PL EN


2015 | 2(60) | 53-80
Article title

Development of international financial centres in Central and Eastern Europe during transition period and crisis. The case of Budapest

Authors
Content
Title variants
PL
Rozwój międzynarodowych centrów fiansowych w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji i kryzysu. Przykład Budapesztu
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This paper examines the development of international financial centres (IFC) in Central and Eastern Europe (CEE). The study argues that the development of the financial services in CEE is characterized by external dependency, which is manifested in the form of hierarchical command and control functions over CEE financial subsidiaries within the West European IFC network. The paper quantitatively compares the factors of IFC functions of Budapest in comparison to those of Warsaw and Prague. It argues that despite the lack of market evidence showing signs of a regional centre focus during the transition period, there are some signs of IFC formation. The paper assesses the uneven impact of the global economic crisis upon CEE financial centres and confirms that their development trajectories became more differentiated as a result of the crisis. The steady decline of Budapest during the second half of the 2000s was accompanied by the rise of Warsaw. Our analysis concluded that Budapest, despite its earlier endeavours, most likely lost the competition to become an international financial centre.
PL
Autor analizuje rozwój międzynarodowych centrów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). Badania pokazały, że rozwój usług finansowych w krajach EŚW charakteryzuje zależność zewnętrzna, gdyż tamtejsze filie firm o tym profilu są kontrolowane przez centrale zlokalizowane w krajach Europy Zachodniej. Autor porównuje w ujęciu ilościowym stopień rozwoju funkcji finansowych w Budapeszcie, Warszawie i Pradze. Dowodzi, że pomimo braku wyraźnych przejawów tworzenia międzynarodowych centrów finansowych w okresie transformacji można obecnie dostrzec sygnały świadczące o powstawaniu takich centrów. Czytelnicy znajdą w artykule ocenę wpływu światowego kryzysu gospodarczego na centra finansowe w krajach EŚW i potwierdzenie wzrostu zróżnicowania trajektorii ich rozwoju. W szczególności obserwowany był stały spadek znaczenia Budapesztu pod tym względem, szczególnie pod koniec pierwszej dekady XXI w., któremu towarzyszył jednoczesny wzrost roli Warszawy. Zoltán Gál zaznacza na koniec, że Budapeszt, pomimo wcześniejszych osiągnięć, najprawdopodobniej przegrał konkurencję jako międzynarodowe centrum finansowe.
Contributors
author
 • HAS Research Centre for Economic and Regional Studies, Insitute for Regional Studies, Hungary; Kaposvar University, Dept. ofRegional Economics & Statistics, galz@rkk.hu
References
 • Alessandrini, P., Zazzaro, A. (1999). A possibilist approach to local financial systems and regional development: The Italian experience, in: R. Martin (ed.), Money and the Space Economy. Chichester: John Wiley & Sons, 71–92.
 • Banai, Á., Király, J., Várhegyi, É. (2010). Arendszerváltás 20 évének egy egyedi fejezete: külföldi bankok dominanciája a kelet-közép-európai régióban, különös tekintettel Magyarországra [Foreign banks in the CEE region, the special case of Hungary]. MNB-tanulmányok, 89, szeptember.
 • Beaverstock, J.V., Smith, R.G., Taylor, P.J. (1999). A roster ofworld cities, Cities, 16(6),
 • 445–458.
 • Bellon, E. (1998). Lesz-e Budapest nemzetközi pénzügyi központ? [Is Budapest going to become an international financial centre?], in: F. Glatz (ed.), Budapest – nemzetközi város. Budapest: MTA.
 • Berend, T. I. (2013). Europe in Crisis. New York: Routledge.
 • Bohle, D. (2011). An elusive region: East-Central Europe in the crisis, Perspectives on Europe, 41(2), 34–39.
