PL EN


Journal
2016 | 2(137) | 5–31
Article title

Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych z perspektywy pracodawców. Koszty, korzyści i ryzyka

Title variants
An employer’s perspective on practical training for young workers: costs, benefits and risks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza ekonomicznych i pozaekonomicznych uwarunkowań decyzji o przyjmowaniu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie. Tekst oparto na materiale empirycznym pochodzącym z wywiadów z pracodawcami, które zrealizowano w ramach jednego z komponentów badania BECKER w 2014 r. Analiza zgromadzonego materiału jakościowego umożliwiła zidentyfikowanie głównych kategorii kosztów, korzyści i ryzyk związanych z odbywaniem praktyki zawodowej u pracodawcy. W artykule pokazano również, jak pracodawcy mogą postrzegać całkowity bilans kosztów i korzyści przyjmowania pracowników młodocianych. Okazało się, że o opłacalności mogą w równym stopniu decydować zarówno czynniki ekonomiczne (krótko- lub długoterminowa opłacalność inwestycji w naukę pracownika), jak i uwarunkowania pozaekonomiczne (np. potrzeba towarzystwa, chęć podtrzymywania profesji, misja niesienia pomocy młodym z danej społeczności lokalnej).
EN
The article analyses the economic and non-economic determinants of the decision to offer apprenticeships to young workers in a company. The analysis was based on interviews with employers conducted as a part of the BECKER study in 2014. The authors briefly review the literature on the costs and benefits of apprenticeship training. The analysis of the collected qualitative data helped to identify the major costs, benefits and risks associated with apprenticeship training in Polish companies. The article also shows how employers may perceive the overall balance of costs and benefits of apprenticeship training. It was found that profitability could be equally dependent on economic factors (the short or long-term cost-effectiveness of investments in apprenticeship training), as well as non-economic factors (e.g. the need for companionship, the desire to maintain a given profession, a sense of mission to support young people from the local community).
Journal
Year
Issue
Pages
5–31
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • 2015 joint report of the Council and the Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020). New priorities for European cooperation in education and training (2015). Brussels: European Commission.
 • Acemoglu, D. i Pischke, J.-S. (1998). Why do firms train? Theory and evidence. The Quarterly Journal of Economics, 113(1), 79–119. doi: 10.1162/003355398555531
 • Dionisius, R., Muehlemann, S., Pfeifer, H., Walden, G., Wenzelmann, F. i Wolter, S. C. (2008). Cost and benefit of apprenticeship training: a comparison of Germany and Switzerland.IZA working paper nr 3465. Bonn: IZA.
 • Drogosz-Zabłocka, E., i Stasiowski, J. (2014). Wspieranie młodzieży w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych - zadania i szanse OHP. W: E. Giermanowska i J. Kotzian (red.), Zapotrzebowanie rynku pracy na współczesne i ginące zawody w perspektywie kształcenia młodzieży. Publikacja pokonferencyjna. Warszawa: Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna.
 • Eichhorst, W., Rodriguez Planas, N., Schmidl, R. i Zimmermann, K. F. (2012). A roadmap to vocational education and training systems around the world. IZA working paper nr 7110. Bonn: IZA.
 • Emerling, A., Orlińska, A. i Węsierska, S. (2010). Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badań. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Fila, J., Rybińska, A. i Trzciński, R. (2014). Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorstwami na przykładzie Działania 9.2. Po KL. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Goźlińska, E. i Kruszewski, A. (2013). Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce.Raport. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Gruza, M., Nowosad, J., Mirosław J. (2012). Nauka zawodu u pracodawcy. W: U. Jeruszka (red.), Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian (s. 227–248). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015).Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015.Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Hasluck, C. (2004). The net costs to employers of modern apprenticeships. W:S. Roodhouse i D. Hemsworth (red.), Apprenticeship: an historical re-invention for a post industrial world. Proceedings of the conference held by the University Vocational Awards Council London.Pobrano z http://www.uvac.ac.uk/wp-content/uploads//2013/12/Apprenticeship-Conference-Proceedings.pdf
 • Hoeckel, K. (2008). Costs and benefits in vocational education and training. Pobrano z http://www.oecd.org/education/innovation-education/41538706.pdf
 • Jawor-Joniewicz, A. (2014). Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Jeruszka, U. (red.). (2012). Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Kosakowska, J. i Stępnikowski, A. (2014). Finansowanie nauki zawodu u pracodawcy. Przykład rzemiosła w Polsce. W: U. Sztanderska i E. Drogosz-Zabłocka (red.), Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej(s. 83–103). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej (2013a). Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej (2013b). Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Lindley, R. M. (1975). The demand for apprentice recruits by the engineering industry, 1951–71. Scottish Journal of Political Economy, 22(1), 1–24. doi: 10.1111/j.1467-9485.1975.tb00043.x
 • Mohrenweiser, J. i Backes-Gellner, U. (2010). Apprenticeship training: for investment or substitution? International Journal of Manpower, 31(5), 545–562.
 • Mohrenweiser, J. i Zwick, T. (2009). Why do firms train apprentices? The net cost puzzle reconsidered. Labour Economics, 16(6), 631–637.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1183.).
 • Ryan, P., Wagner, K., Teuber, S. i Backes-Gellner, U. (2010). Trainee pay in Britain, Germany and Switzerland: markets and institutions. SKOPE research paper nr 96. Cardiff: Skills, Knowledge and Organisational Performance.
 • Smith, A. i Billett, S. (2006). Mechanisms for enhancing employer investment in training: a comparative perspective. Research in Post-Compulsory Education, 11(1), 1–18.
 • Sztanderska, U. (red), (2010). Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości–Lewiatan.
 • Sztanderska, U. i Drogosz-Zabłocka, E. (red.).(2014). Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2672 z późn. zm.).
 • Wolter, S. C., Mühlemann, S. i Schweri, J. (2006). Why some firms train apprentices and many others do not. German EconomicReview, 7(3), 249–264.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2016/2-1-drogosz-zablocka-stasiowski-praktyczna-nauka-zawodu.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5dddcab-d5de-4c6a-8ee4-2c0265288257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.