PL EN


2017 | 20 | 1 | 31-62
Article title

Koncepcja typów psychologicznych w psychologii religii i duchowości

Content
Title variants
EN
The theory of psychological types in the psychology of religion and spirituality
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu badań empirycznych nad stosowaniem koncepcji typów jungowskich w psychologii religii i duchowości, ze wskazaniem na potrzebę ich poszerzania o polski kontekst. W artykule przedstawiony został zarys tej koncepcji oraz metody badania tych typów (MBTI, KTS, FPTS) stosowane w dziedzinie religii i duchowości, a także omówione zostały wyniki badań na temat związku między aspektami koncepcji typów psychologicznych ze zmiennymi religijności, z modlitwą i duchowością osób, grup i ośrodków związanych z religią i duchowością. Artykuł kończą uwagi odnośnie do najważniejszych ustaleń empirycznych, ich wartości dla nauki i praktyki. Wskazuje się także na potrzebę badań służących weryfikacji i uogólnieniu znanych wyników, z wykorzystaniem współczesnych reinterpretacji koncepcji Junga i metod badania osobowości.
EN
The main objective of this paper is to present the current state of empirical research on the application of the theory of Jungian types to the psychology of religion and spirituality, pointing out the necessity of broadening them by including Polish context. The paper presents an outline of this theory and the methods of studying these types (MBTI, KTS, FPTS) used in religion and spirituality. Next, the author presents the results of research on the relation between aspects of the theory of psychological types and the religiosity variables, prayer, and spirituality of individuals as well as groups and centers connected with religion and spirituality. The paper concludes with comments concerning the most important empirical findings and their value for science and practice. A need for research aimed at the verification and generalization of the obtained results with reference to the modern reinterpretations of Jung’s theory and methods of studying personality is also pointed out.
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
31-62
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a597b54b-952a-407d-b345-c105ac977f40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.