Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 206-217

Article title

Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011–2012

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN UK

Abstracts

EN
THE EFFECTIVENESS OF ACTIVE PROGRAMS COMBATING UNEMPLOYMENT IN POLAND IN 2011–2012

Contributors

 • Uniwersytent Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I., Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw, [w:] Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 • Bieliński J., Bober M., Sarzalska M., Zawitowski J., Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, [w:] Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2007.
 • Błędowski P., Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych – rekomendacje na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] Błędowski P., Błaszczyk B., Fedorczuk M. i in., Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększania efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji, raport z badań, http://www.mpips.gov.pl
 • Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2007.
 • Dolny E., Maksim M., Ocena zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., [w:] Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna Polityka Rynku Pracy, WUP – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
 • Dolny E., Maksim M., Podażowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy, [w:] Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy, WUP – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
 • Dolny E., Pomoc w poszukiwaniu pracy, [w:] Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy, WUP – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
 • Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej zrealizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2011.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 • Krajowy Program Reform Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 • Kryńska E. (red.), Dalsze wdrażanie koncepcji flexicurity w Polsce – wnioski i rekomendacje, [w:] Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 • Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
 • Wiśniewski Z., Dolny E., Jaskólska B. i in., Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w świetle badań empirycznych, Toruń 2011.
 • Wojdyło -Preisner M., Zawadzki K., Zatrudnienie subwencjonowane, [w:] Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy, WUP – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a5ffa137-ad9e-46b6-afc7-4abed6b6fe41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.