PL EN


2013 | 2(34) | 338-348
Article title

Innowacyjność sektora przedsiębiorstw prywatnych województwa małopolskiego w świetle badańz lat 2009 i 2012

Authors
Content
Title variants
EN
Diagnosis of the innovativeness of enterprises in Małopolska region: a 2012 report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W badaniu poruszono problem analizy czynników wpływających na postawy innowacyjne w grupie małopolskich przedsiębiorstw sektora prywatnego. Analiza ma charakter porównawczy, odnosi się do badania realizowanego w roku 2009. W analizowanym okresie zaobserwowano bardzo znaczący spadek skłonności do podejmowania innowacji. Obserwacja ta dotyczy niemal każdego aspektu innowacyjności (finansowanie, współpraca, badania, kooperacja) i każdego rodzaju innowacji. Sytuacja taka ma miejsce mimo stale poprawiających się warunków wprowadzania innowacji: zwiększa się dostępność środków finansowych, rozszerza oferta jednostek B+R i sektora nauki, rośnie bagaż doświadczeń wynikających z dotychczasowej współpracy. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest powszechna świadomość kryzysu gospodarczego i postawa wyczekiwania na pozytywne sygnały z rynku.
EN
This study addresses the issue of factor analyses, which affect the innovative attitudes of private sector enterprises of the region of Malopolska. This comparative analysis refers to a research carried out in 2009. In the analysed period a significant decrease in willingness to adopt innovation was observed – this observation applies to almost every aspect of innovation (funding, collaboration, research, co-operation) and every kind of innovation. This situation occurs despite the constantly improving conditions for innovation: increasing availability of financial resources, expanding offer of R&D institutions and the science sector, growing co-operation experience. The main reason for this is the prevalent awareness of the economic crisis and the attitude of awaiting positive signals from the market.
Year
Issue
Pages
338-348
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • Badanie stopnia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego w ramach dedykowanego systemu monitoringu – III etap prac, ekspertyza w ramach Systemu Monitoringu RSI Województwa Małopolskiego, www.malopolska.pl [28.09.2012].
  • Nauka i technika w 2012 r., Raport Głównego Urzędu Statystycznego pod kierunkiem M. Gazińskiej i M. Mojsiewicz, Warszawa 2012.
  • Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku, Raport końcowy z badania ewaluacyjnego on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji województwa małopolskiego 2008-2013.
  • Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Małopolskiego 2008-2013, Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 831/08 z dnia 18 września 2008 r.
  • Teoria i praktyka ewaluacji publicznych – podręcznik akademicki, red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a647a8b9-fb25-4b3e-94a3-96fdebb3c1ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.