 • Bonin, J., Mizsei, K., Székely, I., Wachtel, P. (1998). Banking in Transitions Economies: Developing Market Oriented Banking Sectors in Eastern Europe. Cheltenham, UK, Northampton, USA: Edward Elgar.
 • Boschma, R., Ledder, F. (2010). The evolution of the banking cluster of Amsterdam 1850-1993: A survival analysis, in: D. Fornahl, S. Henn, M.P. Menzel (ed.), Emerging Clusters: Theoretical, Empirical and Political Perspectives on the Initial Stage of Cluster Evolution. Cheltenham: Edward Edgar, 191–213.
 • Bourdeau-Lepage, L. (2003). Metropolization in Central and Eastern Europe: Unequal chances, ‘LEG – Document de travail – Economie’. 2003–15, LEG, Laboratoire d’Economie et de Gestion, CNRS, Université de Bourgogne.
 • Bourdeau-Lepage, L. (2004). Metropolization in Central & Eastern Europe: Unequal chances, GaWC Research Bulletin 141(A).
 • Bourdeau-Lepage, L., Huriot, J.-M. (2003). Metropolises and global coordination. A historical perspective, AFSE Congress 2003, Paris, http://leg.u-bourgogne.fr/documents-de-travail/e2003-04.pdf(accessed: 10.05.2015).
 • Bourdeau-Lepage, L., Huriot, J. M. (2005). The metropolis in retrospect: From the trading metropolis to the global metropolis, Louvain Economic Review, 71(3), 257–284.
 • Cassis, Y. (2010). Capitals of Capital: The Rise and Fall of International Financial Centres 1780–2009. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cassis, Y. (2011). Crises and Opportunities, 1890-2010: The Shaping of Modern Finance. Oxford: Oxford University Press.
 • Claessens, S., Demirguc-Kunt, A., Huizinga, H. (2001). How does foreign entry affect domestic banking markets?, Journal of Banking & Finance, 25(5), 891–911.
 • Claessens, S., van Horen, N. (2012). Foreign Banks: Trends, Impact and Financial Stability, IMF Working Papers 12/10, International Monetary Fund.
 • Csaba, L. (2011). Financial institutions in transition – the long view, Post-Communist Economies, 23(1), 1–14.
 • Csomós, Gy. (2011). Analysis of leading Cities in Central Europe: Control of regional economy, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 16, 21–33.
 • David, P. A. (1988). Path Dependence: Putting the Past into the Future of Economics. Stanford, CA: Stanford Institute for Mathematical Studies in the Social Science.
 • Engelen, E. (2007). ‘Amsterdammed’? The uncertain future of a financial centre, Environment and Planning A, 39(6): 1306–1324.
 • Engelen, E, Grote, M. (2009). Stock exchange virtualisation and the decline of second tier financial centres: The cases of Amsterdam and Frankfurt, Journal of Economic Geography, 9, 679–696.
 • Enyedi, Gy. (1992) Budapest Európában [Budapest in Europe], Tér és Társadalom, 6(3–4), 5–14.
 • Enyedi, Gy. (ed.) (1998). Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Faulconbridge, J. R., Engelen, M., Hoyler, M. et al. (2007). Analysing the changing landscape of European financial centres: The role of financial products and the case of Amsterdam, Growth and Change, 38(2): 279–303.
 • Gál, Z. (2004). Spatial Development and the Expanding European Integration of the Hungarian Banking System. Pécs: Centre for Regional Studies (Discussion Papers No. 45), http://www.researchgate.net/publication/228119617_Spatial_Development_and_the_Expanding_European_Integration_of_the_Hungarian_Banking_System http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/article/view/2217 (accessed: 15.03.2015)
 • Gál, Z. (2005). The development and the polarised spatial structure of the Hungarian banking system in a transforming economy, in: Gy. Barta, É. G. Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Timár (ed.), Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies ofthe Hungarian Academy ofSciences, 197–219.
