PL EN


2019 | 11(47) | 3 | 5-20
Article title

Historyczne uwarunkowania działań biznesowych w Polsce z perspektywy koncepcji przestrzeni społecznej

Content
Title variants
EN
Historical Conditions for Business Activities in Poland from the Perspective of the Social Space Concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działania aktorów życia społecznego odbywają się w określonych kontekstach czasowych i przestrzennych. To, do czego dążą, jakie mają cele i szanse ich realizacji zależy min. od określonego poziomu rozwoju infrastruktury, techniki i technologii, otoczenia instytucjonalnego czy obowiązującej ideologii. Tematem niniejszego artykułu są główne uwarunkowania rozwoju biznesu w Polsce, poczynając od czasów powojennych do dnia dzisiejszego. Nawiązując do koncepcji przestrzeni społecznej autor ukazuje przemiany środowiska rozumianego jako pewien zestaw założeń i determinantów rozwojowych i ich fizycznych emanacji, które na każdym etapie historycznym wpływały na wybór celów i charakter działań biznesowych. Ostatnią część artykułu stanowi refleksja nad możliwymi kierunkami rozwoju przestrzeni społecznej w Polsce.
EN
The activities of social actors take place in specific temporal and spatial contexts. What are their goals and their chances of realization depend, inter alia, on the specific level of development of the infrastructure, technique and technology, institutional environment or preferred ideology. The subject of this article are the main conditions for the development of business in Poland, from the post-war period to the present day. Referring to the concept of social space, the author shows the transformations of the environment, understood as a set of assumptions and determinants of development and their physical emanations, which at every stage of history influenced the choice of goals and the nature of business activities. The final part of the article is a reflection on the possible directions of development of the social space in Poland.
Year
Volume
Issue
3
Pages
5-20
Physical description
Contributors
References
 • Arak P., Wójcik A., Polski kapitalizm. Jaki model realizujemy? „Polityka Insight”, https://www.politykainsight.pl/gospodarka/ryzykaitrendy/_resource/multimedium/20104895, 2016 (dostęp: 10.02.2017).
 • Arak P. Żakowiecki P., Polska to kraj przeciętnych nierówności, „Obserwator finansowy”, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/polska-to-kraj-przecietnych-nierownosci/, 2015 (dostęp: 22.02.2017).
 • Augé M. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa: PWN 2012.
 • Burrage M., Torstendahl R., Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions, London, New Dehli: SAGE Publications 1990.
 • De Lauwe Ch., Paul, H. i inni, Paris et l’agglomération parisienne, Paris: Presses Universitaires de France 1952.
 • De Lauwe Ch., Paul, H., La vie quotidienne des familles ouvrères, Paris: Presses Universitaires de France 1956.
 • Durkheim É., (1999) O podziale pracy społecznej, Warszawa: PWN 1999.
 • Dymarczyk W., Temporalny wymiar karier menedżerskich, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2008.
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, O przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, http://dziennikustaw.gov.pl/du/1946/s/3/17, 1946, (dostęp 2.02.2017).
 • Eliade M., Sacrum i profanum, Warszawa: Wydawnictwo KR 1999.
 • Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980.
 • Gądecki J., Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eea68e82-c92f-4e11-a2a8-b48ee9eb2a6e/resource/25abafbc-6563-4bb1-adde-731b76ba827d/download/rocznikstatystycznyhandluzagranicznego2016.pdf, 2016 (dostęp: 03.03.2017).
 • Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r., file:///C:/Users/Asus/Downloads/si__sygnalna_2016%20(2).pdf (dostęp 10.03.2017)
 • Grzeszczak J., Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej, Warszawa: Monografie IGiPZ PAN, Nr 11, 2010.
 • Hays Poland, Top 10 zawodów w 2016, http://www.hays.pl/notatki-prasowe-hays/top-10-zawod%C3%B3w-w-2016-wg-hays-poland-1558364, 2016 (dostęp: 20.06.2017)
 • Inglehart R., Changing Values, Economic Development and Political Change, “International Social Science Journal”, Nr 145, 1995, s. 379-403.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 • Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010.
 • Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006.
 • Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Wydawnictwo SWPS „Academica”, 2007.
