PL EN


2015 | 221 | 87-99
Article title

Wykorzystanie wskaźników sprawności zarządzania i ich dynamiki w wyborze spółek spoza sektora finansowego do portfela − analiza empiryczna

Authors
Content
Title variants
EN
The use of asset turnover ratios and their dynamics in the selection of non-financial companies for the portfolio − empirical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników sprawności zarządzania (i ich dynamik) w kontekście doboru spółek do portfela pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych (i ich dynamik) opisujących każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane na podstawie ich pozycji w rankingu konstruowanym z wykorzystaniem wybranych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finansowych (i ich dynamik) oraz ranking TMAI_S konstruowany na podstawie wskaźników sprawności zarządzania (i ich dynamik).
EN
The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to asset turnover ratios (and its dynamics) in the context of the stock selection, leads to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios (and its dynamics) that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios (and its dynamics), the second one TMAI_S is built with asset turnover ratios (and its dynamics).
Year
Volume
221
Pages
87-99
Physical description
Contributors
References
 • Barczak S. (2013a), Zastosowania modeli szarych do prognozowania procesów S kształtnych na przykładzie prognozy na rok akademicki 2011/2012 liczby studentów wszystkich typów studiów w Polsce [w:] P. Tworek, A. Barczak (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Wyd. UE, Katowice, s. 482-496.
 • Barczak S. (2013b), Zastosowanie teorii szarych systemów do przewidywania przyszłych ofert składanych na aukcjach pierwszej ceny poprzez pryzmat modelu szarego GM(1,1) [w:] J. Mika, E. Dziwok (red.), Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i informatyczne, „Studia Ekonomiczne” nr 146, Katowice, s. 7-18.
 • Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. (2009), Investments, 9th ed., McGraw-Hill, 2009.
 • Dyduch M. (2013), Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane [w:] W. Szkutnik (red.), Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, „Studia Ekonomiczne” nr 124, Katowice, s. 143-164.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014), Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych w procesie wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju inwestycji [w:] S. Forlicz (red.), Metody ilościowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(45), Wrocław, s. 129-142.
 • Helfert E.A. (2003), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4, s. 307-327.
 • Jerzemowska M. (red.) (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Łuniewska M. (2003a), Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym, Prace Naukowe nr 991, AE, Wrocław.
 • Łuniewska M. (2003b), Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, „Rozprawy i Studia”, tom 484, Szczecin.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, “The Journal of Finance”, nr 7(1), s. 77-91.
 • Młynarczyk E., Węgrzyn T. (2013), Applying the Skewness Model on Polish Stock Market [w:] A.S. Barczak, P. Tworek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Wyd. UE, Katowice, s. 25-40.
 • Ritchie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 • Sharpe W.F. (1966), Mutual Fund Performance, “Journal of Business”, No 39(1), s. 119.
 • Sroczyńska-Baron A. (2012), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 254, Wrocław, s. 271-280.
 • Sroczyńska-Baron A. (2013), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier kooperacyjnych [w:] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34), s. 379-391.
 • Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, „Przegląd Statystyczny”, nr 3, s. 275-300.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2003), Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych, Prace Naukowe nr 991, AE, Wrocław 2003.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1996), Analiza przepływów środków pieniężnych – pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, „Rachunkowość”, nr 6.
 • Węgrzyn T. (2013a), Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001-2010 [w:] J. Harasim, B. Frączek (red.), Innowacje w bankowości i finansach, „Studia Ekonomiczne” nr 174, Katowice, s. 63-74.
 • Węgrzyn T. (2013b), Stock Selection Based on Financial Ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010 [w:] European Financial Systems 2013, Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 356-361.
 • Węgrzyn T. (2013c), Stock Selection on the Warsaw Stock Exchange Financial Ratios or Profitability Ratios. Analysis between 2001 and 2011 [w:] T. Löster, T. Pavelka (red.), The 7th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, Libuše Macáková, MELANDRIUM, Prague, http://msed.vse.cz/msed_2013, s. 1554-1564.
 • Węgrzyn T. (2014), Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela, „Nauki o Finansach”, nr 1(18), s. 87-97.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5de0330-9e00-4e5a-9e72-02f1741f191f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.