PL EN


2014 | 22 | 3 | 56-71
Article title

Działalność regulacyjna Prezesa UKE a konkurencyjność i sytuacja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Grupy TP

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie obowiązków regulacyjnych nakładanych przez Prezesa UKE na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących znaczącą pozycję na rynkach telekomunikacyjnych. Metodologia: Przeanalizowano decyzje, których adresatem były podmioty Grupy TP, a także sprawozdania finansowe przedstawiające osiągnięte wielkości ekonomiczne za lata 2006–2013. Wnioski: Na podmioty wchodzące w skład Grupy TP nakładano obowiązki regulacyjne, które powinny skutkować uniemożliwieniem wykorzystywania ich pozycji monopolistycznej, a także przenoszenia ich pozycji. Nakładane obowiązki regulacyjne na podmioty Grupy TP nie wpłynęły w znaczącym stopniu na sytuację grupy. Wahania wielkości finansowych wydają się przede wszystkim skutkiem wewnętrznych decyzji zarządzających, a nie wszechstronnego zakresu regulacji sektorowej. Przeprowadzane badania sygnalizują konieczność głębszej analizy postrzegania skutków działań regulacyjnych przez interesariuszy tego sektora. Oryginalność: Tekst stanowi interdyscyplinarne podejście do problematyki regulacji rynków infrastrukturalnych.
Year
Volume
22
Issue
3
Pages
56-71
Physical description
Dates
published
2014-09-15
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Leona Koźmińskiego
References
 • Adamski D. (2007). Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach hurtowych. W: S. Piątek (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
 • Chrzanowski, A. (2007). Stosowanie ofert ramowych w praktyce regulacyjnej. W: S. Piątek (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
 • Dornisch D. (1999). Dynamika konkurencji w polskim sektorze telekomunikacyjnym: regulacja, prywatyzacja i rozwój multi-sieci. W: B. Błaszczyk, A. Cylwik (red.), Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, Raport CASE Nr 27, Warszawa.
 • Galewska E. (2007). Rynki łączy dzierżawionych. W: S. Piątek (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
 • Kloc-Evison K. i Szymczak W. (2004). Stymulowanie rozwoju GOW w kontekście harmonizacji polskiego prawa telekomunikacyjnego z prawem UE. W: M. Górzyński i R. Woodward (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne nr 2. Warszawa: 49–51.
 • Krasuski A. (2005). Prawa telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
 • Kubasik J. (2007). Walka o konkurencję na polskim rynku usług telekomunikacyjnych. W: C. Banasiński i E. Stawicki (red.), Konkurencja w gospodarce współczesnej. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Piątek S. (2005). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Rogalski M. (2010) (red.). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Dz. U. Nr 242, poz. 2420.
 • Rzeszotarski B. (2007). Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach detalicznych W: S. Piątek (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
 • Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności, Dz.U. Nr 86, poz. 504 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności, Dz.U. Nr 105, poz. 451.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.
 • Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 114/45 z 8 maja 2003 r.
 • Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. UE L 344/65 z 28 grudnia 2007 r.
 • 25 decyzji Prezesa UKE wydanych w latach 2006–2012, których adresatem były podmioty wchodzące w skład Grupy TP, http://www.uke.gov.pl/stan-analiz-rynkowych-1018.
 • 7 raportów o stanie rynku telekomunikacyjnego odpowiednio za lata 2006–2012, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, http://www.uke.gov.pl/sprawozdania-z-dzialalnosci-873.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a54e0512-d8ba-4219-95b1-8fc1e7d19ef8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.