Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 212 | 35-51

Article title

Zachowania innowacyjne pracowników w MŚP - wyniki badań

Content

Title variants

EN
Innovative behavior of workers the SMEs - results

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano rozważania poświęcone pojęciu zachowań innowacyjnych pracowników, narzędziom ich pomiaru oraz omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w małych i średnich firmach (MŚP). W szczególności zaprezentowano poziom natężenia zachowań innowacyjnych pracowników w MŚP w powiązaniu z cechami pracowników oraz profilem firmy oraz sformułowano reko¬mendacje dla praktyki zarządzania w sektorze MŚP, ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej personelu.
EN
The paper presents a discussion on the concept of innovative behavior of em¬ployees, their measurement tools. Moreover, it discuss the results of empirical studies con¬ducted in small and medium-sized enterprises (SMEs). In particular, presents the intensity level of innovative behavior of employees in SMEs in conjunction with the characteristics of workers and the profile of the company and formulated recommendations for the practice of management in the SME sector, aimed at increasing innovation activity staff.

Year

Volume

212

Pages

35-51

Physical description

Contributors

References

 • Aryee S., Walumbwa F. O., Zhou Q. i Hartnell Ch. A. (2012), Transformational leader¬ship, innovative behavior, and task performance: Test of mediation and moderation processes, „Human Performance”, Vol. 25, No. 1, s. 1-25.
 • Camelo-Ordaz C., Fernandez-Alles de la Luz M. i Martinez-Fierro S. (2006), Influence of top management team vision and work team characteristics on innovation: The Spanish ca¬se, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 9, Iss. 2, s. 179-201.
 • Carmeli A., Schaubroeck J. (2007), The influence of leaders' and other referents’ norma¬tive expectationson individual involvement in creative work, „The Leadership Quarterly“, Vol. 18.
 • Hammond M.M., Neff N.L., Farr J.L., Schwall A.R. i Zhao X. (2011), Predictors of individual-level innovation at work: A meta-analysis. „Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts“, Vol. 5, No. 1, s. 90.
 • Harter J.K., Schmidt F.L. i Hayes T.L. (2002), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta¬analysis, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 87, No. 2, s. 268-279.
 • Janssen O. (2000), Job demands, perception of effort-reward fairness and innovative work behaviour. „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, Vol. 73, s. 287-302.
 • Janssen O. (2003), Innovative behavior and job involvement at the price of conflict and less satisfactory relations with co-workers, „Journal of Occupational and Organiza¬tional Psychology”, Vol. 76, Iss. 3, s. 347-364.
 • Jong J. de i Hartog D. den (2007), How leaders influence employees’ innovative be¬havior, „European Journal of Innovation Management“, Vol. 10, No. 1, s. 41-64.
 • Jong J. de i Hartog D. den (2010), Measuring innovative work behaviour, „Creativity and Innovation Management”, Vol. 19, No. 1, s. 23-36.
 • Kheng Y.K., June S. i Mahmood R. (2013), The determinants of innovative work be¬havior in the knowledge intensive business services sector in Malaysia, „Asian So¬cial Science”, Vol. 9, No. 15, s. 47.
 • Kheng Y.K., Mahmood R., Beris S.J.H. (2013), A conceptual review of innovative work behavior in knowledge intensive business services among knowledge workers in Malaysia, „International Journal of Business, Humanities and Technology”, Vol. 3, No. 2, s. 91-99.
 • Kozioł L. (2014), Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski [w:] T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II, Studia Ekonomiczne, nr 183, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko¬nomicznego, Katowice.
 • Kraśnicka T. i Ingram T., red. (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarun¬kowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 • Kraśnicka T. i Wronka-Pośpiech M. (2014), Stymulowanie zachowań innowacyjnych pracowników w korporacjach, [w:] H. Bieniok (red.), Innowacyjność współcze¬snych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część I, Studia Ekonomiczne nr 183, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 115-129.
 • Martins E.C. i Terblanche F. (2003), Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 6, Iss. 1, s. 64-74.
 • Mockałło Z. (2012), Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czyn¬ników środowiska pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 9, s. 8-11.
 • Moghimi S. i Devi Subramaniam I. (2013), Employees’ creative behavior: The role of organizational climate in Malaysian SMEs, „International Journal of Business and Management”, Vol. 8, No. 5
 • Montani F., Odoardi C. i Battistelli A. (2012), Explaining the relationships among supervisor support, affective commitment to change, and innovative work behavior: The modera¬ting role of coworker support, „Bollettino Di Psicología Applicata”, No. 264, s. 43-57.
 • Odoardi C., Battistel A. i Montani H.F. (2010), Can goal theories explain innovative work behaviour? The motivating power of innovation-related goals, „Bollettino Di Psicología Applicata“, No. 261-262.
 • Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 • Robbins S.P. (2004), Zachowania w organizacji, Wyd. II, PWE, Warszawa 2004.
 • Scott S.G. i Bruce R.A. (1994), Determinants of innovative work behavior: a path model of individual innovation in the workplace, „Academy of Management Journal”, Vol. 37, No. 3, s. 580-607.
 • Wojtczuk-Turek A. (2012), Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.
 • Yu Ch., Yu T.-F., Yu Ch.-Ch (2013), Knowledge sparing, organizational climate, and innovative behavior: a cross-level analysis of effects, „Social Behavior and Perso¬nality“, Vol. 41, No. 1, s. 143-156.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a597a16a-c6bc-40e5-aaf4-f7ef1c5a6851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.