 • Jasiecki K., Elita biznesu w Polsce: drugie narodziny kapitalizmu, Warszawa: IFiS PAN, 2002.
 • Jasiecki K., Nowe oblicze polskiego kapitalizmu?, „Zoon Politikon”, Nr 6, 2015.
 • Jemielniak D., Kultura: zawody i profesje, „Prace i materiały ISM (Instytut Studiów Międzynarodowych)” SGH, Nr 32, 2005, s. 7-22.
 • Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa: Arkady 1987.
 • Jewdokimow M., Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.
 • Kajdanek, K., Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2011.
 • Kajdanek K., Dom na suburbiach. Ideał podmiejskiego zamieszkiwania a strategie udomowienia, [w:] Łukasiuk M., Jewdokimow M., (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2014, s. 181-214.
 • Karwiński P., 80 lat warszawskiego lotniska, http://www.epwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1838, 2014 (dostęp 5.02.2017).
 • Klima E., Zajączkowski J., Handel bazarowy (targowiskowy) w Polsce w latach 1995-2006, „Space-Society-Economy”, Nr 8, 2008, s. 143-154.
 • Lefebvre H., The Production of Space, Maiden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishers 1991.
 • Lefebvre H., State, Space, World: Selected Papers, Minneapolis: Minnesota University Press 2009.
 • Lewicka M., Zaborska K., Osiedla zamknięte - czy istnieje alternatywa?, „Kolokwia Psychologiczne”, Nr 16, 2007, s. 135-152.
 • Majer A., Od idei przestrzeni społecznej do koncepcji czasoprzestrzeni, [w:] A. Majer, P. Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004.
 • Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju, Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2014 roku, https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8ae6b6b8-8eed-4936-8b0c-f4b972dabd8c/resource/e7011897-44fb-491f-83d5-c6f06670edd6/download/Polskieinwestycjebezposrednie2014.pdf, 2016 (dostęp 5.02.2017).
 • Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa: Murator 1999.
 • O’Neill J., Sociology as a Skin Trade: Essays Towards a Reflexive Sociology, New York: Harper & Row 1972.
 • Piotrowski M., Polskie lotniska rosną w siłę! W 2016 r. obsłużyły ponad 34 mln pasażerów!, https://www.fly4free.pl/polskie-lotniska-rosna-w-sile-w-2016-r-obsluzyly-ponad-34-mln-pasazerow/, 2017 (dostęp 2.02.2017).
 • Sadura M., Sadura P., Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
 • Sarzyński P., Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, Warszawa: Biblioteka Polityki, 2012.
 • Schlosser J., The Great Escape, “Fortune Magazine”, Nr 153 (5), 2006, s. 107.
 • Sekuła E., Przestrzeń szeroko zamknięta, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 3, 2008, s. 21-32.
 • Serafin M., Ćwierć wieku działalności PRL-u, http://www.prtl.pl/print,10543,1, 2012 (dostęp 2.02.2017).
 • Serebeńska A., Polskie drogi: Zapał rządowych planów studził brak środków cz. I, http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/polskie-drogi-zapal-rzadowych-planow-studzil-brak-srodkow-cz-i-56677.html, 2016 (dostęp 2.02.2017).
 • Skala A., Kruczkowska E., Olczak M., Polskie startupy. Raport 2015, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/Startup_Poland_raport_2015.pdf, 2015 (dostęp 2.02.2017)
 • Słowik M., Golf w Polsce, http://livingroom24.pl/artykul/lifestyle/golf-w-polsce , b.d.w. (dostęp. 2.02.2017).
 • Smagacz M., Galeria, centrum, center – o tożsamości współczesnego miejsca handlu, Autoportret. „Pismo o dobrej przestrzeni. Przestrzenie handlu”, Nr 2, 2006, s. 8-11.
 • Smerthurst P., The Postmodern Chronotype: Reading Space and Time in Contemporary Fiction, Amsterdam-Atlanta: Rodopi B.V. 2000.
 • Statystyki GPW, https://www.gpw.pl/statystyki-gpw, 2017, (dostęp 5.10.2017).
 • Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę: studium polskiej prywatyzacji, Poznań: Zysk i S-ka, 2007.
 • Wybieralski M., Polska obsesja grodzenia: osiedla, parki a nawet śmietniki za płotem, „Gazeta Wyborcza” wydanie internetowe z dn. 13.06.2013 http://wyborcza.pl/1,75478,14097937,Polska_obsesja_grodzenia__Za_plotem_osiedla__parki_.html, 2013 (dostęp 20.06.2017).
 • Ziółkowski M., O różnorodności teraźniejszości. (Pomiędzy tradycją, spuścizną socjalizmu, nowoczesnością a ponowoczesnością), „Kultura i Społeczeństwo”, Nr 4, 1997, s. 19-48.
 • Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 1, 1938.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a57ddc97-e90b-4fc5-8292-27fc02426c88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.