PL EN


2010 | 1(15) | 125-135
Article title

Ocena i testowanie sprawności motorycznej w rekreacji fizycznej

Authors
Content
Title variants
EN
The evaluation and testing of motor fitness in the physical recreation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano przeglądu literatury przedmiotu na temat myśli teoretycznej w zakresie konstrukcji testów sprawności motorycznej dla potrzeb szeroko pojętej rekreacji fizycznej. Przedstawiono zasady tworzenia prób sprawności motorycznej oraz uzasadniono konieczność stałej kontroli i oceny sprawności fizycznej nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych. Szczególne miejsce poświęcono problematyce relatywnej oceny sprawności motorycznej, której ideą jest norma docelowa, zgodna z aktualnymi predyspozycjami morfologicznymi, energetycznymi, koordynacyjnymi i psychicznymi osobnika. Udowodniono, że takie podejście metodologiczne wytwarza system bodźców, pozytywnie mobilizujących osobnika do systematycznej aktywności fizycznej – niezbędnego czynnika prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Za normalny rozwój ruchowy osobnika uznano dobry stan zdrowia, rozwoju intelektualnego, uspołecznienia, zdobytych doświadczeń życiowych i większej niezależności oraz pozytywnego obrazu własnej osoby. Dla tych celów niezbędna jest stała aktywność fizyczna poparta okresową kontrolą i oceną poziomu sprawności motorycznej człowieka.
EN
In this work, the review of the reference literature concerning the theory of constructing tests of motor fitness for the physical recreation’s requirements has been produced. The rules for creating tests of physical fitness have been presented and the necessity of constant control and evaluation of physical fitness, not only of children and adolescents, but also adults, has been substantiated. A focus has been put on the notion of the relative evaluation of the motor fitness. Its main idea is the target norm, which is in accordance with the current morphological, energetic, coordination and mental predispositions of a person. It has been proved that such methodological approach creates a system of impulses that positively motivate a person to be active physically. Physical activeness is a necessary factor of a correct psycho-motor development. Normal motor development of a human being has been defined as good health, intellectual development, socializing, life experience, considerable level of independence and high self-esteem. To reach these goals, a person requires constant physical activeness, supported by systematic control and evaluation of the level of motor fitness.
Year
Issue
Pages
125-135
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Demel M. 1980. Od ćwiczeń cielesnych do kultury fizycznej. "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" nr 9.
 • Dutkiewicz W. 1985. Zmiany w procesach rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej młodzieży w świetle poprawy warunków bytowych. Kielce: WSP.
 • Eurofit. 1989. Europejski test sprawności fizycznej. Przekład z j. ang. H. Grabowski i J. Szopa. Kraków: AWF.
 • Fidelus K., Przewęda R., Wohl A. (red.). 1972. Studia nad motorycznością ludzką. Warszawa: PWN.
 • Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. Warszawa: WSiP. ISBN 83-02-06660-5.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. 1992. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się motorycznym. Warszawa: WSiP.
 • Haleczko A. 1989. Biologiczne aspekty ewolucji sprawności motorycznej dzieci w wieku szkolnym – wybrane zagadnienia metodologiczne. "Antropomotoryka" nr 1.
 • Howley E.T., Franks B.D. 1997. Health fitness instructors: handbook. Champaign: Human Kinetics.
 • Hurlock E.B. 1985. Rozwój dziecka. Wyd. 3 zm. T. 1–2. Warszawa: PWN.
 • Janikowska-Siatka M. 1996. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego. Wyd. Skryptowe, nr 51. Kraków: AWF.
 • Malina R. 1980. Zmiany struktur sprawności fizycznej. "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" nr 10.
 • Malina R. 1981. Trend sekularny sprawności fizycznej. "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" nr 2.
 • Malina R. 1984. Secular changes in strenght and physical performance. "Studies in Human Ecology" vol. 6.
