PL EN


2017 | 20 | 4(77) | 179-185
Article title

Przymusowe leczenie osób chorych i uzależnionych perspektywa prawno-psychologiczna

Title variants
EN
Forced treatment of people who suffer from mental disorders and addicted individuals in legal-psychological perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma stanowić konkluzję rozważań prawno-psychologicznych dotyczących kwestii związanych z przymusowym leczeniem osób chorych i uzależnionych. Przedstawiona tematyka ma interdyscyplinarne konotacje, które interpretowane są w sposób wielowymiarowy. Wymienione grupy osób narażone są na trudności związane ze środowiskiem zawodowym, interpersonalnym czy rodzinnym. Przymusowe leczenie wiąże się z wieloma ograniczeniami, deficytami, samokontrolą w zakresie opanowywania pobudzenia emocjonalnego, regularnym przyjmowaniem leków oraz odczuwaniem możliwych skutków ubocznych terapii. Trudności pojawiają się także w obrębie samego planowania podejmowanych działań oraz ich realizacji. W niektórych przypadkach następuje konieczność przymusowego leczenia osób, które mogą być niebezpieczne dla siebie oraz otoczenia. Uregulowania prawne są niezbędne do podejmowania niniejszych działań. Zwrócenie uwagi na proponowaną tematykę może nakreślić drogę postępowania oraz przybliżyć zasady działania osób i instytucji zajmujących się tym zagadnieniem.
EN
The article is intended to provide a summary of legal and psychological considerations on issues related to the forced treatment of people who suffer from mental disorders and addicted individuals. The presented issue has interdisciplinary connotations, which are interpreted in a multidimensional manner. Mentioned groups of people are exposed to many difficulties in the professional, interpersonal and family environment. Forced treatment is linked with many limitations, deficits, emotional self-control, regular medication and potential side effects of therapy. What is more, difficulties arise within planning itself and implementation of the action. Sometimes, the forced treatment is necessary in the cases of people who are dangerous to themselves and their environment. Legal regulations are necessary to undertake these activities. Focusing on the proposed topic may outline the course of action and provide a framework for people who work with individuals and institutions dealing with that kind of problems.
Year
Volume
20
Issue
Pages
179-185
Physical description
Dates
published
2018-03
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin, Poland, stradomskamarlena@onet.pl
References
 • Addiction – definicja uzależnienia; dostępny na: http://www.asam.org/for-the-public/definition-of-addiction [5.09.2017].
 • Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 • Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłowicz P., Psychiatria. Repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 • Brodniak W.A., Choroba psychiczna w świadomości społecznej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • De Walden-Gałuszko K., Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • Hołyst B., Bezpieczeństwo jednostki, PWN, Warszawa 2014.
 • Koczaska-Siedlecka A., Młodzież i substancje psychoaktywne, Wydawnictwo PARPAMEDIA, Warszawa 2009.
 • Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych, SGH, Warszawa 2010.
 • Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wydawnictwo Media Rodzina, Warszawa 2009.
 • http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/przymusowe-leczenie-osob-uzaleznionych
 • https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiaskonarodowego-programu-ochrony-zdrowiapsychicznego.html
 • http://www.who.int/mental_health/policy/development/en/index.html
 • http://www.psychiatry.uct.ac.za/mhapp/
 • www.who.int/mental_health/policy/mhtargeting/development_targeting_mh_summary.pdf
 • https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiaskonarodowego-programu-ochrony-zdrowiapsychicznego.html
 • https://www.nik.gov.pl/plik/id,12692,vp,15090.pdf.
 • http://www.infor.pl/aktprawny/DZU.2017.043.0000458,metryka,rozporzadzenie-radyministrow-w-sprawie-narodowegoprogramu-ochrony-zdrowia-psychicznegona-lata-20172022.html
 • http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2017/43/458.pdf#zoom=90
 • http://suicydologia.org/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a65b56b4-8a9b-4c91-8120-9ab39e1ac7f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.