PL EN


2015 | 213 | 169-184
Article title

Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu jako wyzwanie dla Polski w świetle strategii Europa 2020

Content
Title variants
EN
Growth promoting social inclusion as the challenge faced Poland in the light of ‘Europe 2020’ strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecz¬nemu stanowiącego jeden z filarów strategii Europa 2020 jako wyzwanie dla Polski. Ce¬lowi głównemu artykułu podporządkowano cele szczegółowe, tj.: wyodrębnienie wzro¬stu sprzyjającego włączeniu społecznemu jako części strategii Europa 2020; analizę realizacji celów wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu ujętych w strategii Eu¬ropa 2020 w Polsce na tle krajów UE-27 oraz ukazanie stanu i perspektyw realizacji wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu w Polsce. Układ pracy dostosowano do realizacji celów głównego i szczegółowych. W arty¬kule wykorzystano literaturę przedmiotu, dokumenty krajowe, unijne oraz dane sta- ty-styczne pochodzące z bazy Eurostatu.
EN
The aim of this article is to show growth promoting social inclusion as the challenge faced by Poland which is one of the pillars in ‘Europe 2020’ strategy. In order to meet the main article objective the detailed objectives have been determined: distingu¬ishing growth being the factor promoting social inclusion as the part of ‘Europe 2020’ strategy; analysing the implementation of growth being the factor promoting social inc¬lusion adopted by ‘Europe 2020’ strategy in Poland comparing to the EU-27; showing the growth condition and opportunities to implement as factor promoting social inclusion in Poland. The article structure was determined to meet the main objective of this article as well as detailed ones. This article is based on the available reference, domestic and EU documents and secondary data provided by Eurostat.
Year
Volume
213
Pages
169-184
Physical description
Contributors
References
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjające¬go włączeniu społecznemu. COM (2005), Bruksela 2010. COM (2005).
 • Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecz¬nym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. Urząd Publi¬kacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
 • Krajowy Program Reform „Europa 2020”. Aktualizacja 2012/2013. Warszawa 2012.
 • Krajowy Program Reform „Europa 2020”. Aktualizacja 2014/2015, Warszawa 2014.
 • Mazur-Wierzbicka E.: Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie. Difin, Warszawa 2012.
 • Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń. Red. J. Stacewicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Mi¬nisterstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 • Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Fundusz Inicjatyw Oby¬watelskich, Warszawa 2013.
 • Szarffenberg R.: Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady. Wydawnictwo Uni¬wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2013, poz. 509.
 • Wskaźniki Europa 2020, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważo¬nego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 2010.
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., poz. 118.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5a5de3e-4cd4-4cae-bea2-4091f4de3dfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.