PL EN


2018 | 40(1) | 51-67
Article title

Co-production in Poland: from recognition to research? Some preliminary evidence

Content
Title variants
PL
Koprodukcja w Polsce: od rozpoznania do badań? Rozważania wstępne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to investigate reasons hindering the proper recognition of co-production in public policies and its implementation to current research in Poland. The study elaborates on three theses: existing a veneer form of co-production instead of co-production par excellence, limiting the recognition of co-production to the theoretical concept and its underestimation in empirical studies, and limiting co-production to cutting or freezing public expenditures on public services instead of regarding it as an instrument involving citizens into public policies. The paper is divided into the sections including: the overview of the foreign findings on co-production, presenting the reasons of co-production's poor recognition in Poland, analysing chances of co-production's utilization in research and public policies, and — finally — showing some preliminary evidence from education policy in Poland. The study is based on theoretical analyses of the literature and statistical data, and preliminary empirical evidence from authors' science project.
PL
Celem artykułu jest analiza czynników utrudniających rozpoznanie koprodukcji w polity¬kach publicznych i jej wykorzystanie w badaniach naukowych w Polsce. Studium koncen¬truje się na trzech głównych tezach, tj. założeniu istnienia fasadowej formy koprodukcji w miejsce koprodukcji właściwej, ograniczenia koprodukcji do ram teoretycznych, przy jej słabym wdrożeniu w badaniach naukowych, oraz traktowania koprodukcji w sposób pragmatyczny, czyli jako narzędzia ograniczania wydatków publicznych, ale nie jako instru¬mentu zwiększającego udział obywateli w realizacji i stanowieniu polityk publicznych. Artykuł został podzielony na kilka części, w których dokonano przeglądu tła teore-tycznego koprodukcji w literaturze zachodniej, zanalizowano powody słabego rozpoznania koprodukcji w Polsce i szanse na jej umocnienie w badaniach empirycznych oraz przed¬stawiono zastosowanie koprodukcji w polskiej polityce edukacyjnej. W studium wykorzystano analizę literatury i dostępnych danych statystycznych oraz zaprezentowano wyniki badań autorki w zakresie koprodukcji w polskiej polityce edukacyjnej
Contributors
References
 • Adamiak, P. (2013). Współpraca Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Raport z badania jakościowego. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Alford, J. (1998). A Public Management Road Less Traveled: Clients as Co-producers of Public Services. Australian Journal of Public Administration, vol. 57, iss. 4, p. 128-137.
 • Alford, J. (2009). Engaging Public Sector Clients: From Service-Delivery to Co-Production. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Arczewska, M. (2011). Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, vol. 35, no. 4, p. 216-224.
 • Bovaird, T. (2007). Beyond Engagement and Participation: User and Community Co-production of Public Services. Public Administration Review, vol. 67, iss. 5, p. 848-860.
 • Bovaird, T., Loffler, E. (2012). From Engagement to Co-Production: How Users and Communities Contribute to Public Services. In: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschu- ere (eds.), New Public Governance, the Third Sector and Co-Production. (35-60). New York: Routledge.
 • Brandsen, T., Helderman, J. (2012). The conditions for successful co-production in housing. In: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New public governance, the third sector and co-production. New York: Routledge.
 • Brandsen, T., Pestoff, V. (2008). Co-production: The Third Sector and the Delivery of Public Services. An Introduction. In: V. Pestoff, T. Brandsen (eds.), Co-production. The Third Sector and the Delivery of Public Services. London: Routledge.
 • Brown, K., Keast, R., Waterhouse, J., Murphy, G., Mandell, M. (2012). Co-management to solve homelessness: Wicked solutions for wicked problems. In: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New public governance, the third sector and co-production. New York: Routledge.
 • Celiński, A. i in. (2011). Raport końcowy z badań efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Ciepielewska-Kowalik, A. (2013). Organizacje non profit w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 r. Nowy model aktywizacji wspólnot lokalnych czy odpowiedź na kryzys finansów publicznych? Studia Polityczne, nr 32, p. 217-237.
 • Ciepielewska-Kowalik, A. (2016). Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Dezeure, K., de Rynck, F. (2012). Don't bite the hand that feeds you? On partnerships between private citizen initiatives and local government. In: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New public governance, the third sector and co-production. New York: Routledge.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Sektor non-profit w 2014 r. Warszawa: GUS.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016a). Działalność organizacji non profit w 2013 r.: zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych. Warszawa: GUS.
 • Gumkowska, M. (2006). Organizacje pozarządowe jako partner administracji publicznej. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Gumkowska, M., Herbst, J., Wygnański, J. (2005). Współistnienie czy współpraca. Relacje sektora pozarządowego i administracji publicznej. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/ Jawor.
 • Handzlik, A., Głowacki, J. (eds.). (2012). Partnerstwo — współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Herbst, J. (2008). Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008 — bilans czterech lat. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Hirst, P. (1994). Associative Democracy: New Forms of Economic and Social Governance. Cambridge: Polity Press.
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (2015). Co-Production — A Desirable Choice or an Inevitable Necessity. Social Policy. The Polish Monthly Journal, no. 1, p. 1-36.
