PL EN


2014 | 2 | 2 | 206-227
Article title

Public diplomacy w miastach podzielonych granicą państwową. Przykład Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Český Těšín)

Content
Title variants
EN
Public diplomacy in divided cities. Study case of Cieszyn and Český Těšín
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cieszyn i Czeski Cieszyn jako transgraniczne duopolis jest interesujący z dwóch względów: (a) jako przykład dokonujących się między oboma miastami procesów reintegracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej oraz (b) jako przestrzeń spotkania dwóch silnie ugruntowanych kultur narodowych (polskiej i czeskiej). Autorzy proponują, by spojrzeć nań z punktu widzenia wielodziedzinowej teorii publicznej dyplomacji, określanej niekiedy jako soft diplomacy; jako taka może być użyteczna zarówno w naukowej analizie transgraniczności, jak i dla władz lokalnych i rządowych, a także innych interesariuszy, myślących o tym, jak w owej reintegracji, jak i tworzeniu wspólnej, przyjaznej przestrzeni pomóc, dla obopólnego dobra. W ramach niniejszego opracowania autorzy skupią się na przeglądzie różnych form oddolnych i odgórnych działań, wpisujących się w dyplomacją publiczną po stronie czeskiej i polskiej, uwzględniając przede wszystkim jej kulturowe aspekty. Zarysowana jest przy tym działalność władz miejskich, które powinny tworzyć dogodne warunki do prowadzenia takiej dyplomacji publicznej, aby sprzyjała ona intensyfikacji międzynarodowych kontaktów. Artykuł jest wreszcie próbą oceny projektów tejże uspołecznionej dyplomacji.
EN
Polish Cieszyn and Czech Český Těšín as a cross-border duopolis is interesting for two reasons: (a) ongoing socio-cultural and economic reintegration processes, and (b) as a place of two strongly established national cultures (Polish and Czech). The authors suggest employing to their study and the phenomenon of transborderness at all the perspective of multidisciplinary public diplomacy theory, sometimes calles as soft diplomacy. As such may be useful both in cross-border scientific analysis, as well as for local and government authorities, and other stakeholders. The authors will focus on a review of the various forms of bottom-up and top-down action, enrolling in public diplomacy in the Czech and Polish, particularly considering its cultural aspects. The activities of municipal authorities is outlined, as they are responsible for creating such favorable conditions for public diplomacy that would support the intensification of international contacts. Finally, the article is an attempt to assess the relevant projects of this „socialized” diplomacy.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
206-227
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-3781
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a66e8111-c5e8-40ab-b91e-7ca79168e848
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.