PL EN


2012 | 31 | 201-212
Article title

Regionalne zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych w Polsce

Authors
Title variants
EN
Regional differentiation of household expenses in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych w Polsce cechuje znaczne zróżnicowanie. Wynika to zarówno z przyjętych wzorców konsumpcji, dochodów, uwarunkowań historycznych, jak i sytuacji rynkowej w jakiej funkcjonuje dane gospodarstwo domowe. Czynniki te powodują, że w strukturze konsumpcji, oprócz innych podziałów, występuje również zróżnicowanie regionalne. Można wskazać grupy województw o ponadprzeciętnej skali wydatków na dobra konsumpcyjne i grupy województw, gdzie zarówno wielkość, jak i zakres wydatków w gospodarstwach domowych jest dużo mniejszy. W opracowaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej do wyodrębnienia grupy województw najbardziej jednorodnych ze względu na zmienne opisujące strukturę wydatków w gospodarstwach domowych. Przedstawiono również regionalne podobieństwa i różnice dotyczące zachowań gospodarstw domowych w zakresie wydatków konsumpcyjnych.
EN
The level and the structure of household expenses in Poland is characterized by a si¬gnificant differentiation. It results both from the accepted consumption patterns, earnings, historical conditions and the market situation a particular household is in. These factors make the construction structure comprise, apart from other divisions, also regional dif¬ferentiation. One may indicate two groups of voivodeships, namely one with an above average scale of expenses on consumption goods and other with smaller scope of expenses in households. The research utilizes methods of a multidimensional comparative analysis to indicate groups of viovodeships with most consistent variables describing the structure of expenses in households. Accordingly, it also presents regional similarities and differences in house¬hold behaviour with regards to consumption expenses.
Year
Issue
31
Pages
201-212
Physical description
Contributors
author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
References
  • Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, WN PWN, Warszawa 2009.
  • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
  • Zagórski K., Gorzelak G., Jałowiecki B., Zróżnicowanie warunków życia, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2009.
  • Zalega T., Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
  • Publikacje GUS, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl.
  • Publikacje MRR, Raport Polska 2011, www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a557acfa-d361-44c2-80c3-f6cb6cf67795
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.