PL EN


2014 | 13 | 2 | 31-43
Article title

Sport saneczkowo-bobslejowy w Zakopanem do 1939 roku

Content
Title variants
EN
Sledge-Bobsleigh Sport in Zakopane to 1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Początki saneczkarstwa w Zakopanem, a właściwie w całej Galicji, sięgały 1900 r. i były zwią-zane z działalnością Eugeniusza Piaseckiego na łamach czasopisma „Przegląd Zakopiański”. Opu-blikował w nim szereg artykułów o sportach zimowych, w tym saneczkarstwie w Zakopanem. Jego poglądy podchwyciła ówczesna elita zakopiańska, która doprowadziła do założenia „Towarzystwa Sportowego w Zakopanem”. Przed I wojną światową tor w Kuźnicach był, oprócz torów lwowskich, jedynym długim obiektem umożliwiającym organizowanie zawodów saneczkarsko- -bobslejowych. Dzięki temu od początku XX w. na długie lata stał się areną zmagań sportowców z całej Polski. Tematyka sportu saneczkowo-bobslejowego w Zakopanem, a w szczególności kwestie związane z budową, zagospodarowaniem i działalnością torów saneczkowych były do tej pory poruszane dosyć sporadycznie. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sportu saneczkowo-bobslejowego w Zakopanem, ze szczególnym uwzględnieniem rywalizacji na torze w Kuźnicach do 1939 roku.
EN
The origins of sledging in Zakopane, and actually in the whole of Galicia reached 1900 and were related to the activities of Eugeniusz Piasecki in the journal “Przegląd Zakopiański”. He has published a series of articles about winter sports, including sledging in Zakopane. His views picked up the present elite of Zakopane, which led to the founding “Sports Association in Zakopane”. Before World War I was Kuźnice track, in addition to the tracks of Lviv, the only long object that allows organization of competitions sledge-bobsleigh. As a result of beginning of XX century for many years to become an arena of struggle athletes from across the Poland. The subject of sledge-bobsleigh sport in Zakopane, in particular issues related to the construction, accessing and activities of sledge tracks have so far been discussed quite sporadically. The aim of this article is to present the sledge-bobsleigh sport in Zakopane, with particular emphasis on competition on the track in Kuźnice until 1939.
Contributors
 • Niepubliczne Centrum Edukacji, Limanowa.
 • Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego.
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego.
References
 • ---
 • Fischer L., Kapeniak J., Matzenauer M., Kronika śnieżnych tras, Warszawa 1977.
 • Kapeniak J., Tatrzańskie diabły, Warszawa 1971.
 • Młodzikowski G., Ziemilski J.A. (red.), Narciarstwo. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1957.
 • Pręgowski Z., Dzieje narciarstwa polskiego do 1924 roku, Warszawa 1994.
 • Pręgowski Z., Złota księga narciarstwa polskiego, Karpaty Wschodnie, Warszawa 1992.
 • Rak L., Małolepszy E., Narciarstwo polskie 1888–2008, Jasło 2009.
 • Rokicki J., Godlewski P., Zarys rozwoju sportu żydowskiego na ziemiach polskich, [w:] Jurek T. (red.), Z dziejów kultury fizycznej mniejszości narodowych w Polsce w XX wieku, Gorzów Wlkp. 2007.
 • Rympel M., Słowo o Żydach krakowskich w okresie międzywojennym (1918–1939), [w:] Gintel J. (red.), Kopiec wspomnień. Kraków 1890–1939, Kraków 1964, s. 583–590.
 • Szatkowski W., Od Marusarza do Małysza, Zakopane 2004.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6159053-dd05-459b-847c-3d9e495126d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.