PL EN


2014 | 61 | 6: Teologia Pastoralna | 139-152
Article title

Pastoralna promocja wiernych świeckich w kontekście duszpasterstwa rodzin

Title variants
EN
Pastoral Promotion of the Lay Faithful in the Context of Pastoral Care of Families
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Second Vatican Council and the post-conciliar teaching of the Church and in particular the Apostolic Exhortation „Cristifideles laici” of Pope John Paul II gave theologi­cal grounds for granting the lay people their proper place and role in the salvific mission of the Church. These assumptions, however, require continuous care for their implementation in everyday practice of the Church, in the pastoral ministry. One of the major demands of the new evangelization is therefore ecclesial pastoral promotion of the laity. The first dimension of social and ecclesial commitment of the lay faithful is to support the family. This means participation in the pastoral care of families and activities in the economic, cultural and legis­lative field, which would promote the family. Participation of the lay people in the pastoral care of families has been established by John Paul II as a church mission. It is, therefore, not only a support for priests but proper apostolic task of the lay faithful. This article is an attempt to show the need for pastoral promotion of the laity as a postulate of the new evangelization. It presents the theological basis of their participation in the apostolic mission of the Church and formulates pastoral proposals.
PL
Sobór Watykański II oraz posoborowe nauczanie Kościoła, a zwłaszcza adhortacja apostol­ska Jana Pawła II Christifideles laici, dały teologiczne podstawy do przyznania wiernym świe­c­kim ich właściwego miejsca i roli w posłannictwie zbawczym Kościoła. Te założenia wyma­gają jednak ciągłej troski o ich realizację w codziennej praktyce Kościoła, w duszpasterstwie. Jednym z ważniejszych postulatów nowej ewangelizacji jest zatem pastoralna promocja kościelnego laikatu. Pierwszą płaszczyzną społecznego i kościelnego zaangażowania wiernych świec­kich jest zaangażowanie na rzecz rodziny. Chodzi tu zarówno o udział w duszpasterstwie rodzin, jak i o działania w sferze ekonomicznej, kulturalnej i ustawodawczej, które promowały­by rodzinę. Udział wiernych świeckich w duszpasterstwie rodzin został określony przez Jana Pawła II jako kościelne posłannictwo. Jest to zatem nie tyle pomoc kapłanom, ile właściwe wiernym świeckim zadanie apostolskie. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania konieczności pastoralnej promocji wiernych świeckich jako postulatu nowej ewangelizacji. Prezentuje teologiczne podstawy ich udziału w misji apostolskiej Kościoła oraz formułuje wnioski pastoralne.
Contributors
 • Zakład Teologii Pastoralnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mpolak@amu.edu.pl
References
 • Franciszek: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii we współ¬czesnym świecie. Watykan 2013.
 • JanPaweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie. Watykan 1988.
 • Paweł VI. Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Watykan 1968.
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa. Poznań: Pallottinum. Poznań 2001.
 • Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R.Kamiński, G.Pyź¬lak, J.Goleń. Lublin−Rzeszów: Bonus Liber 2013.
 • Makowski T.: Duszpasterska orientacja społecznej nauki Kościoła według Jana Pawła II. W: Minister Verbi: liber sollemnis excellentissimo domino Domino Archiepiscopo Henri¬co Muszyński Metropolitae Gnesnensi ad honorandum desimum quartum eiusdem vitae lustrum expletum dedicatus oblatusque. Red. P. Podeszwa, W. Szczerbiński. Gniezno: Gaudentinum 2003 s.539-559.
 • Makowski T.: Społeczny i doczesny wymiar chrześcijańskiego powołania: elementarne wtajemniczenie a nauczanie Kościoła (Biblioteka DIAK11). Poznań: DIAK 2008.
 • Makowski T.: Postulat pastoralnej promocji kościelnego laikatu w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Studia Gnesnensia” 23:2009 s. 119-162.
 • Polak M.: Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium pastoralnoteologiczne (Studia i Materiały − Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział teologiczny 152). Poznań: Wydawnictwo UAM 2012.
 • Zulehner P. M.: Das Gottesgerücht. Bausteine für eine Kirche der Zukunft. Düsseldorf: Patmos Verlag 1989.
 • Zulehner P. M.: Pastoraltheologie. T. 2. Gemeindepastoral. Düsseldorf: Patmos Verlag 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6252fa8-a221-435b-8bc2-719e472132ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.