 • Osiński W. 1988. Wielokierunkowe związki zdolności motorycznych i parametrów morfologicznych. Badania dzieci i młodzieży wielkomiejskiej z uwzględnieniem poziomu stratyfikacji społecznej. Monografie, nr 261. Poznań: AWF.
 • Osiński W. 1996. Zarys teorii wychowania fizycznego. Podręczniki, nr 47. Poznań: AWF.
 • Osiński W. 2003. Antropomotoryka. Podręczniki, nr 49. Poznań: AWF.
 • Porębska R. 1982. Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości. Warszawa: WSiP.
 • Pilicz S., Przewęda R., Dobosz J., Nowacka-Dobosz S. 2002. Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera. Studia i Monografie, nr 86. Warszawa: AWF.
 • Przewęda R. 1981. Rozwój somatyczny i motoryczny. Wyd. 2. Warszawa: WSiP.
 • Przewęda R. 1985. Uwarunkowania poziomu sprawności fizycznej polskiej młodzieży szkolnej. Z warsztatów badawczych. Warszawa: AWF.
 • Przewęda R. 1986. Sprawność fizyczna młodzieży i jej przemiany i uwarunkowania oraz związane z nią dylematy współczesnego wychowania fizycznego. W: Motoryczność dzieci i młodzieży. Cz. 2. Katowice: AWF.
 • Przewęda R. 2002. Jak się zmienia kondycja fizyczna polskiej młodzieży? "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" nr 6–7.
 • Raczek J. 1989. Teoria motoryczności (antropomotoryka) w systemie nauk o kulturze fizycznej. "Antropomotoryka" nr 1.
 • Raczek J. 1978. Stan biologiczny współczesnej populacji szkolnej w świetle badań wydolności fizycznej. "Wychowanie Fizyczne i Sport" nr 1.
 • Raczek J. 1987. Motoryczność człowieka w świetle współczesnych poglądów i badań. "Wychowanie Fizyczne i Sport" nr 1.
 • Siniarska A. 1984. Physical fitness in Polish population (genetic and development). In: Genetics of psychomotor traits in man. Warszawa.
 • Strzyżewski S. 1974. Tempo dojrzewania biologicznego a niektóre cechy osobowości dziewcząt w wieku pokwitania. Katowice: WSWF.
 • Szarski H. 1976. Mechanizmy ewolucji. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Ossolineum.
 • Szopa J. 1988. Zmienność podstawowych cech somatycznych i funkcjonalnych u dorosłych mieszkańców Krakowa w przedziale wieku 19–62 lat z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno--zawodowego. "Materiały i Prace Antropologiczne" nr 109.
 • Szopa J., Sakowicz B. 1987. Zróżnicowanie relatywnego poziomu sprawności fizycznej krakowskich dziewcząt i chłopców w wieku 8–18 lat w zależności od wybranych wskaźników społeczno--rodzinnych. "Wychowanie Fizyczne i Sport" nr 1.
 • Szopa J., Żak S. 1986. Zmiany sprawności fizycznej dzieci i młodzieży miasta Krakowa w latach 1974–1983 na tle trendu sekularnego wysokości ciała. "Wychowanie Fizyczne i Sport" nr 1.
 • Trześniowski R., Pilicz S. 1989. Tabele sprawności fizycznej młodzieży w wieku 7–19 lat. Warszawa: AWF.
 • Wątroba J. 1990. Analiza wpływu proporcji i wielkości ciała na poziom i strukturę sprawnooeci motorycznej na przykładzie 8-letnich chłopców z Krakowa. "Antropomotoryka" nr 3.
 • Wolański N., Parizkova J. 1976. Sprawność fizyczna a rozwój człowieka. Warszawa: SiT.
 • Żak S. 1986. Poziom sprawności fizycznej 12-letnich dziewcząt i chłopców w zależności od wieku morfologicznego. "Rocznik Naukowy AWF Kraków" t. 21.
 • Żak S. 1987. Czynnik wieku morfologicznego w zróżnicowaniu sprawności fizycznej 11–12-letnich dziewcząt i chłopców. "Wychowanie Fizyczne i Sport" nr 3.
 • Żak S. 1991. Zdolności kondycyjne i koordynacyjne dzieci i młodzieży z populacji wielkomiejskiej na tle wybranych uwarunkowań somatycznych i aktywności ruchowej. Cz. 1 i 2. Wyd. Monograficzne, nr 43. Kraków: AWF. ISSN 0860-0643.
 • Żak S. 1994. Społeczne i pedagogiczne skutki zróżnicowanej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. "Wychowanie Fizyczne i Sport" nr 1.
 • Żak S. 1994. Developmental conditionings of selected motor abilities of children and youth from Cracow population. "Antropomotoryka" nr 11.
 • Żak S., Szopa J. 2001. Effects of diversified motor activity on the level of motor fitness in children and youth from Cracow (Poland). "Journal of Human Kinetics" vol. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a57a499f-91f0-4057-8ed0-28537e72f587
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.