Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 112-122

Article title

Szkody łowieckie – stan faktyczny i kolejne rozwiązania prawne

Authors

Content

Title variants

EN
HUNTING DAMGES – FACTS AND FURTHER LAW SOLUTIONS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Trwające od kilkudziesięciu lat intensywne zmiany w krajobrazach rolniczych, wpłynęły dość istotnie na dynamikę liczebności podstawowych gatunków zwierzyny grubej, a zwłaszcza dzików. Stan ten w połączeniu z obserwowaną w ostatnich latach wzrastającą roszczeniową postawą społeczeństwa, a zwłaszcza rolników prowadził do coraz liczniejszych konfliktów na tle szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych. Wymusiło to niejako konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie procedur szacowania strat i ustalania wielkości odszkodowań. Począwszy od 2016 roku dokonano trzykrotnej nowelizacji prawa łowieckiego. Jedne z zaproponowanych rozwiązań ze względu na znaczne koszty nigdy nie zostały wprowadzone w życie. Drugie wprowadzone od 1 kwietnia 2018 roku nie sprawdziły się w ogóle i obwiązywały niespełna 5 miesięcy. Jednocześnie podnieść należy, że doprowadziły one do wielu konfliktów pomiędzy rolnikami a przedstawicielami samorządów lokalnych. Kolejne rozwiązania wprowadzone od 23 sierpnia 2018 roku, niejako powróciły do wcześniejszych, gdyż wydaje się, że jedynym podmiotem mogącym sprostać wymaganiom szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolniczych są myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. Potwierdzeniem tego jest fakt, że opisane zmiany nie sprawdziły się w zupełności. Generowały one olbrzymie koszty i prowadziły do jeszcze większego, niż dotychczas, niezadowolenia społecznego.
EN
Intensive changes in agricultural landscapes, that have been going on for several decades, have had a significant effect on the dynamics of the number of basic large game species, especially wild boars. This situation, combined with the growing demanding attitude of the society observed in recent years, especially among farmers, led to more and more conflicts over the damages in crops caused by the game. It forced somehow the need to search for new solutions in the field of loss assessment procedures and determining the amount of compensation. Starting from 2016, the hunting law has already been amended three times. Some of the proposed solutions have never been implemented due to significant costs. Next amendments introduced on April 1, 2018 did not work at all and they were binding for less than 5 months. At the same time, it should be raised, that they have led to many conflicts between farmers and representatives of local governments. Subsequent solutions introduced on August 23, 2018, returned to the first legal solutions, because it seems that the only entity that can meet the requirements for estimating damages and paying compensation for damages caused by the game in agricultural crops are hunters associated in the Polish Hunting Association This is confirmed by the fact that the described changes have not worked at all. They generated enormous costs and led to even greater social dissatisfaction than before.

Year

Issue

Pages

112-122

Physical description

Dates

received
2018-09-20
accepted
2018-11-20

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

References

 • Flis M. (2008): Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w uprawach rolniczych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 248, 117-123.
 • Flis M. (2009): Szkody w uprawach rolniczych w świetle szkodliwego oddziaływania rolnictwa na ekosystemy. Biotop. Zagrożenia biotopów leśnych [red. M. Sporek]. Uniwersytet Opolski. Opole, 123-132.
 • Flis M. (2010): Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych. Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (149), 95-103.
 • Flis M. (2011): Wild boar population management vs. damage conditions in economical and social grasps. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Vol. 50, 43-50.
 • Flis M. (2013): Ecological, legal land economic aspects of evaluating the damages caused by Wild animals. Environmental Protection and Natural Resources, Vol. 24, 3 (57), 53-58.
 • Flis M. (2016): Dynamika liczebności dzików w świetle rosnącego zagrożenia epizootycznego afrykańskim pomorem świń i jej wpływ na poziom szkód w uprawach i płodach rolnych. Przegląd Leśniczy, Nr 2, 8-11.
 • Flis M. (2017a): Zmiany w krajobrazie rolniczym a wskaźniki rozrodu dzików. Wiadomości Zootechniczne. Nr LV,(4), 124-131.
 • Flis M. (2017b): Szkody wyrządzane przez gatunki łowne – omówienie wybranych modeli. Materiały konferencji pt. „Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 30 maja 2017 roku, 99-111.
 • Flis M., Rataj B. (2017): Szkody łowieckie – nowe podejście do problemu. Wieś i Rolnictwo, Nr 1(174), 149-161.
 • Flis M. (2018): Poprawka szacowania. Łowiec Polski. Nr 8, 11.
 • Kozdrowski R., Dubiel A. (2004): Biologia rozrodu dzika. Medycyna Weterynaryjna, Vol. 60, 1251-1253.
 • Panek M. (1997): The effect of agricultural landscape structure on food resources and survival of grey partrige Perdix perdix chicks in Poland. Journal of Applied Ecology, Vol. 34(3), 787-792.
 • Panek M. (2005): Demography of grey partridges Perdix perdix in Poland I the years 1991-2004: reasons of population decline. European Journal of Wildlife Research, Vol. 51(1), 14-18.
 • Panek M. (2018): Habitat factors associated with the decline in brown hare abundance in Poland in the beginning of the 21st century. Ecological Indicators, Vol. 85, 915-920.
 • Popczyk B. (2016): Zarządzanie populacją dzika Sus scrofa w Polsce. [w:] Zarządzanie populacjami zwierząt. Wydawca - Polski Związek Łowiecki, Łowiec Polski Sp. z o.o. Warszawa, 29-45.
 • Radecki W. (2010): Prawo łowieckie – komentarz. Wyd. Difin. Warszawa, 148-150.
 • Rakoczy B., Stec R., Woźniak A. (2014): Prawo łowieckie – komentarz. Wolters Kluwer business. Warszawa, 463-505.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 roku, o prawie łowieckim. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 110 z dnia 14 grudnia 1927 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku, w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2010. 45. 272).
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (Dz. U. 2015.2168).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku – o zmianie ustawy prawo łowieckie (Dz. U. 2016.1082).
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku – o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018.651).
 • Sporek M. (2014): Szkody łowieckie w uprawach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, Vol. 2(32), 181-188.
 • Węgorek P. (2002): Cykl zasiedlania wielkoobszarowych upraw kukurydzy przez subpopulacyjne ugrupowania dzików i dynamika narastania szkód w zależnościod fazy rozwojowej tych upraw. Progres in Plant Protection, Vol. 42(2), 730-735.
 • Zawadzki A., Szuba-Trznadel A., Fusch B. (2011): Baza pokarmowa, charakterystyka populacji i sezonowość rozrodu dzików na terenie Gór Kaczawskich. ZeszytyNaukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt, Nr 63, 363-376.

Notes

PL
Artykuł Informacyjny

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a53325cf-1a90-473a-8711-4c168daba62b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.