PL EN


2010 | 4(11) | 186-203
Article title

Polityka wschodnia Unii Europejskiej w okresie prezydencji czeskiej (styczeń–czerwiec 2009)

Content
Title variants
EN
Eastern policy of European Union during the Czech presidency (jan-jun 2009)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article analyzes politics of European Union towards Eastern European countries during Czech presidency. At this period EU was more interest in Eastern Europę. Although it wasn’t a result of planned EU politics, but a conseąuence of double crisis: armed conflict between Georgia and Russia and the gas dispute between Russia and Ukrainę. In the time of Czech presidency the agreement on the project of Eastern Partnership had been reached, but we can not regard that it changed the politics towards the post-soviet neighbours. Czech presidency, a had paid attention to the Eastern Europę. Nevertheless it didn’t change the most important - eastern politics of EU didn’tbecome a priority in EU foreign policy. The Community hasn’tstill realise the scalę of problems which countries in this region are suffering. However we can notblame Czech Republic for that fact. The effects of Czech presidency in Eastern politics can be regarded as a reflect of possibilities and involvement of EU as a whole.
Year
Issue
Pages
186-203
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/vychodni-partnerstvi-zusta-va-zahranicnepolitickou-prioritou-cr-006269.
 • Activities of the Czech Presidency of the Visegrad Group (June 2007-June2008), http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=830&articleID=22998&ctag=articlelist&iid=l
 • Ceskd republika a regiolndlm' spoluprace. Visegradska spoluprace, http://www.mzv. cz/public/f4/d7/30/72918_14945_CRaRegionalniSpoluprace.pdf
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Eastern Partnership, http://www.msz.gov.pl/files/PARTNERSTW0%20WSCH0DNIE/2PW. pdf.
 • Czyżniewski M., Priorytety czeskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej [in:] Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek, Toruń 2009, s.145-162.
 • Declaration by the Presidency on behalf of the EU on interruption of Russian gas supply through Ukraine, http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/prohia- seni-jmenem-predsednictvi-o-preruseni-dodavek-plynu-4656/.
 • http://domaci.ihned.cz/c4-10070920-26517320-002000_d-klaus-zustal-s-nazo-rem-na-rusko-sam-doma-i-ve-svete.
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1718.
 • http://forsal.pl/artykuly/319307,ue_z_rosja_o_energetyce_i_handlu.html.
 • http://ihned.cz/109-24517230-on-radar-000000_d-ac.
 • http://ihned.cz/c3-2 3115530-000000_d-schwarzenberg-nebojme-se-vzeprit- rusku.
 • http://news.bbc.co.uk/2/hi/8004734.stm; http://www.euro.cz/detail.jsp?id=14497.
 • http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/presidency-and-com-mission-urge-resumption-of-gas-supply-in-joint-letter--5886/.
 • http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/rozhovory-s-pred-staviteli-ukrajiny-a-ruska-dnes-skoncily-4907/.
 • http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/tiskova-zprava-pred-sedy-vlady--ceske-republiky-mirka-topolanka-4.
 • http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerstvi-se-neobej-de-bez-pomoci-obcanske-spolecnosti-tvrdi-experti-005987.
 • http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerstvi-posili-va-zby-eu-s-postsovetskymi-sousedy-005979.
 • http://www.lidovky.cz/eu-nenecha-kazachstan-jen-rusku-d31-/ln_noviny. asp?c=A090213_000036_ln_noviny_sko&klic=230036&mes=090213_0.
 • http://www.lidovky.cz/eu-se-snazi-umravnit-rusko-dOw-/ln_zahranici. asp?c=A090207_140450_ln_zahranici_mel;
 • http://www.lidovky.cz/klaus-neni-zlata-gruzie-a-zle-rusko-dut-/ln_domov.asp?c=A080815_103624_ln_domov_ter.
 • http://www.neurope.eu/articles/93571.ph.
 • http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/artykuly/default.aspx?id=99595.
 • http://wyborcza.pi/l,75477,6310845,Partnerstwo_Wschodnie_na_razie_bez_pi- eniedzy.html.
 • http://wyborcza.pl/dziennikarze/l,84228,5842906,Partnerstwo_Wschodnie_modne_w_Brukseli.html.
 • http://zpravy.idnes.cz/cesko-ruske-vztahy-spory-zadne-obcas-jiskry-fmn-/do-maci.asp?c=A060228_180856_domaci_miz.
 • Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009.
 • Konopacki S., Partnerstwo przeciw gazociągom. Polsko-szwedzki projekt polityki wschodniej, Komentarze Natolińskie, 2008, nr 3, s. 2.
 • Kuchyńkova P., Rusko w ceske zahranicm' politice, [in:] M. Koran et al., Ceska zahranicm'politika v roce 2008, Praha 2009., s. 196.
 • Menkiszak M., Konończuk W., Eskalacja rosyjsko-ukraińskiego konfliktu gazowego, Tydzień na Wschodzie, 14.01.2009.
 • Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, Bruksela, 1 września 2008 r. Konklu¬zje prezydencji, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ ec/102552.pdf.
 • Oświadczenie Rady Europejskiej w sprawie Partnerstwa Wschodniego, Rada Euro¬pejska 19 i 20 marca 2009 r., konkluzje prezydencji, Bruksela, 29.04.2009, s. 12.
 • Partnerstwo Wschodnie - bilans otwarcia, red. B. Wojna, M. Gniazdowski, Warsza¬wa 2009, s. 8, 21.
 • Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia, red. B. Wojna, M. Gniazdowski, Warsza¬wa 2009, s. 20.
 • Popescu N., Wilson A., Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów, Londyn-Warszawa 2010, s. 14.
 • Popielawska J., W jakim towarzystwie? Partnerstwo Wschodnie na tle in¬nych inicjatyw UE na wschodzie, Analizy Natolińskie, 2009, nr 5.
 • Pracovni program ceskeho predsednictvi. Evropa bez barier, 1 ledna-30 cervna 2009, Praha 2009, s. 20-21.
 • Prioritm'oblastipredsednictvi CR v Rade EU, Praha 2007, s. 15.
 • Textkoalicm'smlouvy,http://www.lidovky.cz/ln_redakce.asp?c=A061228_160413_ln_redakce_hrn.
 • Tulmets E., Przygotowania do prezydencji w UE: udział Czech w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego, Polski Przegląd Dyplomatyczny 2009, nr 1, s. 61-82.
 • Tulmets E., Stdty yychodm' dimenze Evropske politiky sousedstvi v ceske zahranicm' politi- ce, [in:] M. Koran et al., Ceska zahranicm'politika v roce 2008, Praha 2009, s. 207, 209-211.
 • Zprava o zahranicm' politice Ceske republiky za rok 2009, s. 121, 277, 281, 288, http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/zprava2009.html.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5ce108b-647b-452c-a95f-2b0263f986e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.