PL EN


2017 | 5 (370) | 24-34
Article title

Rola motywacji hedonistycznej w procesie akceptacji i użytkowania produktu technologicznego przez konsumentów-seniorów

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Hedonic Motivation in the Process of Acceptance and Use of a Technological Product by the Elderly Consumers
RU
Роль гедонистической мотивировки в процессе одобрения и пользования технологическими продуктами пожилыми людьми-потребителями
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu badawczego jest zaprezentowanie wyników badań w obszarze identyfikacji i oceny roli motywacji hedonistycznej w procesie akceptacji i użytkowania przez konsumentów-seniorów wybranego produktu technologicznego. Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi przeprowadzonymi wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w okresie listopad 2014 − październik 2015 przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza ankiety. Jako przedmiot badań obrano technologię telefonów komórkowych typu smartfon. Pozyskane wyniki wskazują, iż połowa badanych konsumentów-seniorów odczuwa pozytywne emocje (radość i przyjemność) użytkując smartfony. Co trzeciemu konsumentowi- -seniorowi produkt ten dostarcza również rozrywki. W obszarze motywacji hedonistycznej wyniki badań pozwoliły na określenie, iż czynnik ten pełni silnie pozytywną rolę w procesie akceptacji i użytkowania produktu technologicznego przez badanych konsumentów-seniorów.
EN
The aim of this article is to present the results of the original research on the hedonic motivation in the acceptance and use of the selected technological product by the elderly. To verify the objective there was conducted a research among the elderly consumers, the Third Age University students, in the period from November 2014 to October 2015, and a hard-copy questionnaire was employed to obtain data. The smartphone mobile technology was chosen as the research subject. The results indicate that a half of the tested elderly consumers feel positive emotions (joy and pleasure) when using smartphones. This product provides some sort of entertainment to one out of three elderly people. The research results allowed determining that hedonic motivation plays a strong positive role in the process of acceptance and use of the technological product by the elderly consumers surveyed.
RU
Цель исследовательской статьи – представить результаты изучения в сфере выявления и оценки роли гедонистической мотивировки в процессе одобрения и пользования потребителями-пожилыми людьми избранным техно- логическим продуктом. Для верификации цели использовали собственные обследования, проведенные среди слушателей университетов третьего возраста в период с ноября 2014 г. до октября 2015 г. с использованием бумажного вопросника анкеты. В качестве предмета опросов избрали технологию сото- вых телефонов типа смартфон. Полученные результаты указывают, что половина обследованных потребителей пожилого возраста ощущает положительные эмоции (радость и приятность) от пользования смартфонами. Каждому третьему потребителю пожилого возраста этот продукт предоставляет также развлечение. В сфере гедонистической мотивировки результаты опросов позволили указать, что этот фактор играет сильно положительную роль в процессе одобрения и пользования технологическим продуктом опрошенными потребителями-пожилыми лицами.
Year
Issue
Pages
24-34
Physical description
Contributors
References
 • Brown S.A., Venkatesh V. (2005), Model of Adoption of Technology in the Household: A Baseline Model Test and Extension Incorporating Household Life Cycle, “MIS Quarterly”, No. 29(4).
 • GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl [dostęp: 17.02.2017].
 • GUS (2016), Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie, http://stat.gov.pl [dostęp:17.02.2017].
 • Czapiński J., Błębowski P. (2013), Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków, Diagnoza społeczna, 2013, Raport tematyczny, Ministerstwo Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, http://www.diagnoza.com [dostęp: 17.02.2017].
 • Holbrook M.B., Hirschman E.C. (1982), The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun, “Journal of Consumer Research”, No. 9(2).
 • Ford M.E., Nichols C.W. (1987), A taxonomy of human goals and some possible applications, (w:) Ford M.E., Ford D.H. (Eds.), Humans as self-constructing systems: Putting the framework to work, Erlbaum, New York.
 • Jachnis A. (2007), Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Rossiter J.R., Percy L. (1997), Advertising communications and promotion management, McGrawHill, London.
 • SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, wave 2, http://www.share-project.org [dostęp:17.02.2017].
 • ONZ (2015), World Population Prospects: The 2015 Revision, https://esa.un.org/unpd/wpp/ [dostęp: 17.02.2017].
 • Roehrich G. (2004), Consumer innovativeness — Concepts and measurements, “Journal of Business Research”, No. 57(6).
 • Vallerand R.J. (1997), Toward a Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation, (w:) Zanna M. (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, New York.
 • Vandecasteele B., Geuens M. (2010), Motivated Consumer Innovativeness: Concept, measurement, and validation, “International Journal of Research in Marketing”, No. 27.
 • Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D. (2003), User acceptance of information technology: towards a unified view, “MIS Quarterly”, No. 27 (3).
 • Venkatesh V., Thong J.Y.L., Xu X. (2012), Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology, “MIS Quarterly”, Vol. 36, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a68118ba-89af-4307-bde9-e54184b67f66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.