PL EN


2013 | 1(83) | 40-45
Article title

Analiza współzależności regionalnego PKB oraz wartości transakcji przeprowadzonych na rynku lokali mieszkaniowych w Polsce

Content
Title variants
EN
The Analysis of Interdependence between Regional GDP and Value of Transactions Conducted on the Market of Housing Premises in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka analizy rynku mieszkaniowego w Polsce wiązana jest najczęściej z takimi kategoriami jak: oprocentowanie kredytów, średnie ceny transakcyjne nieruchomości czy stopa bezrobocia. Jednakże mało uwagi poświęca się poszukiwaniu związku pomiędzy rozwojem sektora nieruchomości, a tempem wzrostu gospodarczego kraju w ujęciu regionalnym. W artykule poruszono więc problematykę badania istnienia zależności pomiędzy kształtowaniem się regionalnego PKB, a wartością transakcji dokonywanych na rynku lokali mieszkaniowych. Autorzy podjęli również próbę przestrzennego wyłonienia grup województw jednorodnych pod względem kształtowania się badanych zmiennych tj. średniookresowych temp zmian PKB oraz zmian wartości transakcji kupna/ sprzedaży mieszkań w Polsce w latach 2003-2008.
EN
The problematic aspects of an analysis of the housing market in Poland most frequently concern such categories as: credit interest, real estate average transaction prices or unemployment rate. Nevertheless, little attention is paid to seeking the relation between development of the real estate sector and the pace of the economic growth of any given country in regional depiction. Thus, this article covers the problematic aspects of studying the dependence between regional GDP formation and value of transactions conducted in the market of housing premises. The authors have also attempted a spatial identification of groups of provinces being homogenous in terms of measuring such variables as medium-term GDP rates of change and fluctuations of buy/sell transaction prices of housing premises in Poland during the period 2003-2008.
Year
Issue
Pages
40-45
Physical description
Dates
published
2013-03-30
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
author
References
  • Nejman M., Wierzchowski M.W., Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Próba wykorzystania analizy taksonomicznej, „Świat Nieruchomości, 2009, nr 70.
  • Obrót nieruchomościami za lata 2003 – 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  • Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne za lata 2003-2008, Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
  • Wierzchowski M.W., Dudek J., Polski rynek nieruchomości w świetle badań statystycznych z lat 1995-2008, „Świat Nieruchomości”, 2010, nr 72.
  • Gwizdała J., Rozwój rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w dobie globalnego kryzysu kredytowego: aspekty ekonomiczne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1.
  • Kucharska – Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5e2b233-116f-4781-9eb9-c54aaadf76b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.