PL EN


2018 | 4 (375) tom II | 186-194
Article title

Ocena atrakcyjności terytorium metodą refleksji strategicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Estimation of Territory Attractiveness by the Strategic Reflection Method
RU
Оценка привлекательности территории по методу стратегической рефлексии
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter metodologiczny. Celem pracy jest ukazanie możliwości wykorzystania jednego z etapów metody refleksji strategicznej do oceny wartości danego terytorium w aspekcie zaspokojenia potrzeb różnych jego użytkowników. Ukazano konieczne modyfikacje realizacji wspomnianego etapu, aby móc go wykorzystać do realizacji wskazanego celu. Dla egzemplifikacji technicznej strony stosowania metody, przytoczono wyniki własnych badań w układzie: zasoby powiatu tarnobrzeskiego – oczekiwania użytkowników. Interpretując uzyskane wyniki, ukazano dużą wartość pozyskanych tą drogą informacji, przydatnych włodarzom danego terytorium w procesie decyzyjnym, mającym wzmocnić wartość terytorium.
EN
This is a methodical article. The aim of this study is to show the possibilities of using one of the stages of strategic reflection method as an overall assessment of the territory value in the aspect of satisfying the needs revealed by different entities that wish to benefit from the territory utilities. There are shown the necessary modifications to the implementation of this phase of the strategic reflection method, to be able to use it to achieve the stated objective. For exemplification of the technical side of this method, a constituent result of their research was presented evaluating the potential of the county of Tarnobrzeg, for different target markets, with a particular emphasis on tourists. In the discussion of results, the author showed high value of the data derived from the application of this method. Data are useful for the authorities of the territory in their decision making that should reinforce the value of the area.
RU
Статья имеет методологический характер. Ее цель – указать возможности использования одного из этапов метода стратегической рефлексии для оценки ценности данной территории в аспекте удовлетворения потребностей разных ее пользователей. Указали необходимые видоизменения осуществления упомянутого этапа, чтобы использовать его для достижения указанной цели. Для экземплификации технической стороны применения метода привели резуль- таты собственных обследований по схеме: ресурсы Тарнобжегского повята – ожидания пользователей. Интерпретируя полученные результаты, указали большую ценность полученной таким образом информации, пригодной для администрации данной территории в процессе принятия решений, что должно повысить ценность территории.
Year
Pages
186-194
Physical description
Contributors
author
References
  • Domański T. (1997), Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, (w:) Domański T. (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Łódź.
  • Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Gerard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, (w:) Domański T. (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Łódź.
  • Kotler Ph., Haider D., Rein I. (1993), Marketing place’s – attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations, Free Press, New York.
  • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miasta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Martyniak Z. (1996), Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kraków--Kluczbork.
  • Rawski M. (2002), Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7.
  • Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, (w:) Domański T. (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Łódź.
  • Szromnik A. (2005), Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym, (w:) Szulce H., Florek M. (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  • Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6766932-78e4-40f4-a148-9c89ed99e18c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.