Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 13-24

Article title

Językowy obraz troski o II Rzeczpospolitą utrwalony w nazwach stowarzyszeń

Content

Title variants

EN
A linguistic image of concern over the Second Polish Republic as preserved in associations’ names

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article discusses names of associations, hitherto unresearched, from the interwar period in Poland in terms of the linguistic worldview they are a testimony to. Analysing lexical components of the names reflects great care taken of restored statehood in several domains: the Republic’s integration and firm establishment of Polishness throughout, economic and cultural development, civic education and strengthening the state’s defence.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

 • Bartmiński J., 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
 • Decyk W., 1999, Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 18–29.
 • Dunaj B., 2007, Teoretyczne problemy onomastyki sportowej. Sposoby identyfikacji klubów, [w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 489–494.
 • Gałkowski A., 2007, Socjoideonimy a chrematonimy – miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka, [w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 495–508.
 • Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim włoskim francuskim, wyd. 2, Łódź.
 • Horyń E., Zmuda E., 2017, Nazwy duszpasterstw akademickich działających w Archidiecezji Krakowskiej, „Małopolska” XIX, s. 1–10.
 • Jakus-Borkowa E., 1987, Nazewnictwo polskie, Opole.
 • Jakus-Borkowa E., 2003, Chrematonimia kosmiczna. Nazewnictwo instytucji astronomicznych, programów badawczych, obserwatoriów do badania Układu Słonecznego oraz katalogów gwiazd, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 592–609.
 • Jakus-Borkowa, 2004, Polskie nazewnictwo kosmiczne, Opole.
 • Jaruszewski, K. 2000, Nazewnictwo polskich klubów i organizacji sportowych, [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej (Bydgoszcz-Pieczyska, 15–17 czerwca 1998), red. M. Czachorowska, Ł.M. Szewczyk, Bydgoszcz, s. 223–234.
 • Kaleta Z., 1998, Kierunki i metodologia badań. Terminologia, [w:] Polskie nazwy własne.
 • Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 45–81. Kantyka S., 2013, Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918– 1939. Studium historyczno-politologiczno-prawne, Katowice.
 • Kowalik K., 2011, Nazwy własne polskich współczesnych towarzystw naukowych i kulturalnych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica IV”, Język – kultura – edukacja, s. 277–286.
 • Krzysztofek K., 2014, Stowarzyszenia katolickie w Krakowie 1918–1939. Studium historycznoprawne, Kraków.
 • Langrod J.S. (red.), 1939, Zrzeszenia i zgromadzenia, [w:] K.W. Kumaniecki, J.S. Langrod, S. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Kraków–Warszawa.
 • Lica Z., 2005, Nazwy pomorskich klubów piłki nożnej, [w:] Nazewnictwo na pograniczach, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin, s. 379–387.
 • Ożdżyński J., 1973, Nazwy polskich klubów sportowych, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze”, t. 2, s. 99–124.
 • Piłsudski J., 1933, Pisma – Mowy – Rozkazy, Warszawa.
 • Statut Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, 1924, Cieszyn; wersja elektroniczna: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/168324/edition/158271 (dostęp: 28.11.2018).
 • Statut Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu; http://www.macierz.cieszyn.pl/files/Statut_MZC_obowiazujacy_od_pazdziernika_2012.pdf (dostęp: 28.11.2018).
 • Stobniak-Smogorzewska J., 2008, Osadnictwo na Wołyniu 1921–1940, „Niepodległość i Pamięć”, t. 15, nr 1(27), s. 153–176.
 • Wilczyński W., 1999, O nazwach polskich klubów piłkarskich występujących w ekstraklasie w latach 1927–1998, „Prace Językoznawcze” I, Olsztyn, s. 116–127.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a67d7661-8247-4ce9-9b9d-102ff6c296c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.