PL EN


2018 | 7 | 65-75
Article title

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu jako krajowe dziedzictwo niematerialne

Content
Title variants
EN
Corpus Christi procession and flower carpets in Spycimierz as intangible national heritage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bardzo ważnym elementem święta Bożego Ciała jest barwna procesja, która wychodzi poza mury kościoła. Do tradycji tego święta należą cztery ozdobione gałęziami z brzozy i kwiatami ołtarze oraz sypanie kwiatów pod stopy kapłana niosącego Hostię. W Spycimierzu rozwinął się wyjątkowo piękny zwyczaj układania dywanu z kwiatów o długości około 2 km na drodze przejścia procesji. Dekorowanie trasy stało się tutaj swoistym dziełem artystycznym, w którym bierze udział cała społeczność parafii. W artykule przedstawiono zaangażowanie lokalnej wspólnoty parafialnej i samorządu na rzecz wpisania Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
EN
An important element of Corpus Christi celebration is a procession which goes outside church premises and stops on the way at four altars decorated with flowers and birch trees. Traditionally, dried flower petals are being thrown down before the priest bearing the Holy Sacrament. In Spycimierz, there is a beautiful tradition of making 2 km long flower carpets along the route of the procession. Decorating the procession route has become a specific work of art, in which participates all the community of the parish of Spycimierz. The article highlights the engagement of the local community and government in actions aimed at entering in 2018 the Corpus Christi celebration including the tradition of flower carpets in Spycimierz on the National List of intangible cultural heritage.
Year
Volume
7
Pages
65-75
Physical description
References
 • Bednarski J., Grupa lokalna, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1987, s. 150–153.
 • Brzezińska A.W., Reifikacja dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku, „Nauka” 2013, nr 1, s. 109–128.
 • Ciesielska-Szynal B., Dekoracje kwiatowe trasy procesji Bożego Ciała w Spicimierzu, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1996, t. 10, s. 31–40.
 • Durak A., Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Analiza hermeneutyczna tekstów celebracji, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1999.
 • Dylik J., Województwo ze stolicą bez antenatów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1971.
 • Encyklopedia Katolicka, Lublin 2013, t. 18, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Figlus T., Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 73–94.
 • Głaz A., Boże Ciało w Spicymierzu, „Kronika Wielkopolski” 2005, nr 4 (116), s. 119–122.
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 17 października 2003, Paryż.
 • Nadolski A., Spicymierz nad Wartą – średniowieczny zespół osadniczy, „Archeologia Polski” 1966, t. X, z. 2, s. 701–712.
 • Poklewski T., Spicymierska włość grodowa w średniowieczu: obraz gospodarczy, „Acta Archeologica Lodziensia” 1975, nr 24.
 • Ratajski S., Zagrożenia dziedzictwa niematerialnego według Konwencji UNESCO z 2003 roku, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia, red. J. Adamowski i K. Smyk, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 15–26.
 • Rotter L., Obecność kwiatów w świątyni chrześcijańskiej (kilka uwag na marginesie), [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 201–217.
 • Różycki A., Notatki z podróży po Polsce, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1994, R. 48, nr 3–4, s. 122–126.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I–XVI, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880–1902, t. 11, s. 109.
 • Sobczak J., Boże Ciało w Spycimierzu, [w:] Wielkopolska nasza kraina, Poznań 2004, t. III, s. 122–123.
 • Tomaszczuk A., Kwietny kobierzec. O obchodach święta Bożego Ciała w Spycimierzu, Konteksty. „Polska Sztuka Ludowa” 2004, R. 58, nr 1–2, s. 213–220.
 • Zalewski Z., Święto Bożego Ciała w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1621), „Studia z dziejów Liturgii w Polsce” 1973, t. 1, s. 95–162.
 • Zaremska H., Procesja Bożego Ciała w XIV–XVI wieku, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1978.
 • Zarządzenie nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.Urz. MAGTiOŚ, nr 4, poz. 9).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5ebc5c2-465b-4346-9792-5ea284242acc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.