PL EN


2012 | 25 | 126-136
Article title

Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w Polsce

Content
Title variants
EN
The Housing Situation of Young Couples in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Potrzeby mieszkaniowe młodych małżeństw wyróżniają tę grupę gospodarstw domowych od pozostałych. Wiążą się one bowiem z procesem organizowania samodzielnego życia i zakładania rodziny. Przedmiotem badań było kształtowanie się sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw w Polsce. Dodatkowo analizie poddano wysokość wydatków związanych z użytkowaniem i wyposażeniem mieszkania. Analiza statystyczna sytuacji mieszkaniowej została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych w 2009 r. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na gorszą sytuację mieszkaniową młodych małżeństw w porównaniu z grupą odniesienia, którą uczyniono gospodarstwa starszych małżeństw.
EN
Housing needs of young married couples distinguish this group from other households. The object of research was the housing situation of young married couples in Poland. In the paper the amount of expenditure on “housing, water, electricity, gas and other fuels” and “furnishing household equipment and routine maintenance of the house” was also analyzed. Studies showed a worse housing situation of young couples in comparison with the reference group, which was made the older married couples. All conclusions are based on the results of the analysis of household budget surveys carried out by the Central Statistical Office in 2009.
Year
Volume
25
Pages
126-136
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Gorczyca M., 2003, Zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 1950–2002, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 4.
  • Gorczyca M., 2007, Potrzeby mieszkaniowe oraz środki dla ich zaspokojenia w okresie do 2025 roku, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr11.
  • Kusińska A. (red.), 2005, Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, PWE, Warszawa.
  • Podolec B., Ulman P., Wałęga A., 2007, Kształtowanie się dochodów a poziom i struktura wydatków młodych małżeństw [w:] Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, red. W. Ostasiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1163, Wrocław.
  • Podolec B., Ulman P., Wałęga A., 2008, Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Ulman P., 2011, Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5e30d59-659d-48e0-bb49-6013995e4529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.