PL EN


2014 | 1 (348) | 33-47
Article title

Upadłość konsumencka – ujęcie teoretyczno-empiryczne

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer Bankruptcy – Theoretical and Empirical Approach
RU
Потребительское банкротство – теоретико-эмпирическая трактовка
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosnące zadłużenia Polaków i niespłacane zobowiązania, 88 upadłości konsumenckich ogłoszonych w latach 2009-2013 skłoniły ustawodawców do ponownego przyjrzenia się treści ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim najważniejsze kwestie wynikające z obowiązującej ustawy i postulowane kierunki zmian. Podejście teoretyczne wzbogacono wynikami badania własnego, które zrealizowano w sierpniu 2013 roku na 1000 osobowej próbie dorosłych Polaków.
EN
Rising debt and outstanding liabilities of Poles as well as 88 consumer bankruptcy declarations announced in 2009-2013 induced the lawmakers to review the content of the Law on Bankruptcy and Rehabilitation. The article is of the theoretical and empirical character. In her article, the author presents the main issues arising from the Law and recommended directions of changes. Theoretical approach is supplemented with the findings of the study which was carried out in August 2013 on a 1000-person sample of adult Poles.
RU
Увеличивающаяся задолженность поляков и непогашаемые финансовые обязательства, 88 потребительских банкротств, объявленных в 2009-2013 гг., заставили законодателей вновь обратить внимание на содержание Закона о банкротстве и исправительных мерах. Статья имеет теоретико-эмпириче- ский характер. Автор представила в ней основные вопросы, вытекающие из действующего закона, и предлагаемые направления изменений. Теоретический подход обогащается результатами собственного исследования, которое провели в августе 2013 года на выборке взрослых поляков в 1000 человек.
Year
Issue
Pages
33-47
Physical description
Dates
published
2014-01-2014-02
Contributors
References
  • Bednarek M. (2013), Łatwiej będzie wyplątać się z długów? Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy o upadłości konsumenckiej, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13422520,Latwiej_bedzie_wyplatac_sie_z_dlugow_Ministerstwo.html [dostęp: 19.02.2013].InfoDług Ogólnopolski Raport o Klientach Wysokiego i Podwyższonego Ryzyka w Obrocie Gospodarczym (2009), Centrum Informacji Gospodarczej, luty.Ogólnopolski Raport o Zaległym Zadłużeniu i Klientach Podwyższonego Ryzyka (2013), InfoDług, BIG InfoMonitor, październik.Upadłość konsumencka. Wyjście nie dla wszystkich (2009), http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/upadlosc;konsumencka;wyjscie;nie;dla; wszystkich,191,0,439743.html [dostęp: 31.03.2009]Upadłość konsumencka – funkcjonowanie w Polsce oraz rozwiązania prawne w wybranych krajach (2012), Opinie i ekspertyzy, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, maj.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1572).Zmiany w upadłości konsumenckiej (2013), http://prawo.rp.pl/artykul/794030,1073943-Upadlosc-konsumencka--MS-przedstawilo-nowezmiany.html [dostęp: 20.12.2013].http://ms.gov.pl/pl/nowelizacja-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego/download,2391,13.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5c72a9f-5a11-4cf1-b14c-3521b8fb0748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.