PL EN


Journal
2017 | 21 | 2(47) | 45-62
Article title

Kierunki badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości Bibliografii homiletycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Direction of Research in Polish Homiletics on the Basis of the Content of The Homiletic Bibliography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Baza bibliograficzna pozwala każdemu poszukującemu zlokalizować poszukiwane książki, dysertacje, artykuły, streszczenia i recenzje. Jest cennym źródłem informacji o publikacjach ukazujących się w ramach danej dyscypliny naukowej. Dotyczy to zwłaszcza stale aktualizowanych bibliografii elektronicznych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja kierunków badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości elektronicznej Bibliografii homiletycznej. Bibliografia homiletyczna w latach 2006–2015 wzbogaciła się o 800 dodanych opracowań dotyczących zagadnień homiletycznych. W najnowszych publikacjach homileci polscy realizują wiele postulatów wysuwanych w stosunku do nich. Wskazują na priorytetową rolę homilii w przepowiadaniu słowa Bożego, akcentują mistagogiczny wymiar homilii. Szeroko omawiane są zagadnienia z zakresu homiletyki formalnej, zwłaszcza zaś retorycznego wymiaru przepowiadania.
EN
A bibliographic database allows every researcher to locate desired books, dissertations, articles, summaries and reviews. It is a valuable source of information on publications in a field of a given scientific discipline. It applies in particular to the constantly updated electronic bibliographies. The aim of this paper is to present directions of research in Polish homiletics based on the electronic content of The Homiletic Bibliography. In 2006–2015 The Homiletic Bibliography expanded by 800 added items on homiletic issues. In the latest publications Polish homilists meet many demands formulated in relation to them. They point at a priority role of a homily in preaching the Word of God and emphasise a mistagogic dimension of a homily. Issues related to a formal homiletics are widely discussed, with a special emphasis on the rhetorical dimension of preaching.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
45-62
Physical description
Contributors
References
 • Broński W., Homilia, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2006, s. 288–291.
 • Flaszen L., Oracja na jubileusz, „Odra” 5 (2006), s. 14–19.
 • Hleb­‑Koszariska H., O bibliografii dla niewtajemniczonych, Wrocław 1974.
 • Kuc L., Homiletyka polska po Soborze Watykańskim II, w: Posoborowe publikacje teo­logiczne w Polsce, red. J. Myśków, B. Przybyszewski, Warszawa 1969, s. 226–233.
 • Lewek A., Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1, Warszawa 1980.
 • Polska bibliografia homiletyczna 1945–2005, oprac. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Kraków 2007.
 • Simon H., Homiletyka polska 1965–2005, w: Polska bibliografia homiletyczna 1945–2005, oprac. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Kraków 2007, s. 15–41.
 • Simon H., Kaznodziejstwo polskie: zdobycze i niedociągnięcia, „Ateneum Kapłańskie” (1993) nr 121, s. 241–256.
 • Szewczyk L., Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009.
 • Tomczyńska E., Bibliografia dorobku naukowego uczelni źródłem informacji w erze cyfrowych technologii na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, „Folia Bibliologica” 51 (2009), s. 91–100.
 • Twardy J., Stan polskiej homiletyki w latach 1945–1999. Próba oceny i wnioski na przyszłość, „Przegląd Pastoralno­‑Homiletyczny” 4 (2000), s. 17–37.
 • Twardy J., Źródła przemian we współczesnej homiletyce fundamentalnej, „Śląskie Studia Historyczno­‑Teologiczne” 39 (2006) z. 1, s. 112–125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5b930f6-80db-44b1-99cd-6c42a740d403
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.