 • Gál, Z. (2010a). Miért nem lett Budapest a kelet-közép-európai régió pénzügyi központja?: Budapest pénzintézeti szerepköre az ezredfordulón [Why Budapest did not become regional fiancial centre of Central and Eastern Europe? Financial centre functions ofBudapest at the Millenium], in: Gy. Barta, K. Keresztély, A. Sipos (eds.), A ‘világváros’ Budapest két századfordulón [Budapest, the world city at the two centuries turn]. Budapest: Napvilág Kiadó, 137–165.
 • Gál, Z. (2010b). Pénzügyi piacok a globális térben: A válság szabdalta pénzügyi tér [Financial markets in the global space: the crisis distorted fiancial markets]. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Gál, Z. (2014). Role of financial sector FDI in regional imbalances in Central and Eastern Europe, in: A. Gostyńska, P. Tokarski, P. Toporowski, D. Wnukowski (ed.), Eurozone Enlargement: Challenges for the V4 Countries. Warsaw: The Polish Institute of International Affairs, 20–28.
 • Gál, Z., Lux, G. (2014). ET 2050: Territorial Scenarios and Visions for Europe. Vol. 8: Territorial Scenarios and Visions for Central and Eastern Europe. Luxembourg: ESPON.
 • Gál, Z., Sass, M. (2009). Emerging new locations of business services. Offshoring in Central and Eastern Europe, Regions Magazine, 274(1), 18–22.
 • Gál, Z., Sass, M. (2013). Financial FDI in CEECs revisited – in the context of the dependent market economies model, Paper presented at RSA Network Seminar on Finance in Transition: Lessons for the Future, Thursday 16th – Friday 17th May 2013, Bratistlava.
 • Gazsó F., Laki, L. (2004). Fiatalok az újkapitalizmusban [Youth in neo-capitalism]. Budapest: Napvilág Kiadó.
 • Gorzelak, G. (2010). The fiancial crisis in Central and Eastern Europe, in: G. Gorzelak, Ch. Goh (ed.), Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similiarity to Diversity. Warszawa: Scholar Publishing House, 236–252.
 • Gorzelak, G., Goh, Ch. (ed.) (2010). Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similiarity to Diversity. Warszawa: Scholar Publishing House.
 • Gowann, P. (1995). Neo-liberal theory and practice for Eastern Europe, New Left Review, I/213, September–October.
 • Grote, M. (2008). Foreign banks attraction to the fiancial centre Frankfurt – an inverted ‘U’-shaped relationship, Journal of Economic Geography, 8(2), 239–258.
 • Haas, R., Lelyveld, I. (2009). Internal capital markets and lending by multinational bank subsidiaries, MPRA Paper No. 13164. URl: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13164/,posted 04. February 2009 / 15:52 (accessed: 15.03.2015).
 • Hardy, J., Micek, G., Capik, P. (2011). Upgrading local economies in Central and Eastern Europe? The role of business service foreign direct investment in the knowledge economy, European Planning Studies, 19(9), 1581–1591.
 • Hashimoto, T. (2015). The Development of the Securities Market Centres in Central and Eastern Europe and the Rise of Independent Warsaw (manuscript).
 • Karreman, B. (2009). Financial geographies and emerging markets in Europe, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografi, 100, 260–266.
 • Karreman, B., van der Knaap, B. (2009). The financial centres of Shanghai and Hong Kong: Competition or complementarity?, Environment and Planning A, 41, 563–580.
 • Leyshon, A., Thrift, N. (1997). Money and Space: Geographies of Monetary Transformation. London, New York: Routledge.
 • Lo, F., Yeung , Y. (ed.) (1998). Globalization and the World of Large Cities. Tokyo: United Nations University Press.
 • Mihaljek, D. (2010). The spread of the financial crisis to Central and Eastern Europe: Evidence from the BIS data, in: R. Matousek (ed.), Money, Banking and Financial
 • Markets in Central and Eastern Europe: 20 Years of Transition. Houndmills: Palgrave Macmillan, 5–31.
