PL EN


2011 | 87: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury | 165-196
Article title

Realna konwergencja w krajach Unii Europejskiej. Próba szacunków funkcji produkcji

Title variants
EN
Real Convergence in the European Union. The attempt to estimate the Production Function
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego badania jest określenie, w jakim stopniu model Solowa nadaje się do wyjaśnienia zjawiska realnej konwergencji krajów rozszerzonej Unii Europejskiej. Weryfikacji poddajemy trzy warianty tego modelu: podstawowy model Solowa, model Solowa z kapitałem ludzkim (tzw. model Mankiwa-Romera-Weila) oraz model Solowa z kapitałem ludzkim i technologicznym know-how. Analiza obejmuje okres 1993-2009. Okazuje się, że modele Solowa dobrze wyjaśniają różnice w tempie wzrostu gospodarczego i zjawisko realnej konwergencji w grupie UE-27. Na podstawie wyników analizy obliczamy współczynniki szybkości zbieżności oraz dokonujemy szacunków funkcji produkcji w badanych krajach.
EN
This paper aims at verifying to what extent the Solow model can explain real economic convergence among the countries of the enlarged European Union. We verify three variants of the model: the basic Solow model, the Solow model with human capital (the Mankiw-Romer-Weil model), and the Solow model with human capital and technological know-how. The analysis covers the 1993-2009 period. It turns out that the Solow models perform very well in explaining economic growth differences and real economic convergence of the EU-27 group. Based on the results of our study, we estimate the parameters that measure the speed of convergence as well as the production functions for our sample of countries.
References
 • Eurostat, Database, 2011 – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
 • Growiec J., Dynamika konwergencji Polski z Unią Europejską, „Gospodarka Narodowa”, 5-6, 2005, s. 101-118.
 • Heston A., Summers R., Aten B., Penn World Table Version 7.0, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, March 2011 – http://pwt.econ.upenn.edu/.
 • Kołodko G.W., Wielka Transformacja 1989-2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość, „Ekonomista”, 3, 2009, s. 353-371.
 • Liberda Z.B. (red.), Konwergencja gospodarcza Polski. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, 107, 1992, s. 407-437.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, „Zarządzanie Ryzykiem”, 30, 2009, s. 53-97.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Konwergencja poziomów dochodu, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2011 (red. M.A. Weresa), SGH, Warszawa 2011 (w druku).
 • Michałek J.J., Siwiński W., Socha M.W. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, PWN, Warszawa 2007.
 • Murthy N.R.V., Chien I.S., The Empirics of Economic Growth for OECD Countries: Some New Findings, „Economics Letters”, 55, 1997, s. 425-429.
 • Murthy N.R.V., Upkolo V., A Test of the Conditional Convergence Hypothesis: Econometric Evidence from African Countries, „Economics Letters”, 65, 1999, s. 249-253.
 • Nakamura H., An Empirical Reexamination of the Solow Growth Model, „Journal of the Japanese and International Economics”, 15, 2001, s. 323-340.
 • Nonneman W., Vanhoudt P., A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for OECD Countries, „Quarterly Journal of Economics”, 111, 1996, s. 943-953.
 • Rapacki R. (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa 2009.
 • Rapacki R., Próchniak M., Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005, „Bank i Kredyt”, 8-9, 2007, s. 42-60.
 • Rapacki R., Próchniak M., The EU Enlargement and Economic Growth in the CEE New Member Countries, referat przygotowany na międzynarodową konferencję pt. „Five years of an enlarged EU – a positive-sum game”, organizowaną przez Komisję Europejską, Bruksela, 13-14.11.2008, w: „European Economy. Economic Papers”, nr 367, 2009.
 • Rapacki R., Próchniak M., Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ekonomista”, 4, 2010a, s. 523-546.
 • Rapacki R., Próchniak M., Economic Growth Paths in the CEE Countries and in Selected Emerging Economies, 1993-2007, „Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe”, 2, 2010b, s. 5-33.
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, 70, 1956, s. 65-94.
 • Swan T., Economic Growth and Capital Accumulation, „Economic Record”, 32, 1956, s. 334-361.
 • Taylor A.M., Sources of Convergence in the Late Nineteenth Century, „European Economic Review”, 43, 1999, s. 1621-1645.
 • World Bank, World Development Indicators and Education Statistics Database, 2011 – http://databank.worldbank.org/.
 • Wójcik C., Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, PWN, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a64f0ede-f29a-41ea-a03f-24e2a0bc5306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.