PL EN


2018 | 1/41 | 11-26
Article title

Droga do wolności jako dramat. Wokół Tischnerowskiej koncepcji filozofii wolności

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Pathway to Freedom as a Drama. Around Tischner’s Concept of the Philosophy of Freedom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wolność stanowi jeden z głównych problemów refleksji etycznej Józefa Tischnera. Tischner nie stworzył systemowej filozofii wolności, nie skonstruował uporządkowanej drogi do wolności jako dramatu. Zgłębiając jego dzieła, w tym zwłaszcza Filozofię dramatu, można jego poglądy rekonstruować, można odczytywać płynące z nich przesłanie. Być może taki w zamyśle był celowy zamiar filozofa nadziei, skłaniającego odbiorców jego spuścizny do aktywnego włączenia się w ów wielki, trwający nieustannie dyskurs na temat człowieka i jego świata, istoty zaświadczającej swoje człowieczeństwo.
EN
Freedom constitutes one of the basic issues of ethical reflection of Józef Tischner. Tischner did not create a systemic philosophy of freedom, he did not construct an orderly way to freedom as a drama. As a result of deepening our knowledge of his works, the Philosophy of drama, in particular, we can reconstruct his views and read the message hidden within them. Perhaps it was intentionally intended by the philosopher of hope to induce recipients of his legacy to participate actively in this great, ongoing discourse on the subject of man and his world – the being testifying to his own humanity.
Year
Volume
Pages
11-26
Physical description
Contributors
References
 • Augustyn. Wyznania, tłum. Zygmunt Kubiak. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.
 • Berlin, Isaiah. Cztery eseje o wolności, tłum. Hanna Bartoszewicz, Daniel Grinberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 • Gadacz, Tadeusz. „Problem zła w filozofii Józefa Tischnera”. Horyzonty Wychowania 4 (2005): 21–40.
 • Glinkowski, Witold P. „Problem sceny w tischnerowskiej filozofii dramatu”. Analiza i Egzystencja 34 (2016): 71–90.
 • Kot, Dobrosław. „Tischnerowska filozofia sceny”. Colloquia Communia 1–2 (2005): 123–132.
 • Leśmian, Bolesław. Z tamtej strony ciszy. Wrocław: Biuro Literackie, 2012.
 • Ostrowska, Urszula. Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000.
 • Ostrowska, Urszula. Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 1998.
 • Ostrowska, Urszula. „Doświadczanie wartości samego siebie przez podmioty edukacyjne szkoły wyższej w toku badań jakościowych”. W: Doświadczanie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych, red. Andrzej M. Tchorzewski, 84–97. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1997.
 • Ostrowska, Urszula. „Retoryka nieemancypacyjnej koncepcji wolności jako problem edukacyjny”. W: Wolność jako wartość i problem edukacyjny, red. Andrzej M. de Tchorzewski, 87–98. Bydgoszcz: Wydawnictwo „WERS”, 1999.
 • Sierotwiński, Stanisław. Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970.
 • Tischner, Józef. „Bezdroża spotkań”. Analecta Cracoviensia 12 (1980): 137–172.
 • Tischner, Józef. „Ethos wolności”. Znak 2 (1975): 185–194.
 • Tischner, Józef. „Etyka wartości i nadziei”. W: Józef Tischner, Jan A. Kłoczowski, Wobec wartości, 55–149. Poznań: W drodze, 2001.
 • Tischner, Józef. „Fenomenologia spotkania”. Analecta Cracoviensia 1 (1978): 73–98.
 • Tischner, Józef. „O panowaniu nad Drugim”. https://www.youtube.com/watch?v=31QHB0KCN1s [dostęp: 10.01.2018].
 • Tischner, Józef. „Wędrówki w krainę filozofów”. https://www.youtube.com/watch?v=E4xaghKKCfI [dostęp: 10.01.2018].
 • Tischner, Józef. „Wolność”. W: Katolicyzm od A–Z, red. Zbigniew Pawlak, 392. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1999.
 • Tischner, Józef. Filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 1991.
 • Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 1993.
 • Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 2012.
 • Tischner, Józef. Historia filozofii po góralsku. Kraków: Znak, 2017.
 • Tischner, Józef. Ksiądz na manowcach. Kraków: Znak, 1999.
 • Tischner, Józef. Myślenie w żywiole piękna. Kraków: Znak, 2004.
 • Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 1993.
 • Tischner, Józef. Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak, 1985.
 • Tischner, Józef. Polski młyn. Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przyszłość”, 1991.
 • Tischner, Józef. Spowiedź rewolucjonisty. Kraków: Znak, 1991.
 • Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 1998.
 • Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 1992.
 • Tischner, Józef. Wezwanie do wolności. Kraków: Znak, 1985.
 • Tischner, Józef. Wędrówki w krainę filozofów. Kraków: Znak, 2008.
 • Tischner, Józef. Wybrane problemy filozofii człowieka. Kraków: Znak, 1985.
 • Trocha, Bogdan. Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna. Studium teorii przestrzeni Józefa Tischnera. Zielona Góra: Dom Wydawniczy Gest, 2000.
 • Wadowski, Jan. Dramat pytań egzystencjalnych. Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Wrocław: Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, 1999.
 • Załuski, Wojciech. „Wolność jako sposób istnienia dobra. O filozofii wolności Józefa Tischnera”. Studia z Filozofii Polskiej 10 (2015): 89–110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a61a4923-b604-486b-a401-2353a785cc5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.