PL EN


2013 | 81 | 4 | 440-465
Article title

Digital cultural heritage and memory institutions within the structure of national identity: philosophical discourse

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe i instytucje pamięci w strukturze tożsamości narodowej: dyskurs filozoficzny
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective - This article is to introduce theoretical motivation for the interaction and links joining national identity, collective memory, cultural heritage, digitization and libraries understood as memory institutions, and substantiate memory institutions and digital collective memory as an essential source for national identity. Research methods - The author claims that the digital resources managed by memory institutions, particularly libraries, are the fundamentals of national identity. Therefore she discusses postmodernism as a theoretical basis for the system of concepts of „national identity – collective memory – cultural heritage – memory institutions – digital resources - users”, and presents the structure and individual concepts of this system. The research method used was qualitative research with discourse analysis and a theoretical analysis of information sources such as: J. Baudrillard, I. Hassan, D. Harvey, R. J. Lifton, J. F. Liotard, P. Waugh, A. J. Toynbee, G. E. Veith et al., conventions and resolutions of the European Commission, Committee and Parliament, legal provisions in culture and cultural heritage by the Government of Latvia. Results and conclusions - National identity is seen as a totality of meanings the main manifestations of which are the cultural and national heritage as the basis for the personal system of values and experience. National identity is formed by the totality of conceptions on affiliation with something. Conceptions, ideas are formed in the interaction process of personality and the collective memory based on digital resources. The collective memory, i.e. the resources in libraries, museums and archives, particularly the digital ones, is the main element for the construction of national identity. This construction is delivered by memory institutions through collecting, harvesting, saving, arranging and providing access to resources via the digitization process. Digitization should become the main tool for maintenance, inclusion, communication, and identity in the process of globalization. The author introduces theoretical model, based on the discourse of postmodernism ideas, theoretical conclusions of world researchers and philosophers, official conventions, guidelines and declarations - for justifying memory institutions’ resources as the basis of national identity. Such a theoretical analysis of the „national identity – collective memory – cultural heritage – memory institutions – digital resources – users” is the first experiment in Latvia to place the important role of memory institutions, particularly libraries, in a system of cultural heritage, digitization, new environment and national identity. The main conclusion is that the philosophical discourse of postmodernism accepts the idea of the leading role of memory institutions in the structure of national/digital heritage and national identity.
PL
Teza/Cel artykułu - Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn interakcji i relacji łączących tożsamość narodową, pamięć zbiorową, dziedzictwo kulturowe, cyfryzację oraz biblioteki rozumiane jako instytucje pamięci, a także potwierdzenie instytucji pamięci i cyfrowej pamięci zbiorowej jako istotnego źródła tożsamości narodowej. Metody badań - W opinii autora zasoby cyfrowe zarządzane przez instytucje pamięci, w szczególności biblioteki, stanowią podstawy tożsamości narodowej. Autor przedstawia postmodernizm jako teoretyczny fundament systemu pojęć "tożsamość narodowa - pamięć zbiorowa - dziedzictwo kulturowe - instytucje pamięci - zasoby cyfrowe - użytkownicy" i omawia strukturę tego systemu oraz jego poszczególne pojęcia. W pracy nad artykułem posłużono się jakościową metodą badawczą z wykorzystaniem analizy dyskursu i teoretycznej analizy źródeł takich jak: J. Baudrillard, I. Hassan, D. Harvey, R. J. Lifton, J. F. Liotard, P. Waugh, A. J. Toynbee, G. E. Veith et al., konwencji i postanowień Komisji Europejskiej, Komitetu Europejskiego i Parlamentu Europejskiego oraz regulacji prawnych dotyczących kultury i dziedzictwa kulturowego wdrożonych