PL EN


2009 | 12 | 341-352
Article title

Kryteria wydatkowania środków Funduszu Kościelnego

Content
Title variants
EN
The Criteria for the Expenditure of the Church Fund Resources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie. Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji RP, działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w RP. Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję w części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki Funduszu Kościelnego przeznacza się na następujące cele: 1) finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych na zasadach i w wymiarze przewidzianych w przepisach ubezpieczeniowych; 2) wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi; 3) remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej; dotacje przyznaje się wyłącznie na remonty i konserwację zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym. Decyzję o przyznaniu dotacji ze środków budżetowych Funduszu Kościelnego podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek kościelnych osób prawnych. Dotacje na realizację zadań są przekazywane na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a kościelną osobą prawną.
EN
The Church Fund was established pursuant to Article 8 of the 20 March 1950 Act on the Seizure by the State of the Property in Mortmain, on the Guarantee of Arable Farms to Pastors and on the Establishment of the Church Fund as a form of compensation to churches for the property expropriated from them by the state. The fund, in accordance with the principle of equal rights for churches and other religious associations as worded in Article 25(1) of the Constitution, provides for churches and other religious associations of established legal status in Poland. The Church Fund is a separate budgetary heading in Part 43 of the state budget administered by the Minister of Internal Affairs and Administration. The Church Fund resources are expended on the following aims: 1) social security and healthcare contributions of the clergy as provided for in relevant insurance regulations; 2) supporting charitable as well as educational activity of the Church and also her initiatives in the area of counteracting social pathologies; the liaison with public administration, churches and other religious associations in this respect; 3) renovation and conservation of sacred buildings of historical value; the subsidies are granted exclusively to the renovation and conservation of sacred facilities of historical value. It is the Minister of Internal Affairs and Administration who allocates the budgetary means from the Church Fund. The subsidies are paid under a contract concluded between the minister and an ecclesiastical legal person.
Contributors
  • Warszawa
References
  • Winiarczyk–Kossakowska M., „Res Humana” 2003, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5fa1528-4326-4a78-a721-f11351eb45f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.