PL EN


2015 | 215 | 90-103
Article title

Wykorzystanie wskaźnika TTCI w ocenie konkurencyjności regionu turystycznego

Authors
Content
Title variants
EN
Application of TTCI in the evaluation of tourist region competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest identyfikacja założeń metodologicznych konstruk-cji wskaźnika TTCI (Travel & Tourism Competitiveness Index) oraz wykorzystanie tego wskaźnika do określenia pozycji konkurencyjnej Polski jako regionu turystycznego wśród krajów sąsiednich. TTCI to jeden z najbardziej złożonych, syntetycznych indeksów wyko-rzystywanych w pomiarze konkurencyjności regionów turystycznych. W opracowaniu do-konano przeglądu wskaźników stosowanych w pomiarze pozycji konkurencyjnej regionu turystycznego, następnie zaprezentowano założenia metodologiczne wskaźnika TTCI oraz wyniki badań konkurencyjności Polski jako regionu turystycznego. W końcowej części opracowania przedstawiono syntetycznie zalety i ograniczenia wskaźnika TTCI.
EN
The paper refers to one of the most complex, synthetic index of the competi-tiveness of tourist regions, i.e. TTCI (Travel & Tourism Competitiveness Index). It con-tains methodological assumptions and findings of research in which TTCI has been ap-plied, focusing on the Polish competitiveness comparing with the rivals (including neighbouring countries).
Year
Volume
215
Pages
90-103
Physical description
Contributors
References
 • Bąk I. (2011), Ocena stopnia atrakcyjnoś ci turystycznej podregionów w Polsce, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 285 (62), Zachod-niopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, s. 7-17.
 • Blanke J., Chiesa T. red. (2007), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007. Furthering the process of economic development, World Economic Forum, Geneva.
 • Blanke J., Chiesa T. red. (2013), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Redu-cing barriers to economic growth and job creation, World Economic Forum, Geneva.
 • Browne C., Geiger T., Gutknecht T. (2012), The Executive Opinion Survey: The voice of the business community [w:] K. Schwab (red.), The Global Competitiveness Report 2012-2013 Full Data Edition, World Economic Forum, Geneva.
 • Dziedzic T. i Bartoszewicz W. (2013), Indeks koniunktury turystycznej. Wielowskaźni-kowy Indeks stanu i zmian w polskiej gospodarce turystycznej Vistula Indeks Ko-niunktury Turystycznej (VIKT), Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Re-kreacji, Warszawa.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. red. (2012), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Liszewski S. (2002), Region turystyczny [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polska Organizacja Turystyczna (2012), Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Tu-rystyki na lata 2012-2020, Warszawa.
 • Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Zeman-Miszewska E. (2005), Kreowanie konkurencyjności regionów przez samorządy terytorialne [w:] H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a657f10c-698b-4c40-baed-bc10b1ebc970
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.