PL EN


2017 | 73 | 119-130
Article title

Problem poprawności stylizacyjnej na przykładzie stylizacji historycznej w polskim filmie fabularnym

Authors
Content
Title variants
EN
Stylization correctness exemplified with historical stylization in a Polish feature film
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest kwestii językowej poprawności zabiegów stylizacyjnych stosowanych przez twórców tekstów artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem scenariuszy filmowych. W pierwszej części artykułu autor omawia dotychczasowe poglądy polskich badaczy na ten temat i przedstawia własne stanowisko, opowiadając się za umiarkowanym autentyzmem i uwzględnianiem przez twórców ustaleń językoznawców. W drugiej części omawia przykłady zabiegów stylizacyjnych zastosowanych w polskich filmach o średniowieczu i pokazuje, jak językoznawca mógłby pomóc w ich ulepszeniu. W zakończeniu wskazuje na możliwości włączenia problematyki poprawności stylizacyjnej do językoznawstwa stosowanego.
EN
The article is devoted to language correctness of stylization procedures used by the authors of artistic texts, screenplays in particular. In the first part of the article, the author describes the current views of Polish researchers upon this issue and presents his own position declaring for moderate authenticity and respecting the linguists’ decisions by text writers. In the second part of the article, the author discusses the examples of stylization procedures used in Polish movies about the Middle Ages and shows the way a linguist could help to improve them. Finally, the author indicates the possibility of including the problem of stylization correctness to applied linguistics.
Contributors
 • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
References
 • DUBISZ Stanisław (1991): Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • GAERTNER Henryk (1933): Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. 2. – Lwów–Warszawa: Książnica-Atlas.
 • GŁOWIŃSKI Michał (1977): Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • JODŁOWSKI Stanisław (1932): O archaizacji językowej w dzisiejszej beletrystyce polskiej. – Przegląd Humanistyczny VII, z. 1, 1–8.
 • KLEMENSIEWICZ Zenon (1961a): Mickiewicz w dziejach języka polskiego. – [w:] tenże, W kręgu języka literackiegoi artystycznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 233–279.
 • KLEMENSIEWICZ Zenon (1961b): Swoiste właściwości języka Wyspiańskiego i jego utworów. – [w:] tenże, W kręgu języka..., 301–366.
 • KLEMENSIEWICZ Zenon (1961c): Zagadnienie archaizacji językowej (przyczynek lingwisty do pewnej polemiki). – [w:] tenże, W kręgu języka..., Warszawa, 215–219.
 • KURKOWSKA Halina, SKORUPKA Stanisław (1959): Stylistyka polska. Zarys. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • MARKOWSKI Andrzej (2006): Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • PISARKOWA Krystyna (1984): Historia składni języka polskiego – Wrocław: Ossolineum.
 • PRZYBYLSKA Renata (2013): Językoznawstwo praktyczne czy stosowane — jaka przyszłość. – Polonica XXXIII, 25–31.
 • SIERADZKA-BAZIUR Bożena, red. (2015): Słownik pojęciowy języka staropolskiego. http://spjs.ijp-pan.krakow.pl [dostęp: 01.09.2016].
 • SKUBALANKA Teresa (1984): Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje. – Wrocław: Ossolineum.
 • SŁODOWSKI Jan, red. (1997): Leksykon polskich filmów fabularnych. – Warszawa: Wiedza i Życie.
 • STIEBER Zdzisław (1946): Kilka uwag o archaizmie językowym w polskiej literaturze pięknej. – Zagadnienia literackie IV, z. 3, 88–93.
 • ZBOROWSKI Juliusz (1913): Z dziejów języka nowopolskiego: Archaizowanie i archaizmy językowe. – Język Polski I, z. 5, 129–138, z. 6, 161–171, z. 7, 199–209.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a672d552-7ed8-4a4c-a3f6-089cb799a394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.