PL EN


2016 | 3(15) | 185-197
Article title

Partnerstwo innowacyjne – komentarz do artykułu 31 Dyrektywy 2014/24/UE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Innovative partnership – commentary to Article 31 of EU Directive 2014/24/EU
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
185-197
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Blay M., The Strategic Use of Public Procurement in Support of Innovation, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2014, vol. 9, iss. 1.
 • Grant R., The Resource-based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, „California Management Review” 1991.
 • Krzykowski P., Zamówienia w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, LEX nr 128586.
 • Nowicki H., System zamówień publicznych jako regulacja prawna kreująca innowacyjność, w: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, cz. I, Referaty na IV Konferencję Naukową, 20–21.06.2011 r. Kazimierz Dolny, pod red. J. Niczyporuka, J. Sadowego, M. Urbanka, Warszawa 2011.
 • Panasiuk A., Partnerstwo innowacyjne – pomoc w rozwoju innowacyjnej gospodarki?, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 1.
 • Porter M., The Competitive Advantage of Nations, London–Basingstoke 1990.
 • Pożarowska J., Instrumenty umożliwiające wsparcie rozwoju innowacji, w: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, pod red. M. Olejarz, Warszawa 2014.
 • Różowicz K., Ekoinnowacyjność jako element strategii biznesowej MŚP wzmacniający ich konkurencyjność na rynku zamówień publicznych, w: Państwo a gospodarka. Prawna regulacja podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pod red. H. Nowickiego, P. Nowickiego, W. Szwajdlera, Toruń 2014.
 • Różowicz K., Tryby postępowania, w: K. Różowicz, N. Gazecka, Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne, Warszawa 2016.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 • Uttam K., Le Lann Roos C., Competitive Dialogue Procedure for Sustainable Public Procurement, „Journal of Cleaner Production” 2015, vol. 86.
Notes
PL
II. Komentarze, opinie, polemiki
EN
II. Commentaries, opinions and polemics
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6105eb5-ab3b-42b3-bff7-bba66c981934
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.