przez rząd Łotwy. Wyniki i wnioski – Tożsamość narodowa jest postrzegana jako zbiór znaczeń, których głównymi przejawami są dziedzictwo kulturowe i narodowe stanowiące podstawę osobistego systemu wartości i doświadczeń. Pojęcie tożsamości narodowej jest kształtowane przez ogół wyobrażeń o powiązaniu z danym obiektem. Wyobrażenia powstają w procesie interakcji osobowości z pamięcią zbiorową opartą na zasobach cyfrowych. Pamięć zbiorowa, tj. zasoby biblioteczne, muzealne i archiwalne, szczególnie w postaci cyfrowej, stanowi główny element w konstruowaniu tożsamości narodowej. Proces konstruowania realizują instytucje pamięci poprzez gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie i udostępnianie zasobów w toku cyfryzacji. Digitalizacja powinna stać się głównym narzędziem do utrzymania, integracji, komunikacji i tożsamości w procesie globalizacji. Autor przedstawia teoretyczny model bazujący na dyskursie idei postmodernistycznych, teoretycznych wniosków wyciągniętych przez znanych badaczy i filozofów, oficjalnych konwencji, zaleceń i deklaracji, aby uzasadnić znaczenie zasobów instytucji pamięci jako fundamentu tożsamości narodowej. Owa teoretyczna analiza „tożsamości narodowej – pamięci zbiorowej – dziedzictwa kulturowego – instytucji pamięci – zasobów cyfrowych – użytkowników” jest pierwszą na Łotwie próbą zaznaczenia istotnej roli instytucji pamięci, szczególnie bibliotek, w systemie dziedzictwa kulturowego, cyfryzacji, nowego środowiska oraz tożsamości narodowej. Filozoficzny dyskurs postmodernizmu akceptuje koncepcję wiodącej roli instytucji pamięci w strukturze dziedzictwa narodowego/cyfrowego oraz tożsamości narodowej.
Year
Volume
81
Issue
4
Pages
440-465
Physical description
Contributors
 • The Institute of Advanced Social and Political Research The Faculty of Social Sciences, University of Latvia, baiba.sporane@lu.lv
References
 • Bodrijārs, Žans (2000). Simulakri un simulācija. Rīga.
 • Casacuberta, David (2007). Digital inclusion: Best practices from eLearning. "eLearning Papers: a Publication of elearningeuropa.info" 2007, nr 6 (novembris). [online]. 2007 [cited: 2013-06-24]. Available: <http://www.elearningpapers.eu/>.
 • Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Paris, 20 October 2005. [online]. 2005 [cited: 2013-06-24]. Available: <http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/2005-convention/the-convention/convention-text/>.
 • Definitions of Digital Inclusion 1 Introduction (2009). "Accessibility News International: Ontario’s Online Magazine. Creating More Accessible World" [online]. 2009 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://www.accessibilitynewsinternational.com/?p=1079>.
 • Diksons, Patriks (2006). Nākotnes gudrība: sešas globālo pārmaiņu skaldnes. Rīga.
 • Eiropas Kopienu komisijas 2006.gada 24.augusta ieteikums "Par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā (2006/585/EK) (2006), "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" L236/28 31.8.2006 [online]. 2006 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:236:0028:0030:LV:PDF>.
 • Eiropas Parlamenta 2009.gada 26.marta ieteikums Padomei ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par drošības un pamatbrīvību stiprināšanu internetā (2008/2160(INI)), (2009). [online]. 2009 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0194+0+DOC+XML+V0//LV>.
 • Eiropas Parlamenta 2010.gada 5.maija rezolūcija par „Europeana – nākamie soļi” (2009/2158 (INI)), (2010) [online] 2010 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0129&language=LV&ring=A7-2010-0028>.
 • Habermas, Ûrgen (2002). Budušee čelovečeskoj prirody. Моskva.
 • Habermas, Ûrgen (2003). Filosofskuj diskyrs о moderne. Моskva.
 • Giddens, Anthony (1994). New rules of sociological method: a positive critique of interpretative sociologies. Cambridge (UK).
 • Gidenss, Entonijs (1999). Sabiedrības veidošanās. Rīga.
 • Harvey, David (1989). The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change. Cambridge, MA; Oxford, UK.
 • Hassan, Ihab Hassan (1982). The dismemberment of Orpheus: toward apostmodern literature. [Madison(Wisconsin)].
 • Keillor, Bruce D., Hult, G. Tomas M. (1999). A five-country study of national identity: implications for international marketing research and practice. "International Marketing Review" 1999, Vol.16, issue 1 [online]. 1999 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=855414&show=abstract>.
