PL EN


2014 | 14/2 | 167-181
Article title

Strona w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

Content
Title variants
EN
Party to administrative decision annulment proceeding
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony został tematyce strony postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, które to postępowanie zalicza się do nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego i odgrywa znaczącą rolę z punktu widzenia gwarancji procesowych strony z uwagi na to, iż ma ono na celu eliminację ze skutkiem ex tunc decyzji administracyjnych dotkniętych najcięższymi kwali'kowanymi wadami prawnymi określonymi w art. 156 § 1 KPA, których pozostanie w obrocie prawnym nie może mieć miejsca w państwie praworządnym. Prawna de'nicja pojęcia strony zawarta jest w art. 28 KPA, który stanowi, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stroną w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji będzie zaś każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy decyzja administracyjna, której żąda wery'kacji lub która jest przedmiotem wery'kacji w postępowaniu wszczętym z urzędu. Charakterystyczne pozostaje przy tym, iż nie zawsze musi zaistnieć tożsamość między podmiotami w  postępowaniu zwykłym i  w postępowaniu, którego przedmiotem jest stwierdzenie nieważności decyzji, niemniej jednak to przedmiot decyzji badanej w postępowaniu nieważnościowym określa krąg podmiotów będących stroną postępowania zarówno zwykłego, jak i prowadzonego w tzw. trybie nieważnościowym. Dodać należy, iż w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej legitymację do występowania w postępowaniu jako strona będzie miała też osoba, do której skierowana została decyzja administracyjna, mimo że nie była ona stroną w sprawie (przesłanka określona w art. 156 § 1 pkt 4 KPA).
EN
!e article deals with the issue of a party in legal action for an administrative decision annulment that is classified as the extraordinary proceeding and plays a significant role in terms of the party`s procedural guarantees; the aim of the proceeding is to eliminate decisions containing the most serious defects that make them null, according to Article 156 §1 of the Code of Administrative Procedure, and the presence of which is not justified in the legal system of a democratic state. !e legal definition of `a party` is included in Article 28 of the Code of Administrative Procedure where the term `party` is defined as every person whose legal interest or duty is involved in the proceeding or a person who requests action for annulment due to their legal interest or duty. A party in action for a decision annulment will be a person whose legal interest or duty refers to the decision being verified or that is verified by the court on its own initiative. !e characteristic thing is that the persons are not always the same in the ordinary proceeding and the proceeding in which the decision is to be declared null and void. However, it is the subject matter of the verified decision that defines the range of persons who are parties in the ordinary as well as in the annulment proceeding. Furthermore, a person to whom the administrative decision has been sent will be eligible to act as a party in action for a decision annulment in spite of the fact that they have not been a party to a case (Article 156 §1 point 4 of the Code of Administrative Procedure).
Year
Volume
Pages
167-181
Physical description
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2006.
 • Adamiak B., Borkowski J., Skoczylas A., System prawa administracyjnego. Prawo procesowe administracyjne,tom 9, Warszawa 2010.
 • Adamiak B., Gradacja naruszenia procesowego prawa administracyjnego, PiP 2012, z. 3.
 • Adamiak B., Nieważność decyzji w  ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] K. Podgórski (red.), Zagadnienia proceduralne w administracji, Katowice 1984.
 • Adamiak B., Przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, PiP 2001, z. 8.
 • Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986.
 • Adamiak B., Zagadnienie decyzji nie istniejących, AUWr Nr 1022, Prawo CLXVIII, Wrocław 1990.
 • Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, Łódź – Zielona Góra 1997.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
 • Duda A.S., Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008.
 • Jakimowicz W., Wykładnia prawa administracyjnego, Kraków 2006.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz LEX, Warszawa 2011.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Klonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938.
 • Kmiecik Z.R., Uruchomienie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego ze względów prawnych, ST 2009, nr 7-8.
 • Kmiecik Z.R., Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lublin 2008.
 • Longchamps F., O pojęciu stosunku procesowego między organem państwa a jednostką, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, Kraków – Warszawa 1964.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Łaszczyca G., Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 • Matan A., Ochrona praw re(eksowych w postępowaniu ogólnym administracyjnym, „Casus” 2005, nr 35.
 • Nitecki S., Stosunek administracyjnoprawny a samorząd terytorialny, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
 • Skóra A., Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009.
 • Sobol E., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1993.
 • Szczygłowska E., Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa 2009.
 • Zimmermann J., Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 1996 roku, sygn. IV SA 646/95, OSP 1997,z. 4, poz. 83, t. I.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6287273-e0da-4d5c-a08f-11949b566909
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.