PL EN


2019 | 1(30) | 92-112
Article title

Mieszkalnictwo wspomagane w opinii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Mieszkania Wspomaganego im. Teresy Dłuskiej w Warszawie

Content
Title variants
EN
The Assisted Apartment in the Opinion of the Adults with Intellectual Disability who live in Teresa Dłuska Assisted Apartment in Warsaw
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyją wśród nas, są częścią naszego społeczeństwa. Podlegają takim samym prawom, jak inni, ale bez wsparcia i pomocy często nie są w stanie z nich korzystać. Bywa, że bez względu na stopień niepełnosprawności intelektualnej, w dużej mierze zależą od drugiego człowieka, zarówno w sprawach codziennych, jak i istotnych dla całego ich życia. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą być indywidualnie traktowane, prowadzić niezależne życie, móc podejmować decyzje, mieć równe prawa i szanse oraz czerpać radość płynącą z kontaktów z innymi ludźmi. Tylko w sprzyjających warunkach, przy wprowadzeniu zasad normalizacji rozwinięty może zostać znaczny potencjał rozwojowy i przystosowawczy. Jedynie przy systematycznym działaniu zapewniającym zabezpieczenie socjalne, prawne i wsparcie, poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie wciąż postępowała. Głównym celem badań była analiza wyników badań dotyczących opinii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na temat mieszkalnictwa wspomaganego. Badaniem objęłam siedem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mieszkają w Mieszkaniu Wspomaganym im. Teresy Dłuskiej w Warszawie.
EN
People with intellectual disability live among us, they are part of our society. They are subject of the same rights like other people but without help and support they are often not able to claim them. Sometimes, regardless of the intellectual disability degree, in the large extent they are dependent on the other person, both in everyday matters and vital for their entire life. People with intellectual disability need to be treated individually, they want to lead independent life, be able to make decisions, have various rights and opportunities and derive joy from contact with other people. Only in the conductive conditions and with implementation of normalization rules, the substantial developmental potential and adaptability might be developed. The improvement of life quality of people with intellectual disability would go forward, only with systematic actions, which provide social and legal security and support. The main aim of the research was analysis of people with intellectual disability opinions concern assisted apartment. In the research I examined seven adults with intellectual disability, who live in Teresa Dłuska Assisted Apartment in Warsaw.
Year
Issue
Pages
92-112
Physical description
Dates
published
2019-04-18
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych Instytut Pedagogiki Specjalnej Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
References
 • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Oświata Dorosłych, Inspiracje i wyzwania, Warszawa-Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2015
 • Barecka R., Droga do samodzielności, „Społeczeństwo dla Wszystkich” 2015, Nr 3
 • Bronowski P., Kim są i czego oczekują użytkownicy mieszkań chronionych?, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2016, Nr 1
 • Krzemińska D., Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012
 • Kubiak H., Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym, Warszawa, Wydawnictwo Engram, 2011
 • Marciniak-Madejska N., Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2014, Nr 1(XIV)
 • Maślanka A., Prawne i pozaprawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zmiany paradygmatu w postrzeganiu tych osób,
 • „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo” 2008, Nr 2(8)
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Życie w integracji, Warszawa, 2012
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf, [stan na: 10.05.2018]
 • https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49753/Wytyczne_wlaczenie_spoleczne_v4.pdf, [stan na: 10.05.2018]
 • http://www.rpo.malopolska.pl/download/Model_mieszka_wspomaganych_dla_niepenosprawnych_intelektualnie_31_08_2015.pdf, [stan na: 10.05.2018]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5c65654-deac-43d6-8b37-41e93d8dd381
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.