 • Krasnā, Lelde (2005), Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa un komunikācija. "Psiholoģijas Pasaule" 2005/12. [online]. 2005 [cited: 2013-06-30]. Available: <www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php?id=365&show=802&act=read>.
 • Kultūras mantojuma un atmiņas institūciju vienotas informācijas sistēmas vadlīnijas 2005-2012.gadam (2005). Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", Rīga. [online]. 2005 [cited: 2013-06-24]. Available: <http://www.kis.gov.lv/lv/c6/n72>.
 • Kultūras mantojums un globālas pārmaiņas – jauns uzdevums Eiropai (2010/238/ES) (2010).
 • Eiropas Komisijas ieteikums (2010.gada 26.aprīlis) par pētniecības kopīgas plānošanas iniciatīvu "Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas – jauns uzdevums Eiropai" SEC(2010)451. "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" L106/18. 28.4.2010. [online]. 2010 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:106:FULL:LV:PDF>.
 • Latvija 2030 (2010). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Rīga [online]. 2010 [cited: 2013-06-24]. Available: <www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_10062010.pdf>.
 • Lifton, Robert Jay (2002). The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation. Chicago.
 • Liotārs, Žans Fransuā (1924-1998), Francija [online]. [cited: 2013-06-24]. Available: <http://www.satori.lv/autors/234/Zans_Fransua_Liotars>.
 • Liotārs, Žans Fransuā (2008). Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. Rīga.
 • Mallan, Katrine (2006). Is Digitization Sufficient for Collective Remembering? Access to and Use of Cultural Heritage collections. "The Canadian Journal of Information and Library Science" 2006, nr 3/4. [online]. 2006 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=105&sid=aa74bb3a-caf6-4c99-bd0c-91e856d5e385%40sessionmgr114>.
 • Matisāne, Inese (2009). Kas ir Latvijas Kultūras kanons? [online]. 2009 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://lv.lv/?menu=doc&id=188452>.
 • Mexico Declaration – UNESCO Mexico City Declaration on Culture Policies. World Conference on Cultural Policies. Mexico City, 26 July – 6 August, 1982 [online]. 1982 [cited: 2013-06-24]. Available: <http://portal.unesco.org/culture/en/files/35197/11919410061mexico_en.pdf/mexico_en.pdf>.
 • Nacionālā programma „Kultūra” 2000-2010. Rīga: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2001. 182 lpp. [online]. 2001 [cited: 2013-06-24]. Available:<http://www.km.gov.lv/lv/dokumenti/planosanas_doc.html>.
 • Par Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību: Latvijas Republikas likums, stājas spēkā ar 26.02.1997. "Latvijas Vēstnesis" nr. 58/59 (773/774) [online]. 1997 [cited: 2013-06-30]. Available: <www.likumi.lv/doc.php?id=42382>.
 • Rifkins, Džeremijs (2004). Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga.
 • Smits, E. D. (2002), Nacionālā identitāte. Rīga.
 • Toynbee, Arnold Joseph (1987). A study of history : in 2 vol. New York.
 • UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Programma „Komunikācija un informācija” [online]. [cited: 2013-06-24]. Available: <http://www.unesco.lv/lat/index/programmes>.
 • UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Programma "Nemateriālais kultūras mantojums", 2003 [online]. 2003 [cited: 2013-06-30]. Available: <http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/culture/ihc.html>.
 • UNESCO pieņemtais termins „kultūras mantojums” [online]. [cited: 2013-03-30]. Available: <http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2185&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.
 • Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam „Nacionāla valsts”. Ilgtermiņa politikas pamatnostādnes. Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2006. 104 lpp. [online]. 2006 [cited: 2013-06-24]. Available: <http://www.km.gov.lv/lv/dokumenti/planosanas_doc.html>.
 • Vīts, Džīns Edvards (dēls) (1999). Postmodernie laiki. Rīga.
 • Waugh, Patricia (1992), Postmodernism: a reader. London.
 • A working definition of Digital Library [online]. 2000 [cited: 2012-09-11]. [Washington]. Available: <http://www.diglib.org/about/dldefinition.htm>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6826cde-b432-4843-8b87-cd81c30602d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.