PL EN


Journal
2019 | 21 | 4 | 455-469
Article title

Wychowanie w rodzinie w zderzeniu z ideologią gender

Content
Title variants
EN
Education in the Family in Confrontation with Gender Ideology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The socio-cultural transformations of recent decades are very intense. They concern the most fundamental aspects of human existence: the meaning and purpose of life, the concept of happiness, interpersonal relationships, the model of society and family life. The events of recent years that have appeared in the landscape of Polish streets (so-called “equality marches”) and the Polish school (e.g. “rainbow Friday”, sex education classes run by LGBT activists) require a thorough diagnosis of this phenomenon and formulating adequate answers meeting new challenges. The family is a sensitive resonator of social and cultural processes in post-modernity. In todayʼs family as a basic social group there are changes that cause concern. Their revolutionary nature results from the questioning of undeniable values until recently, such as the irreplaceable role of the family in raising children, love, responsibility and faithfulness. Questions arise about the consequences of cultural changes in post-modernity for the functioning of marriage and family. Gender ideology is a consequence of losing the right ontological and metaphysical perspective. The gender impact opens the way to the destruction of the foundations of marriage and family as well as interpersonal relationships. A new anti-pedagogy arises on the basis of the gender vision of the world, for which the theory of education consists in rejecting authority, discipline, a permanent system of values, the need to work on one's own character and making any requirements.
Journal
Year
Volume
21
Issue
4
Pages
455-469
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Adamski F., Tożsamość religijna w społeczeństwie pluralistycznym, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 305-314.
 • Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000.
 • Bartos M., Rodzina a postmodernistyczny styl myślenia i życia, „Studia nad Rodziną” 5(2001), nr 1, Warszawa 2001, s. 147-156.
 • Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.
 • Bernasiewicz M., Rodzina w konflikcie normatywnych paradygmatów oraz nowych faktów spo-łecznych, „Pedagogika Społeczna” 15(2015), nr 2, s. 87-100.
 • Biedroń M., Wpływ kultury indywidualizmu na relacje między rodzicami i dziećmi, w: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Białystok 2009.
 • Biernat T., Czy istnieje rodzina ponowoczesna?, „Paedagogia Chrisiana” 2014, nr 2, s. 183-195.
 • Biernat T., O przemianach definicji rodziny i ich konsekwencjach, „Społeczeństwo i Rodzina” 18 (2009), s. 28-40.
 • Bokszański Z., O indywidualistach w społeczeństwie współczesnym, „Studia Socjologiczne” 2009.
 • Bortkiewicz P., Gender – ideologia w masce nauki, w: Rewolucja genderowa, red. Z. Klafka, Tuchów 2014, s. 53-80.
 • Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków 2007.
 • Cudak H., Małżeństwo i rodzina w poglądach badanej młodzieży, „Pedagogika Rodziny” 2014, nr 4, s. 117-126.
 • Czekan D., Rodzina w ponowoczesnym świecie, „Przegląd Humanistyczny. Pedagogika, Polito-logia, Filologia” 3(2010), s. 41-49.
 • Deklaracja o wolności religijnej II Soboru Watykańskiego Dignitatis humanae, Rzym, 7 grudnia 1965.
 • Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim II Soboru Watykańskiego Gravissimum educationis, Rzym, 28 października 1965.
 • Dekret o apostolstwie świeckich II Soboru Watykańskiego Apostolicam actuositatem, Rzym, 18 listopada 1965.
 • Doniec R., Kultura pedagogiczna rodziców w ponowoczesnej kulturze, w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008 s. 207-220.
 • Dziekoński S., Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła: od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa 2006.
 • Dziekoński S., Specyfika chrześcijańskiego wychowania w rodzinie, w: Wychowanie chrześcijań-skie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 694-702.
 • Franciszek, Amoris letitia, Rzym, 19 marca 2016.
 • Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Rzym, 29 czerwca 2013.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 • Goleń J, Rola świadectwa w rodzinie, „Verbum Vitae” 2015 nr 28, s. 423-458.
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.
 • Jan Paweł II, List do Rodzin Jana Pawła II z okazji Roku Rodziny, Rzym, 2 lutego 1994.
 • Jastrząb D., Powołanie rodziców do wychowywania dzieci w świetle wskazań „Familiaris con-sortio”, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 17(2011), s. 111-121.
 • Kamińska A., Miejsce rodziny w życiu człowieka ponowoczesnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 13(2016), s. 79-88.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kluz M., Rodzina chrześcijańska podstawą budowania domu i szkoły komunii w Kościele i świe-cie, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2012, nr 2, s. 7-22.
