PL EN


2014 | 11 | 99-119
Article title

Budżety obywatelskie w kontekście wyborów samorządowych: szansa czy ryzyko?

Content
Title variants
EN
Participatory Budgeting in the Context of Local Elections: Opportunity or Risk?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia fenomen budżetów obywatelskich, wdrożonych w kilkudziesięciu polskich miastach, w tym praktycznie wszystkich stolicach regionów. Analizie poddana zostaje popularność budżetów obywatelskich, powody, dla których zarówno władze samorządowe, jak i sami obywatele chcą się zaangażować w ich wdrożenie i późniejszą realizację. Opisane i przeanalizowane zostają także dotychczasowe doświadczenia we wprowadzaniu budżetów obywatelskich. Artykuł podejmuje próbę oceny i odpowiedzi na pytanie, na ile kampania wyborcza do wyborów samorządowych w 2014 r. pomogła bądź zaszkodziła idei budżetów obywatelskich.
EN
This article describes the phenomenon of participatory budgeting, implemented in a several dozens of Polish cities, including almost all regional capitals. This article analyses the reasons for popularity of participatory budgeting, as well as the reasons for which the local self-governments and citizens themselves strive to engage in participating budgeting implementation. The author also describes and analyses past experiences in this field. The article attempts to predict whether the electoral campaign (local self-government elections 2014) helps the propagation of participatory budgeting or quite the contrary, makes it more difficult.
Year
Issue
11
Pages
99-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa, 00-927, ul. Krakowskie Przedmieście 3
References
 • Antoń-Jucha A., Budżet obywatelski w Kraśniku: 1130 osób wybrało dach na kościele, [w:] „Dziennik Wschodni” z 4/03/2014,
 • Baiocchi G. G., Ganuza E., Participatory Budgeting as if Emancipation Mattered, [w:] „Politics & Society”, vol. 42 nr. 1, marzec 2014
 • Buczkowski P., Budżet obywatelski w Puławach. Nie mogli zagłosować na projekty. Ktoś zrobił to za nas, „Dziennik Wschodni”,
 • Filar P., Jak >>zamordować<< budżet obywatelski, http://www.instytutobywatelski.pl/17517/komentarze/jak-zamordowac-budzet-obywatelski, 18.09.2014
 • Ganuza E., Nez H., Morales E., The Struggle for a Voice: Tensions between Associations and Citizens in Participatory Budgeting, [w:] „International Journal of Urban and Regional Research”, Vol. 38 wyd. 5, wrzesień 2013
 • Gerwin M., Grabkowska M., Budżet obywatelski [w:] Partycypacja. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2012
 • Hauser J. i inni, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013
 • Jaskiernia A., Propaganda jako czynnik oddziałujący na wyborczy proces decyzyjny i legitymizację władzy [w:] Dudek P., Kuś M. (red.) Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów
 • Kębłowski W., (Nie)przemyślany budżet obywatelski, 26.10.2012,
 • Kębłowski W., Budżet partycypacyjny – krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013
 • Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2014
 • Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014
 • Łapińska H., Budżet partycypacyjny instrumentem zarządzania środkami publicznymi, [w:] „Zeszyty Naukowe WSFiP w Bielsku-Białej” 2012, nr 4
 • Olczyk E., Przymusowy budżet obywatelski, „Rzeczpospolita” z 21.10.2013,
 • PAP, Petroff-Skiba: budżet obywatelski spodobał się warszawiakom, „Gazeta Wyborcza” 14.09.2014,
 • Ryniejska – Kiełdanowicz M., Public relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej
 • Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A., Allegretti G., Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting, [w:] „Journal of Public Deliberation” Vol. 8: Iss. 2, Article 9
 • Skora S., Kraśnik idzie na wojnę o dach kościoła, „Gazeta Wyborcza Lublin”, z 25.04.2014,
 • Skrzypiec R., Długosz D., Budżet gminy bez tajemnic, Warszawa 2007
 • Steinhagen D., Prezydent chodzi po domach w sprawie budżetu. Obywatelskiego czy wyborczego?, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”,
 • Uchwała nr 7/2/2013 Krajowej Konwencji PO RP w sprawie budżetów obywatelskich służących umacnianiu demokracji lokalnej, z 23 listopada 2013 r.,
 • Uchwała nr XXXIII/355/13 Rady Miasta Puławy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław dotyczących budżetu Miasta Puławy BIP UM Puławy,
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Dz. U. z 2014 r., poz. 301.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2013 r., poz. 594.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2013 r., poz. 594
 • http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,16634246,Prezydent_chodzi_po_domach_w_sprawie_budzetu__Obywatelskiego.html#ixzz3E8mQHN1N, 23.09.2014
 • http://m.lublin.gazeta.pl/lublin/1,106513,15851881,Krasnik_idzie_na_wojne_o_dach_kosciola.html, 18.09.2014
 • http://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_355.pdf, 18.09.2014
 • http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140304/KRASNIK/140309811, 18.09.2014.
 • http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140915/PULAWY/140919761, 18.09.2014
 • http://www.instytutobywatelski.pl/11011/komentarze/nieprzemyslany-budzet-obywatelski, 18.09.2014.
 • http://www.mmpulawy.pl/blog/slawomir-adam-kaminski/maczuga-obywatelska, 15.10.2014
 • http://www.platforma.org/pliki/52/uchwala_kk_7_2_2013_w_sprawie_budzetow_obywatelskich_sluzacych_umacnianiu_demokr.pdf, 18.09.2013
 • http://www.publicdeliberation.net/jpd/vol8/iss2/art9, 11.10.2014.
 • http://www.rp.pl/artykul/1058341.html, 18.09.2014
 • http://wyborcza.pl/1,91446,16638484,Petroff_Skiba__budzet_obywatelski_spodobal_sie_warszawiakom.html, 18.09.2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5904e50-a3e9-44a5-ac31-4c7af134c8be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.