Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(40) | 143-152

Article title

Zarządzanie spotkaniami i wydarzeniami zorganizowanymi w 2013 roku przez organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną

Content

Title variants

EN
Management of the Meetings and Events Organised in 2013 by Organisers of Congresses and Motivation Trips Recommended by the Polish Tourist Organisation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Polska jest coraz częściej postrzegana jako atrakcyjne miejsce do organizowania spotkań (m.in.: kongresów, konferencji, sympozjów) oraz wydarzeń (targów, premier produktów, podróży motywacyjnych itp.) o charakterze społecznym, gospodarczym, ekonomicznym i innym. Dlatego można przyjąć, iż dla segmentu przemysłu spotkań w Polsce tworzenie i wzmocnienie zainteresowania Polską jako atrakcyjnym celem podróży w przemyśle spotkań, a przede wszystkim miejscem realizacji spotkań stowarzyszeniowych, wydarzeń korporacyjnych oraz podróży motywacyjnych jest kluczowe. Realizacja działań w segmencie przemysłu spotkań prowadzona być powinna m.in. przez profesjonalne fi rmy specjalizujące się w obsłudze klienta biznesowego oraz agendy rządowe, tak jakie Polska Organizacja Turystyczna i wchodzące w jej skład Poland Convention Bureau. W artykule podsumowano działania firm zrzeszonych w systemie rekomendacji w 2013 roku.
EN
Poland is more and more often perceived as an attractive venue to organise meetings (inter alia, congresses, conferences, symposia) and events (fairs, product premieres, motivation trips, etc.) of the social, business, economic and other nature. Therefore, one may assume that for the segment of the meeting industry in Poland creation and reinforcement of the interest in Poland as an attractive travel destination in the meeting industry and, first of all, the venue for organisation of association meetings, corporative events as well as motivation trips is key. Implementation of activities in the segment of the meeting industry should be carried out, among other things, by professional firms specialising in service of the business client as well as the government departments such as the Polish Tourist Organisation and the Poland Convention Bureau being a part thereof. In his article, the author summed up activities of the firms associated in the system of recommendation in 2013.

Year

Issue

Pages

143-152

Physical description

References

 • Celuch K., Dziedzic E. (2013), Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Celuch K. (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja,Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Warszawa.
 • Convention Industry Council (2005), APEX Industry Glossary, The glossary of the meetings, conventions and exhibitions industry, Alexandria, USA.
 • Davidson R., Cope B. (2003), Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel, Pearson Education, Harlow.
 • Ford R.C., Peeper W.C. (2008), Managing Destination Marketing Organizations. The tasks, roles and responsibilities of the Convention & Visitors Bureau Executive,ForPer Publications in Orlando, Florida, USA.
 • Medlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2003), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju,Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Nowak S., Ulfik A., Halemba P. (2012), Wpływ działalności lokalnych organizacji turystycznych na rozwój branży turystycznej w regionie, „Logistyka”, nr 3.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (1995), Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, UKFiT, Warszawa.
 • Rogers T. (2008), Conferences and Conventions: a global industry, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • UNWTO (2006), Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry. Developing a Tourism Satellite Account, Madrid.
 • Walas B. i in. (2012), Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, Wydawnictwo POT, Warszawa.
 • Wallace E. (2008), The Convention Industry Council Manual, Convention Industry Council, Washington.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a57c2f32-5cfa-432a-a1f7-2e22dfbbbd68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.