PL EN


2015 | 13 | 108-118
Article title

Fenomen świętości w opinii młodzieży (w świetle badań socjologicznych)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świętość jest pojęciem i fenomenem, który ukształtował się w ciągu tysiącleci aktywności religijnej ludzkości. Na gruncie różnych religii świętość utożsamiana jest z pojedynczym bóstwem, panteonem bóstw, bogiem, siłą sprawczą czy demiurgiem, którym przypisuje się wszelkie doskonałości niedostępne człowiekowi oraz absolutną transcendencję w stosunku do stworzonego świata, w tym także do człowieka. W ujęciu różnych systemów religijnych zawsze wskazywano na istnienie w fenomeni zwanym świętością dwóch współistniejących elementów: grozy (tajemnicy przerażającej) i fascynacji (tajemnicy przyciągającej). Te dwa elementy wskazywały na zupełną niezwykłość i odrębność świętości (sacrum) od świata stworzonego (laickiego) oraz warunkowały specyficzne zachowanie wobec niej, zawierające symbole uległości, poddaństwa, a także rytuały ochronne. W dzisiejszych czasach można zauważyć transformację znaczenia pojęcia świętości oraz zmianę stosunku jednostek i grup ludzkich do tego fenomenu. Można powiedzieć, iż obecnie w niektórych zasadach życia społęcznego świętość przestaje być święta w znaczeniu nadanym jej przez tradycję i klasyczną wykladnię teologiczną. Szczególnie wyraźna staje się dekompozycja postawy wobec świętości religijnej wśród młodzieży, często kontestującej religię w formie tradycyjnie wyznawanej i praktykowanej wiary. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współczesna młodzież zamieszkująca teren Lubelszczyzny ustosunkowuje się do świętości w znaczeniu religijnym, czyli jak ją rozumieją, interpretują, oceniają i samodzielnie dążą.
Year
Issue
13
Pages
108-118
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Bereza A. (2002), Sposób funkcjonowania współczesnego obrazka dewocyjnego. (w:) "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" r. 46, nr 1-2: 135-140.
 • Boryś W. (2005), Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Caillois R. (2009), Człowiek i sacrum. Warszawa: oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Durkheim E. (1990), Elementarne formy zycia religijnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dyczewski L. (2004), Społeczno-kulturowy kontekst religijności, (w:) K. Góźdź, K. Klauza, C. Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur (red.), Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 1, Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych, Lublin: Wydawnictwo KUL: 225-228.
 • Eliade M. (1996), Sacrum i profanum. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Eliade M. (1970), Sacrum. Mit. Historia. Wybór esejów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Filipkowski J. (2000), Doświadczenia sacrum i problem jego poznawalności. (w:) Z. Kunicki (red.), Czy sacrum jest jeszcze święte? Olsztyn: Hosianum: 13-14.
 • Hoffmann H. (1998), O rozmaitych sposobach analizy "sacrum" (od językoznawstwa do religioznawstwa), (w:) S. Gajda, H.J. Sobeczko (red.), Człowiek-dzieło-sacrum, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Filologii Polskiej: 85-93.
 • Kaźmierak Z.A. (2003), Sacum - fenomen wykreowany. Przestrzeń inteligibilna oraz inne czynniki ewokujące doświadczenie Nadprzyrodzonego. (w:) E. Przybył (red.), Nadprzyrodzone, Kraków: Nomos: 75-90.
 • Mariański J. (2008), Emigracja z Kościoła: religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mąkosa P. (red.), (2013), Z Tobą idę przez życie. Podręcznik dla religii dla klasy II gimznazjum. Lublin-Przemyśl-Zamość: Wydawnictwo Gaudium.
 • Mielicka H. (2006), Antropologia świąt i świętowania. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Miszczak E. (2014), Świętość w religijnej świadomości maturzystów województwa lubelskiego. Studium socjologiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Nadrowski H. (2012), Sacrum czasoprzestrzeni. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Otto R. (1968), Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Przybył E. (2005), Problem definicji sacrum, czyli o bezradności religioznawcy. (w:) J.C. Kałużny (red.), Europejczyk wobec sacrum. Wczoraj i dziś. Materiały z sesji naukowej 25 listopada 2005. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Sroczyńska M. (2012), Młodzieżowe "świętości" w oczach socjologa - wiara religijna. (w:) J. Baniak (red.), Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 209-234.
 • Szacki J. (1964), Durkheim. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Szymołon J. (2003), Losy sacrum w zsekularyzowanym świecie. (w:) "Ateneum Kapłańskie", z. 1: 80-87.
 • Tanalski D. (1995), Dialektyka sacrum i profanum. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Notes
PL
Artykuł 6. z numeru 13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5d21186-a6a1-4634-9029-23f6acda9365
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.