PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 149-166
Article title

Jakość życia osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej

Content
Title variants
EN
Quality of Life of the Elderly in the Public Nursing Homes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany jakie zachodzą w okresie starości są wieloaspektowe i obejmują każdą sferę życia. Celem pracy była ocena jakości życia osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej za pomocą kwestionariusza SF-36. Badania przeprowadzono wśród 411 pensjonariuszy o średniej wieku 79,4 ± 7,7 lat. Skala SF-36 ocenia jakość życia w ośmiu aspektach. Najniżej przez ankietowanych zostały ocenione: sprawność fizyczna (29,8 ± 25,3) i ogólny stan zdrowia (45 ± 18,6). W każdym z analizowanych aspektów mężczyźni oceniali swoją jakość życia wyżej o kilka punktów. Uzyskane wyniki oceny funkcjonowania społecznego kształtowały się powyżej średnich wyników w populacji. Średni wynik u kobiet wynosił 61 ± 20, a u mężczyzn 68 ± 19. Ocena PCS wskazała, że funkcjonowanie fizyczne pogarsza się wraz z upływem lat. Sumaryczny czynnik zdrowia psychicznego (MCS), przybrał odwrotny charakter niż PCS. Zarówno najstarszych mężczyzn jak i kobiety cechuje lepszy stan emocjonalny. Wprowadzenie skali SF-36 do oceny jakości życia wśród pensjonariuszy może okazać się ważnym elementem poprawiającym ich sytuację życiową.
EN
Changes which occur in old age are multi-aspect and include every sphere of life. The aim of the research is evaluation of the quality of life of the elderly in the public nursing homes with the help of the questionnaire SF-36. The research was conducted among 411 residents of the age 79,4 ± 7,7. SF-36 scale estimates the quality of life in 8 aspects. Physical efficiency (29,8 ± 25,3) and general health (45 ± 18,6) were evaluated lowest. In every 8 aspects men estimated their quality of life higher of several points. Results of estimation of social functioning are above the average results in population. The average result of women was 61 ± 20 and of men was 68 ± 19. PCS estimation pointed out that physical functioning deteriorate with age. Total factor of mental health (MCS) is of the reverse nature than PCS. Both the oldest men and women feel better emotionally. SF-36 scale introduction to the evaluation of the quality of life among the residents can prove to be an important factor improving their life situation.
Issue
Pages
149-166
Physical description
Contributors
 • Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach
author
 • Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach
 • Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach
References
 • Andresen E.M., Gravitt G.W., Aydelott E.M., Podgorski C.A., (1999), Limitations of the SF-36 in a sample of nursing home residents, „Age and Ageing”, nr 28(6), s. 562–566.
 • Baumann K., (2006), Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontolo-gia Polska”, nr 14(4), s. 165–171.
 • Berlowitz D.R., Du W., Kazis L., Lewis S., (1995), Health-related quality of life of nursing home residents: Differences in patient and provider perceptions, „Journal of the American Ge-riatrics Society”, nr 43(7), s. 799–802.
 • Burzyńska M., Pikala M., Kondak K., Maniecka-Bryła I., (2017), Jakość życia osób starszych korzystających z pomocy instytucjonalnej, „Folia Oeconomica Acta Universitas Lodzensis”, nr 3(329), s. 131–145.
 • Cohen H.J., Feussner J.R., Weinberger M., Carnes M., Hamdy R.C., Hsieh F., Phibbs C., Co-urtney D., Lyles K.W., May C., McMurtry C., Pennypacker L., Smith D.M., Ainslie N., Hornick T., Brodkin K., Lavori P., (2002), A controlled trial of inpatient and outpatient geriatric evaluation and management, „New England Journal of Medicine”, nr 346(12), s. 905–912.
 • Grzegorczyk J., Kwolek A., Bazarnik K., Szeliga E., Wolan A., (2007), Jakość życia osób miesz-kających w domach pomocy społecznej i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku, „Prze-gląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 3, s. 225–233.
 • Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015, (2016), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Kłak A., Mińko M., Siwczyńska D., (2012), Metody kwestionariuszowe badania jakości życia, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 93(4), s. 632–638.
 • Kurowska K., Kajut A., (2011), Samoocena jakości życia osób starszych na przykładzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS), „Psychogeriatria Polska”, nr 8(2), s. 55–62.
 • Lyons R.A., Crome P., Monaghan S., Killalea D., Daley J.A., (1997), Health status and disability among elderly people in three UK districts, „Age and Ageing”, nr 26(3), s. 203.
 • Łój G., (2007), Rehabilitacja a jakość życia osób w starszym wieku, „Gerontologia Polska”, nr 15(4), s. 153–157.
 • McHorney C.A., (1996), Measuring and monitoring general health status in elderly persons: prac-tical and methodological issues in using the SF-36 Health Survey, „Gerontologist”, nr 36(5), s. 571–83.
 • Stadnyk K., Calder J., Rockwood K., (1998), Testing the measurement properties of the Short Form-36 Health Survey in a frail elderly population, „Journal of Clinical Epidemiology”, nr 51(10), s. 827–835.
 • Szewczyczak M., Stachowska M., Talarska D., (2012), Ocena jakości życia osób w wieku pode-szłym – przegląd piśmiennictwa, „Nowiny Lekarskie”, nr 81(1), s. 96–100.
 • Śmigiel A., (1997), Poczucie jakości życia a aktywność osób w starszym wieku, „Gerontologia Polska”, nr 5(2), s. 21–29.
 • Ware J.E., Kosinski M., Dewey J.E., (2000), How to score version 2 of the SF-36® health survey (Standard and acute forms), QualityMetric Incorporated, Lincoln.Ware J.E., Gandek B., Kosinski M., Aaronson N.K., Apolone G., Brazier J., Bullinger M., Kaasa S., Leplège A., Prieto L., Sullivan M., Thunedborg K., (1998), The equivalence of SF-36 summary health stores estimated using standard and country-specific algorithms In 10 co-untries: Results from the IQOLA Project. International Quality of Life Assessment, „Jour-nal of Clinical Epidemiology”, nr 51(11), s. 1167–1170.
 • Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., (2010), Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych, „Psychogeriatria Pol-ska”, nr 7(1), s. 11–16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a53758ce-608e-47e5-a116-cdd0cb55d3db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.