 • Kasprzak, T. (2007). Formy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarzą-dowych. In: M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (eds.), Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kaźmierczak, T. (2012). Udział mieszkańców gmin w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi. In: A. Olech (ed.), Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, vol. 1: Dyktat czy uczestnictwo? (78-99). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kaźmierczak, T. (2014). Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świad¬czeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia). Warszawa.
 • Kaźmierczak, T. (2015). The Third Sector and Co-Production — Remarks on the Emergence of a Social Model for the Provision of Public Services in Poland. Social Policy. The Polish Monthly Journal, no. 1, p. 27-32.
 • Levine, C.H. (2008). Citizenship and Service Delivery: The Promise of Coproduction. In: N.C. Roberts (ed.), The Age of Direct Citizen Participation. Armonk-London: M.E. Sharp.
 • Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill.
 • Makowski, G. (2007). Ogólny obraz współpracy międzysektorowej. In: M. Rymsza,
 • G. Makowski, M. Dudkiewicz (eds.), Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Makowski, G. (2011). Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2012). Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011. Warszawa: MPiPS.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013. Warszawa: MPiPS.
 • Nałęcz, S., Leś, E., Pieliński, B. (2015). Poland: A New Model of Government-Nonprofit Relations for the East? Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 26, iss. 6, p. 2351-2378.
 • Niewiadomska-Guentzel, M. (2008). Ogólny obraz współpracy międzysektorowej. In: G. Makowski (ed.), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (61-83). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Olech, A. (2012). Modele partycypacji publicznej w Polsce. In: A. Olech (ed.), Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, vol. 1: Dyktat czy uczestnictwo? (25-52). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (2011). Together for Better Public Service: Partnering with Citizens and Civil Society. Paris: OECD.
 • Ostrom, E. (1975). The Delivery of Urban Services: Outcomes of Change. Beverly Hills: Sage.
 • Ostrom, E. (1999). Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development. In: M.D. McGinnis (ed.), Polycentric Governance and Development: Reading from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis. (brak stron). Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Ostrom, E. (2008). Polycentric Systems as One Approach for Solving Collective-Action
 • Problems. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1304697 [access date: 18.03.2018].
 • Parks, R.B., Baker, P.C., Kiser, L., Oakerson, R., Ostrom, E., Ostrom, V., Percy, S.L., Vandivort, M.B., Whitaker, G.P., Wilson, R. (1981). Consumers as Coproducers of Public Services: Some Economic and Institutional Considerations. Policy Studies Journal, vol. 9, iss. 7, p. 1001-1011.
 • Pestoff, V.A. (2008). A Democratic Architecture for the Welfare State. London: Routledge.
 • Pestoff, V.A. (2012). Co-Production and Third Sector Social Services in Europe: Some Crucial Conceptual Issues. In: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New Public Governance, the Third Sector and Co-Production. New York: Routledge.
 • Pestoff, V., Saito, Y., Vamstad, J. (2017). Co-production of health care and elder care —Cooperative models in Japan. Paper presented at 6th EMES International Research Conference on Social Enterprise, Louvain-la-Neuve, July 03-06 2017.
 • Porter, D.O. (2012). Co-production and Network Structures in Public Education. In: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (eds.), New public governance, the third sector and co-production. New York: Routledge.
 • Przewłocka, J. (2011). Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009. Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Przewłocka, J. (2013). Współpraca Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Raport z badania ilościowego. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Rich, R.C. (1981). Interaction of Voluntary and Governmental Sectors: Toward an Under- standing of Co-Production of Municipal Service. Administration & Society, May, vol. 13, iss. 1, p. 59-76.
 • Rymsza, M. (2008). State Policy towards the Civic Sector in Poland in the Years 1989-2007. Trzeci Sektor, special edition, p. 53-62.
 • Rymsza, M., Frączak, P., Skrzypiec, R., Wejcman, Z. (2007). Standardy współpracy admi-nistracji publicznej z sektorem pozarządowym. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Scharpf, F.W. (1997). Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research. Boulder-Oxford: WestviewPress.
 • Sorensen, E. (1998). New forms of democratic empowerment: Introducing user influ¬ence in the primary school system in Denmark. Statsvetenskapliga Tidskrift, vol. 10/2, p. 129-143.
 • Sześciło, D. (2015). Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych. Zarządzanie Publiczne, nr 1 (31), p. 13-21. DOI: 10.15678/ZP.2015.31.1.02.
 • Sześciło, D. (2015a). Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Vaillancourt, Y. (2009). Social Economy in the Co-Construction of Public Policy. Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 80, iss. 2, p. 275-313.
 • Vamstad, J. (2007). Governing Welfare: The Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State. Ostersund: Mid-Sweden University.
 • Vamstad, J. (2015). Co-production in Childcare and Addiction Treatment in Sweden: The Same Co-production in Very Different Service Areas? Polityka Społeczna, vol. 11, no. 1, p. 15-20.
 • Walzer, M. (1988). Socializing the Welfare State. In: A. Gutmann (ed.), Democracy and the Welfare State. (13-26). Princeton: Princeton University Press.
 • Warren, R., Harlow, K.S., Rosentraub, M.S. (1982). Citizen participation in production of services: Methodological and policy issues in co-production research. The Southwestern Review of Management and Economics, March, vol. 2, p. 41-55.
 • Weisbrod, B.A. (1977). The Voluntary Nonprofit Sector: An Economic Analysis. Lexington: Lexington Books.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a63ecf44-4fb9-4761-868b-79e6e5b4f63e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.