PL EN


2015 | 1/2015 (50), t.1 | 220-237
Article title

Innowacje w modelu ścieżek niepowodzeń gospodarczych małych firm

Content
Title variants
EN
Innovations in the small businesses failure paths model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia odnoszące się do zjawiska niepowodzeń gospodarczych. W artykule zaprezentowano cechy małych firm utrudniające zarządzanie nimi, zidentyfikowano główne kryteria pozwalające wskazać przyczyny, problemy wtórne, symptomy oraz kryzysy w nich zachodzące. W dalszej części artykułu zawarto przegląd głównych ścieżek niepowodzeń gospodarczych małych firm. Na ich podstawie zidentyfikowano możliwość wpływu innowacyjności i innowacji na przeciwdziałanie niepowodzeniom gospodarczym. W ramach ścieżek niepowodzeń gospodarczych wskazano potencjalne możliwości wprowadzenia innowacji dla ograniczenia opisanego zjawiska. Zaprezentowane rozważania wskazują, że znaczącym punktem inicjującym przyszły proces przeciwdziałania temu zjawisku jest powiązanie innowacji ze składowymi występującymi w ścieżkach niepowodzeń gospodarczych, co pozwoli w dalszej kolejności zbudować i realizować strategię w tym zakresie.
EN
The article presents the issues relating to the phenomenon of economic failures. The article presents the characteristics of small businesses hindering management, and identifies the main criteria indicating the reasons, consequential problems, symptoms and crises that occur in them. Then, the article provides an overview of the major paths of economic failures of small businesses. On their basis the opportunity to influence of innovation and innovation in tackling the economic failures was identified. Within the paths of economic failures the potential opportunities to introduce innovations to reduce this phenomenon were identified. The paper presented considerations suggesting that the significant point initiating the future process of preventing this phenomenon is to link innovation with the components occurring in the paths of economic failures which will, in turn, allow to build and implement the strategy in this regard.
Year
Pages
220-237
Physical description
Dates
published
2015-01-20
Contributors
 • Uniwersytet Lódzki, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, ropega@uni.lodz.pl
References
 • Adizes, I. (2004). Managing Corporate Lifecycles. Santa Barbara: The Adizes Institute Publishing.
 • Argenti, J. (1976). Corporate Collapse. Berkshire: McGraw-Hill.
 • Baldwin, J.R., Gray, T., Johnson, J., Proctor, J., Rafiquzzaman, M. i Sabourin D. (1997). Failing Concerns: Business Bankruptcy in Canada. Ottawa: Minister of Industry.
 • Barringer, B.R. (1997). The Effects of Relational Channel Exchange on the Small Firm: A Conceptual Framework. Journal of Small Business Management, 3 (2).
 • Bates, T. (2005). Analysis of Young, Small Firms that Have Closed: Delineating Successful from Unsuccessful Closures. Journal of Business Venturing, 20, 343–358.
 • Boyle, R.D. i Desai, H.B. (1991). Turnaround Strategies for Small Firms. Journal of Small Business Management, 29, 33–42.
 • Bruderl, J., Preisendorfer, P. i Ziegler, R. (1992). Survival Chances of Newly Founded Business Organizations. American Sociological Review, 57 (2), 227–242.
 • Churchill, N.C. i Lewis, V.L. (1983). The Five Stages of Small Business Growth. Harvard Business Review, (May–June).
 • Crutzen, N. (2010). Essays on the Prevention of Small Business Failure: Taxonomy and Validation of Five Explanatory Business Failure Patterns. W: CeFiP-KeFiK Academic Awards 2009. Bruxelles: De Boeck–Larcier.
 • Crutzen, N. i Van Caillie, D. (2007). The Business Failure Process: An Integrative Model of the Literature. Working Paper: Entrepreneurship and Innovation. University of Liege.
 • Fichman, M. i Levinthal, D.A. (1991). Honeymoons and the Liability of Adolescence: A New Perspective on Duration Dependence in Social and Organizational Relationships. The Academy of Management Review, 16 (2), 442–468.
 • Gurgul, S. (2006). Kryzys, droga do upadłości. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1109, 265–274.
 • Hall, G. i Young, B. (1991). Factors Associated with Insolvency Among Small Firms. International Small Business Journal, 9 (2).
 • Hannan, M.T. i Freeman, J. (1984). Structural Inertia and Organizational Change. American Sociological Review, 49, 149–164.
 • Hermann, C.F. (1963). Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations. Administrative Science Quarterly, (8), 343–358.
 • Koksal, A. i Arditi, D. (2004). An Input/Output Model for Business Failures in the Construction Industry. Journal of Construction Research, 5 (1), 1–16.
