PL EN


2017 | 37 | 2 | 101-125
Article title

Znaczenie przysięgi małżeńskiej w strukturze sakramentu

Authors
Content
Title variants
EN
The significance of the nuptial promise in the structure of the sacrament
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The question of the nuptial promise is a topic in the research of canonists, liturgists and theologians. In the theology the reflection on the nuptial promise is often reduced to the explanation of its contents and the question about the minister of this sacrament. In the documents of the Catholic Church on marriage and in the theological studies the statement about the nuptial promise as the constitutive element of the sacrament is unquestionable. However, the notion of nuptial promise requires a deeper analysis. More specifically, the attention needs to be given to the significance of the nuptial promise in the structure of the sacrament. This is one of the important questions in today’s theology of marriage. Both the nature of the nuptial promise and its contents and the context of its expression have the significance for the sacrament of marriage and are connected to its essence. The present paper on the basis of the contemporary theological reflection and the documents of the Catholic Church on marriage talks over the fundamental elements of the nuptial promise and their significance and place in the structure of the sacrament. The first one is the initiation of the sacrament. The second element is the reciprocal devotion that takes place through the marital promise and realizes itself during the whole of marital life that is sacrament. Both the nuptial promise and the sacrament of marriage indicate the presence of God in the person’s life; they make it realized. The context of the expression of the nuptial promise and the marriage as sacrament take place in Christ and in the Church and have an ecclesial character. The present reflections have a theoretical character and express a need for practical implications, especially on the field of theology of preaching (homiletic, catechetic) and in the pastoral theology.
PL
Zagadnienie przysięgi małżeńskiej jest przedmiotem refleksji specjalistów z zakresu prawa kanonicznego, liturgistów i teologów. W teologii refleksja o przysiędze małżeńskiej często jest redukowana do wyjaśnienia jej treści i kwestii szafarza sakramentu małżeństwa. W dokumentach Kościoła katolickiego o małżeństwie i opracowaniach teologów jednomyślne jest stanowisko o przysiędze małżeńskiej jako konstytutywnym elemencie sakramentu. Wyjaśnienie istoty tego związku jest współcześnie jednym z ważniejszych problemów teologii małżeństwa. Zarówno natura przysięgi małżeńskiej, jak też jej treści i okoliczności wypowiedzenia mają znaczenie dla sakramentu małżeństwa i są związane z jego istotą. Niniejszy tekst omawia podstawowe aspekty znaczenia przysięgi małżeńskiej w strukturze sakramentu na podstawie współczesnej refleksji teologicznej i dokumentów Kościoła o małżeństwie. Podstawowym jest fakt, że przysięga inicjuje sakrament, ale dotyczy także wzajemnego oddania małżonków, które dokonuje się przez wypowiedzenie słów przysięgi małżeńskiej i zostaje urzeczywistniane w całym życiu małżeńskim będącym sakramentem. Zarówno przysięga małżeńska, jak i sakrament małżeństwa wskazują na obecność Boga w życiu małżonków i tę obecność urzeczywistniają. Kontekst wyrażenia przysięgi małżeńskiej i małżeństwo jako sakrament dokonują się w Chrystusie i w Kościele, i w związku z tym mają charakter eklezjalny. Zawarte w tekście refleksje mają charakter teoretyczny i wskazują na konieczność wypracowania praktycznych implikacji, szczególnie zaś w obszarze teologii przepowiadania (homiletyka, katechetyka) i w teologii pastoralnej.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
References
 • Baumann U., Die Ehe – ein Sakrament?, Zürich 1988.
 • Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem/Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Kraków 2005.
 • Christen E., Ehe als Sakrament – Neue Gesichtspunkte aus Exegese und Dogmatik, w: J. Pfammater, F. Furger (red.), Theologische Berichte I, Zürich – Einsiedeln – Köln 1972, s. 11–68.
 • Deutsche Bischofskonferenz (red.), Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche, Bonn 1985.
 • Die Deutschen Bischöfe, Auf dem Weg zum Sakrament der Ehe. Überlegungen zur Trauungspastoral im Wandel, Bonn 2000.
 • Elliott P.J., What God Has joined… The sacramentality of marriage, Eugene 1990.
 • Ernst W., Ehe als Institution und ihre heutige Infragestellung, SMor 16 (1978), s. 47–69.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, Watykan 2016.
 • Grześkowiak J., „Tajemnica to jest wielka“. Sakramentalne przymierze małżeńskie, Opole 2010.
 • Höhn H.-J., Wort geben – Wort halten – im Wort sein. Ehe als Versprechen, w: G. Augustin, I. Proft (red.), Ehe und Familie. Wege zum Gelingen aus katholischer Perspektive, Freiburg im Br. 2014, s. 187–198.
 • Jan Paweł ii, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Watykan 1981.
 • Jan Paweł ii, List do rodzin „Gratissimam sane”, Watykan 1994.
 • Jan Paweł ii, Małżeństwo i rodzina są nierozerwalne. Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej (Watykan 1 II 2001), OsRomPol 22 (2001), nr 4, s. 33–35.
 • Jan Paweł ii, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Watykan 1986.
 • Kasper W., Die Verwirklichung der Kirche in Ehe und Familie. Überlegungen zur Sakramentalität der Ehe, ThJ (1971), s. 309–330.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Watykan 1992, Poznań 20092.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Watykan 1983.
 • Kretz D., Freiheit und Liebe. Eine Studie zum Ehesakrament, Würzburg 2011.
 • O’Callaghan D., Die Sakramentalität der Ehe, ThJ (1971), s. 281–288.
 • Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1996.
 • Ouellet M., Mystery and sacrament of love. A Theology of Marriage and the Family for the New Evangelization, Cambridge 2015.
 • Pius xi, Encyklika „Casti connubii”, Watykan 1930 (wyd. Warszawa 2001).
 • Rahner K., Vom Gottgeheimnis der Ehe, GuL 31 (1958), z. 2, s. 107–109.
 • Ratzinger J., Zur Theologie der Ehe, w: G. Krems, R. Mumm (red.), Theologie der Ehe, Regensburg – Göttingen 1969, s. 81–115.
 • Rochetta C., É la relazione uomo-donna che diventa sacramento. Per una sponsalità sacramentale della copia, w: R. Bonetti (red.), Cristo Sposo della Chiesa Sposa. Sorgente e modello della spitirualita coniugale e familiare, Roma 1997, s. 55–87.
 • Rocholl N., Die Ehe als geweihtes Leben, Dülmen 1940.
 • Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, tłum. P. Rak, Kraków 2002.
 • Scheeben M.J., Tajemnice chrześcijaństwa, tłum. J. Rostworowski, I. Bieda, Kraków 1970.
 • Schneider Th., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1990.
 • Sobór Watykański ii, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, Watykan 1965.
 • Triacca A.M., La celebrazione del matrimonio: aspetti teologico-liturgici, w: A.M. Triacca, G. Pianazzi (red.), Realtà e valori del Sacramento del matrimonio, Roma 1976, s. 103–149.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a609db67-fc83-4788-9eb0-614b589fdcb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.