 • Kluzowa K., Slany K., Przemiany realizacji funkcji prokreacyjnej w rodzinie, w: Oblicza współ-czesnej rodziny polskiej, red. B. Mierzwiński, E. Dybowska, Kraków 2003, s. 63-95.
 • Kobyliński A., Światopogląd katolicki w kontekście postmodernizmu, „Ateneum Kapłańskie” 571(2004), s. 529-544.
 • Kocik L., Społeczna kondycja rodziny w procesie globalizacji systemu aksjonormatywnego, w: Oblicza współczesnej rodziny polskiej, red. B. Mierzwiński, E. Dybowska, Kraków 2003, s. 13-34.
 • Kojder A., Spojrzenie na przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-1997, w: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Warszawa-Kraków 1999, s. 3-23.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie we współczesnym II Soboru Watykańskiego Gaudium et spes, Rzym, 7 grudnia 1965.
 • Kostrubiec B., Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin 2004.
 • Kulbacki P., Katechumenat rodzinny w Kościele domowym, „Studia Pastoralne” 2012, nr 12, s. 95-106.
 • Kwak A., Rodzina jako stała i zmieniająca się forma życia: siła więzi rodzinnych, „Societas Communitas” 2016, nr 1, s. 37-55.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
 • Ławniczak A., Medialny portret gender, w: Rewolucja genderowa, red. Z. Klafka, Tuchów 2014, s. 119-144.
 • Łażewska D, Filozoficzny kontekst funkcjonowania rodziny w XXI wieku i jego pedagogiczne implikacje, „Journal of Modern Science” 20(2014), nr 1, s. 71-87.
 • Machinek M., Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender, w: Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. A. Jucewicz, M. Machinek, Olsztyn 2009, s. 99-116.
 • Mariański J., Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje socjologiczne, Lublin 1998.
 • Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001.
 • Mariański J., Małżeństwo i rodzina w świadomości Polaków, „Zeszyty Naukowe KUL” 59(2015), nr 4, s. 77-103.
 • Mariański J., Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście przemian rodziny, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2(2016), s. 143-169.
 • Mariański J., Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim, „Edukacja Humani-styczna. Szczecin” 2011, nr 1, s. 7-24.
 • Marshall B., Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, Kraków 2006.
 • Offmański A., Rodzina jako środowisko wychowawcze – czy szansa wykorzystana?, w: Wycho-wanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 743-755.
 • Oko D., Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów”, w: Gender – spojrzenie krytyczne, red. J. Jagiełło, D. Oko, Kielce 2016, s. 157-179.
 • Paprzycka E., Mianowska E., Izdebski Z., Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a związki intymne Polaków, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 4, s. 13-39.
 • Podgórski K., Nauka o małżeństwie i rodzinie w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 16(2002), nr 2, s. 311-331.
 • Polak M., Pastoralna promocja wiernych świeckich w kontekście duszpasterstwa rodzin, „Rocz-niki Teologiczne” 61(2014), nr 6, s. 139-152.
 • Różański T., Z problematyki przemian i zagrożeń współczesnej rodziny, „Teologia i Człowiek” 32(2015), nr 4, s. 129-141.
 • Sareło Z., Postmodernizm w pigułce, Lublin 2004.
 • Schoenebeck H., Wolność od wychowania, Kraków 2008.
 • Slany K., Modele życia rodzinnego, „Znak” 57(2005), nr 2, s. 29-40.
 • Stala J., Miejsce katechezy rodzinnej w wychowaniu chrześcijańskim, w: Wychowanie chrześci-jańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 728-742.
 • Stala J., Rodzina XXI wieku w perspektywie nauczania Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 19(2015), nr 4, s. 155-174.
 • Stala J., Wychowawcze aspekty rodzicielstwa jako realizacji Bożego powołania, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3(2011), s. 125-137.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.
 • Szmulewicz H., Rodzice pierwszymi zwiastunami i świadkami wiary, w: Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji: refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Epi-skopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluzy, Tarnów 2011, s. 169-181.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
 • Śmigielski W., Modele życia rodzinnego. Studium demograficzno-społeczne na przykładzie łódzkiej młodzieży akademickiej, Łódź 2014.
 • Wargacki S. A., Duchowość w kulturze ponowoczesnej, „Zeszyty Naukowe KUL” 59(2016), nr 4, s. 27-51.
 • Wiszowaty E., Wierność małżeńska w klimacie ponowoczesności jako zadanie pastoralne, w: Favor matrimonii?: teoria i praktyka, red. L. Świto, M. Tomkiewicz, Olsztyn 2014, s. 123-136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a59a44f5-1e89-4e6c-9f05-e9c956199f93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.