 • Korol, T. i Prusak, B. (2005). Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji.Warszawa: CeDeWu.
 • Larson, C.M. i Clute, R.C. (1979). The Failure Syndrome. American Journal of Small Business, IV (2), 35–43.
 • Liao, J. (2004). Entrepreneurial failures: key challenges and future directions. W: H.P. Welsch (red.), Entrepreneurship. The Way Ahead. New York: Routledge.
 • Lisowska, R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Masuch, M. (1985). Vicious Circles in Organizations. Administrative Science Quarterly, 30, 14–33.
 • Mellahi, K. i Wilkinson, A. (2004). Organizational Failure: A Critique of Recent Research and a Proposed Integrative Framework, International Journal of Management Reviews, (5/6), 21–41.
 • Miller, D. (1977). Common Syndromes of Business Failure. Business Horizons, (November), 43–53.
 • North, D., Leigh, R. i Smallbone, D. (1991). A Comparison of Surviving and Nonsurviving Small and Medium Sized Manufacturing Firms in London During the 1980-s. W: K. Caley, E. Chell, F. Chittenden i C. Mason (red.), Small Enterprise Development: Policy and Practice in Action (s. 12–27). London: Paul Chapman.
 • Ooghe, H. i De Prijcker, S. (2006). Failure Process and Causes of Company Bankruptcy: A Typology. Universitet Gent.
 • Pasanen, M. (2005). Tracking Small Business Failure Factors and Trajectories, Challenges in Entrepreneurship and SME Research. Turku. Pozyskano z: http://www.ecsb.org/doc/Inter-RENT%202005%20final%20document.pdf#page=97.
 • Perenc, J. i Hołub-Iwan, J. (red.). (2011). Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Warszawa: C.H. Beck.
 • Piasecki, B. (2012). Strategie wczesnego ostrzegania i wyjścia z zagrożenia upadkiem. W: B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania (113–139). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2008). Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Pretorius, M. i Holtzhauzen G.T.D. (2008). Critical Variables of Venture Turnarounds: A Liabilities Approach. Southern African Business Review, 12 (2).
 • Richardson, B., Nwankwo, S. i Richardson, S. (1994). Understanding the Causes of Business Failure Crises: Generic Failure Type. Management Decision, 32 (4), 9–22.
 • Ropęga, J. (2013). Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Rozkrut, D. (red.). (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Sexton, D.L. i van Auken, P. (1985). A Longitudinal Study of Small Business Strategic Planning. Journal of Small Business Management, 23, (7–15).
 • Slatter, S. i Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: WIG-Press. Słownik języka polskiego PWN. (1999). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Storey, D.J. (1994). Understanding The Small Business Sector. London–New York: Routledge.
 • Stawasz, E. (2010). Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk i P. Kuźbik (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Łódź: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”.
 • Stawasz, E. (2011). Polityka innowacyjna wobec MSP. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług, 654 (70). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Ucbarasan, D., Shepherd, D.A., Lockett, A. i Lyon S. J. (2013). Life After Business Failure: The Process and Consequences of Business Failure for Entrepreneurs. Journal of Management, 39 (1), 163–202, http://dx.doi.org/10.1177/0149206312457823.
 • Urbanowska-Sojkin, E. (1999). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807.
 • Veciana, J.M. (1988). The Entrepreneur and the Process of Enterprise Formation. Revista Economica De Catalunya, 8 (May–August).
 • Watson, J. i Everett, J. (1996). Do Small Businesses Have High Failure Rates? International Small Business Journal, 34 (4), 35–48.
 • Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext.
 • Weitzel, W. i Jonsson, E. (1989). Decline in Organizations: A Literature Integration and Extension. Administrative Science Quarterly, 34 (1), 91–109.
 • Zaleśna, A. (2013). Innowacyjność w małych firmach – propozycja modelu dojrzewania do zarządzania innowacjami. W: W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja XXI wieku. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Zelek, A. (2003). Model zarządzania kryzysem w organizacji. W: D. Kopycińska (red.), Państwo i rynek w gospodarce (s. 47–60). Szczecin: PTE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
DOI
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5851a0d-1867-4012-8f65-3e54727acbbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.