 • Musil, R. (2009). Global capital control and city hierarchies: An attempt to reposition Vienna in a world city network, Cities 26(5), 255–265.
 • Myant, M., Drahokoupil, J. (2010). Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Hoboken, NJ: Wiley–Blackwell.
 • Myant, M., Drahokoupil, J. (2012). International integration, varieties of capitalism, and resilience to crisis in transition economies, Europe-Asia Studies, 64(1), 1–33.
 • Mykhnenko, V. (2007). Poland and Ukraine: Institutional structures and economic performance, in: D. Lane, M. Myant (ed.), Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 124–145.
 • Nölke A., Vliegenthart, A. (2009). Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe, World Politics, 61(4), 670–702.
 • Pelly, R. (2001). Budapest as a regional business centre: Financial services perspective, in: Conference on Budapest as a Regional Business Centre, Budapest November 2001. The Regional Business Portal.
 • Poon, J. P. H. (2003). Hierarchical tendencies of capital markets among international financial centers, Growth and Change, 34(2), 135–156.
 • Porteous, D. (1995). The Geography of Finance. Aldershot: Avebury.
 • Porteous, D. (1999). The development of financial centres: Location, information, externalities, and path dependence, in: R. Martin (ed.), Money and the Space Economy. Chichester: John Wiley & Sons, 95–114.
 • Raviv, O. (2008). Chasing the dragon east: Exploring the frontiers of Western European Finance, Contemporary Politics, 14(3), 297–314.
 • Sassen, S. (1991, 2001). The Global City. Princeton, Princeton University Press.
 • Sassen, S. (2004). The embeddedness of electronic markets: The case of global capital markets, in: K. Knorr, A. Preda (eds.), The Sociology of Financial Markets. Oxford: Oxford University Press.
 • Smith, A., Swain, A. (2010). The global economic crisis, Eastern Europe, and the former Soviet Union: Models of development and the contradictions of internationalisation, Euroasian Geography and Economics, 51(1), 1–34.
 • Sokol, M. (2001). Central and Eastern Europe a decade after the fall of state-socialism: Regional dimensions of transition processes, Regional Studies, 35(7), 645–655.
 • Szabadföldi I. (2002). Final Report. Conference on Budapest as a Regional Business Center, Budapest 2001. November, The Regional Business Portal. http://www.bibca.net/docs/2001_Conference_fial_report.pdf(accessed: 15.03.2015).
 • Szelényi, I., Eyal, G., Townsley, E. (2000). Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe, Verso.
 • Taylor, P. J. (2004). World City Network: A Global Urban Analysis. London, New York: Routledge.
 • Várhegyi, É. (2002). Hungary’s banking sector: Achievements and challenges, in: A. Riess (ed.), The Financial Integration ofan Enlarged EU: Banking and Capital Markets, EIB Papers, 7(1). Luxembourg, 75–91.
 • Wachtel, P. (1997). A külföldi bankok szerepe a közép-európai átmeneti gazdaságokban I–II [The role of foreign banks in transitional economies of Central Europe I–II], Közgazdasági Szemle, 44, január, 13–30; február, 124–141.
 • Wójcik, D. (2007). Geography and the future of stock exchanges: Between real and virtual space, Growth and Change, 38(2), 200–223.
 • Zademach, H. M., Musil, R. (2012). Global integration along historic pathways: Vienna and Munich in the changing financial geography of Europe, European Urban and Regional Studies, 1–21.
 • Zhao, S. X., Lao, Q., Chan, N. Y. M. (2013). The rise of China and development of financial centres in Hong Kong, Beijing, Shanghai and Shenzhen, Journal of Globalization Studies, 4(1), 32–62.
 • Zhao, S. X., Zhang, L., Wang, T. (2004). Determining factors of the development of a national financial center: The case of China, Geoforum, 35(5), 577–592.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a53a6928-7034-4f3a-bc2c-1639673fc2f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.