Sanchez M. (2012), Neophobia, personal consumer values and novel food acceptance, “Food Quality and Preference”, No. 27.
 • Barska A. (2013), Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Polski, Czech i Słowacji, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4.
 • Bartkowicz J. (2015), Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(355).
 • Bartkowicz J., Rybowska A. (2016), Zachowania konsumentów województwa pomorskiego na rynku kawy naturalnej jako przesłanka działań marketingowych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 43/3.
 • Chudy S. (2014), Rozwój rynku kawy i zmiany w jej konsumpcji wśród Polaków, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 4(34).
 • Guzek D., Głąbska D., Lange E., Jeżewska-Zychowicz M. (2017), A Polish study on the influence of food neophobia in children (10–12 years old) on the intake of vegetables and fruits, “Nutrients”, No. 9(6).
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2009), Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(64).
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Lenart B., Sikora T. (2001), Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 2(27).
 • Mirońska D. (2010), Zachowania nabywców na rynku – trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe SGH”, nr 27.
 • Pliner P., Hobden K. (1992), Development of food neophobia in humans, “Appetite”, No. 23.
 • Przybysz M.A., Widła G., Dłużewska E. (2013), Preferencje konsumenckie picia kawy. Wpływ temperatury i czasu prażenia ziarna kawy na ocenę smaku i zapachu espresso, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, nr 572.
 • Wanat G., Woźniak-Holecka J. (2011), Ocena konsumpcji produktów zawierających kofeinę wśród młodzieży akademickiej i licealnej, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 92(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a526ce4b-b8ef-4ba2-bab5-a356ae2304c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.