PL EN


2016 | 19 | 263-287
Article title

Status prawny i faktyczny muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Legal and Factual Status of Muslim religious associations in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony przedstawieniu statusu prawnego i faktycznego muzułmańskich związków wyznaniowych, istniejących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Owa swoista panorama jeden po drugim omawia związki wyznaniowe stricte muzułmańskie, ale i te, które z islamem są związane lub z islamu się wywodzą. W pierwszej kolejności została podjęta próba rekonstrukcji statusu prawnego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Następnie wskazano na ten aspekt w odniesieniu do Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej, Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt, Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadiyya, Zachodniego Zakonu Sufi w Polsce, Wiary Baháʼi oraz Ligi Muzułmańskiej w RP w kolejności ich wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. W artykule zasygnalizowane także zostały kwestie liczebności związków, ich zasięgu działania, powiązania z organizacjami zagranicznymi i elementy ich statusu majątkowego. Wszystko to służy wskazaniu, iż związki te są równouprawnione, co nie zmienia faktu, że ich możliwości realizacji swoich celów statutowych są zróżnicowane. Niemniej artykuł ma charakter przyczynkowy i winien stanowić inspirację do dalszych, pogłębionych badań w kierunkach w nim powziętych.
EN
This paper considers the legal and factual status of the Muslim religious associations in the Republic of Poland. That specific panorama one by one discusses strictly Muslim religious associations as well as the religious associations of the denominations that are linked to Islam or come from Islam. The first attempt was made to reconstruct the legal status of the Muslim Religious Union in Poland. Then the discussion considered the legal status of the Association of Muslim Unity, Islamic Assembly of Ahl-ul-Bayt, Ahmadiyya Muslim Community, the Sufi Order of the West in Poland, the Bahaʼi Faith and the Muslim League in Poland in order of their entry in the register of churches and other religious organizations. Then their operational capability, links to foreign religious organizations and elements of their financial status have been analyzed. The conclusion may be only one. All those organizations are legally equal but it does not change the fact that their abilities to implement their statutory objectives are varied. However, the paper is preliminary and should be an inspiration for further, in-depth research.
Contributors
References
  • Borecki, Paweł. „Prawodawstwo wyznaniowe z okresu II Rzeczypospolitej we współczesnym polskim systemie prawnym”. Studia Prawa Publicznego 4 (2014): 61–81.
  • Borecki, Paweł. „Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 18 (2015): 135–200.
  • Borecki, Paweł, Czesław Janik. Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce – wybór aktów prawnych. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.
  • Brożyniak, Ryszard, Małgorzata Winiarczyk–Kossakowska. Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne [statutowe]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014.
  • Ciecieląg, Paweł. Wyznania religijne w Polsce 2012–2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2016.
  • Danecki, Janusz. Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2007.
  • Wysoczański, Wiktor. Prawo wewnętrzne Kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, Warszawa: Zakład Wydawniczy Odrodzenie, 1971.
  • Wysoczański, Wiktor, Michał Pietrzak. Prawo wewnętrzne kościołów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5375b71-1d4a-48d1-8560-f768c0abaa2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.