PL EN


2013 | 1(7) | 91-102
Article title

Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w aktywnym starzeniu się

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents results of studies on lifelong learning of elderly people within the framework of the University of the Third Age. The main objective of the study was to evaluate the forms and methods employed, as well as the effects of such institutions of lifelong education in the context of the aging process. The research took the form of a case study of the University of the Third Age affiliated with Wrocław University of Economics. The institution under study offers a wide range of physical, mental and social activities for the eld- erly. Knowledge from assorted disciplines, practice of various skills and physical activities, pursuit of individual interests and social development allow the elderly to fully utilize their potential for lifelong growth. At the same time, an average participant of lifelong learning displays a wide range of positive attitudes, personal traits and behaviours supplementing and enhancing the process of active aging.
Year
Issue
Pages
91-102
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Aleksander T., Andragogika, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom – Kraków 2009.
 • Halicki J., Starość: między socjalizacją a samoświadomością, [w:] Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, red. E. Dubas, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Halicki J., Informator Sekcji UTW przy PTG, 1999/2000, Warszawa 2001.
 • Hasińska Z., Janiak-Rejno I., Tracz E., Sylwetka słuchacza uniwersytetu trzeciego wieku na przykładzie średniego i dużego miasta, [w:] Uniwersytety trzeciego wieku – przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy, red. J. Gulanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 • Manstead A., Hewstone M., Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2001.
 • Przyszczypkowski K., Dorosłość jako kategoria pedagogiczna, [w:] Podstawy edukacji dorosłych, red. D. Jankowski, K. Przyszczypkowski, J. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Straś-Romanowska M., Paradoksy rozwoju człowieka w drugiej połowie życia a profilaktyka starości, [w:] Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokreacja, red. B. Kaja, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2000.
 • Straś-Romanowska M., Starzenie się jako kontekst rozwoju duchowego człowieka, [w:] Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse – nadzieje – potrzeby, red. W. Wnuk, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2002.
 • Szarota Z., Edukacja dorosłych w Polsce – wyzwania i możliwości, „Edukacja Dorosłych” 2003, nr 4.
 • Urbańczyk F., Dydaktyka dorosłych, Ossolineum, Wrocław 1973.
 • Vaillant G., Pozytywne starzenie się, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P. Linley, J. Stephen, PWN, Warszawa 2007.
 • Warr P., Wykonanie pracy a starzenie się siły roboczej, [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk 2003.
 • Węgrzyn K., Jaka będzie polska starość?, [w:] Starzenie się a satysfakcja z życia, red. S. Steuden, M. Marczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 • Wnuk W. Bilans życia, „Kurier UTW” 2009, nr 16.
 • Ziębińska B., Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, praca doktorska (maszynopis), Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Katowice 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a65a6a9d-3143-4444-8f37-37866840009f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.