PL EN


Journal
2015 | 11 | 4 | 329-340
Article title

The determinants of logistics cooperation in the supply chain - selected results of the opinion poll within logistics service providers and their customers

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Determinanty współpracy logistycznej w łańcuchu dostaw - wybrane wyniki badania opinii usługodawców logistycznych i ich klientów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The paper is focused on some selected aspects of the cooperation between logistics service providers and their customers and considers the results of comparative analysis of importance assessment of the variables determining: the scope and nature of that cooperation, quality of providers' sales offer as well as changes in their customer service policy. Methods: To analyze the underlying problem direct research was conducted, i.e. a survey based on a questionnaire among 50 logistics service providers and 50 shippers. The sample was determined on special purpose. In the statistical analysis chi-square independence test, U Mann-Whitney's test as well as Cramer's V and Spearman's rho correlation ratios were used. Results: There were observed significant statistical differences between analyzed groups in the way the cooperation is perceived. The most vital discrepancies are related to customers' satisfaction degree and the assessment of the influence the providers' prices and competencies have on the cooperation. For the customers, declaring higher degree of the satisfaction from the cooperation, service quality was the most important factor. However, for the service providers, price factor was the most important one. Moreover, some differences in the answers related to changes in the service were observed, mainly with reference to: logistics capacity, out-of-loss shipments and communication. Conclusions: The group of customers revealed to be little demanding about logistics service. They tended to order mainly routine services, not demanding special skills from the service providers. This is the most probable reason why customers/providers preferred cooperation with greater number of entities. The customers, unlike service providers, also didn't have the need to develop more advanced forms of cooperation. Moreover, the observed differences related to the importance hierarchy of the cooperation determinants as well as service standards, should be considered by the logistics service providers when continuing their cooperation with customers.
PL
Wstęp: Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach współpracy usługodawców logistycznych z klientami, ze szczególnym uwzględnieniem wyników analizy porównawczej oceny znaczenia determinant odpowiedzialnych za jej zakres i charakter, a także jakości świadczonych usług oraz zmian w polityce obsługi klienta. Metody: Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie badań bezpośrednich, które przeprowadzono z zastosowaniem metody wywiadu kwestionariuszowego wśród 50 usługodawców logistycznych oraz 50 przedsiębiorstw zlecających obsługę logistyczną. Próbę badawczą dobrano w sposób celowy. W analizie statystycznej wykorzystano test niezależności chi-kwadrat, test U Manna-Whitneya oraz współczynniki korelacji V Cramera i rho-Spearmana. Wyniki: Odnotowano istotne statystycznie różnice w sposobie postrzegania współpracy pomiędzy badanymi grupami. Główne rozbieżności dotyczyły poziomu zadowolenia klientów oraz oceny wpływu cen świadczonych im usług i kompetencji obsługujących ich pracowników na przebieg współpracy. Dla klientów, deklarujących większą satysfakcję z tytułu współpracy z usługodawcami, najważniejsza była jakość usług. Z kolei usługodawcy największą wagę przypisywali głównie cenie. Odnotowano także różnice w odpowiedziach dotyczących zmian w obsłudze, zwłaszcza w odniesieniu do: potencjału logistycznego, bezszkodowości dostaw oraz wymiany informacji. Wnioski: Grupa usługobiorców okazała się mało wymagająca pod względem obsługi logistycznej. Klienci zlecali głównie usługi rutynowe, których świadczenie nie wymagało od usługodawców szczególnych umiejętności. Najprawdopodobniej właśnie dlatego, dostawcy/odbiorcy ładunków utrzymywali relacje z większą liczbą podmiotów. Nie odczuwali oni także potrzeby budowania bardziej zaawansowanych poziomów współpracy, na czym zależało przedstawicielom drugiej grupy. Odnotowane w badaniu różnice, zarówno te dotyczące hierarchii ważności poszczególnych determinant, jak i te odnoszące się do standardów obsługi, powinny zostać uwzględnione przez usługodawców podczas ich dalszej współpracy z klientami.
Journal
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
329-340
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a67cc7a5-e084-43cd-9cb4-830ceff746af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.