PL EN


Journal
2013 | 93 | 5 | 322-325
Article title

Troska o kulturę języka polskiego wczoraj i dziś

Authors
Title variants
EN
Care for the use of the Polish language yesterday and today
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przypomina, że przed dwudziestu laty, tzn. w roku 1993, odbyła się w Krakowie konferencja zorganizowana przez Komisję Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN pod tym samym tytułem, co obecna debata: Kultura języka dziś. Niegdyś, aż do końca XVIII w., zdaniem autora, propagowanie kultury języka polegało głównie na promocji dobrych wzorów pisanych i mówionych, obecnie zaś koncentruje się ono na piętnowaniu błędów językowych. Tom z referatami, wydany po konferencji z 1993 r. świadczy, że ówczesne zjawiska i problemy kultury języka polskiego, a także ich hierarchia ważności, są nadal aktualne. A są to: anglicyzacja i reanglicyzacja słownictwa, niezrozumiałość polszczyzny urzędowej, ogólna wulgaryzacja i agresywizacja polszczyzny używanej w życiu publicznym. Aby przeciwstawić się tym zjawiskom i tendencjom, a zwłaszcza postępującej brutalizacji i agresywizacji kontaktów między ludźmi, niezbędny wydaje się odpowiedni udział rodziny i szkoły w wychowaniu językowym najmłodszego pokolenia. Autor proponuje podjęcie szerokiej promocji pożądanych wzorów komunikacji w rodzinie, także za pomocą stosownych ogłoszeń społecznych w mediach masowych.
EN
The author points out that twenty years ago, i.e. in 1993, the Commission for Language Culture of the Committee for Linguistics of the PAS organized in Krakow a conference under the same title as the current debate “Culture of language today”. Until the end of the eighteenth century (according to the author) fostering a culture of language consisted primarily of the promotion of the best written and spoken practices, and now it focuses on the stigmatization of linguistic errors. The volume of papers, published after the conference of 1993, shows that the phenomena and problems of the Polish language culture, and their hierarchy of importance at that time, are still valid. And these are: anglicization and re-anglicization of vocabulary, obscurity of the official Polish language, general vulgarization and aggressivization of the Polish language used in public life. To counter these developments and trends, and in particular the ongoing brutalization and aggressivization of contacts between people, it seems both the family and school should accept their share in the formation of linguistic behaviour of the youngest generation. Because it is in the family and school that children learn from adults and peers how to be aggressive. The author proposes to launch a major promotion of desired patterns of interaction within the family as relevant social ads in the mass media.
Journal
Year
Volume
93
Issue
5
Pages
322-325
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5e6674a-1228-4d72-b807-e14894f3e159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.