PL EN


2019 | 2/44 | 195-213
Article title

Modern Ascetic Practices – Theory and Practice from the Perspective of Catholic Context

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Współczesne praktyki ascetyczne – teoria i praktyka z perspektywy kontekstu katolickiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to discuss the changing place of ascetic practices in Catholic consecrated life today. In our investigation of the proposed problem, we focus on official Church documents, sociological studies of the phenomenon and interviews with nuns which we conducted in Poland in 2018. The three sources not only allow for defining the very phenomenon but also unveil the changing place of ascetic practices in Catholic consecrated life today, and beyond the consecrated context. The article is divided into three sections. The first one presents official Church definitions of the phenomenon under scrutiny and depicts its selected, contemporary theological understandings. The second one reviews sociological studies of contemporary ascetic practices in the Catholic context. The last section concentrates on selected aspects of our qualitative study of contemporary transformations of religious life in Poland. Using data collected during qualitative interviews, we demonstrate how nuns from a cloistered monastery understand ascetic practices in their life.
PL
Celem artykułu jest omówienie zmian w praktykowaniu ascezy w życiu osób konsekrowanych Kościoła katolickiego. W niniejszym badaniu tego problemu opieramy się na oficjalnych dokumentach kościelnych, socjologicznych badaniach zjawiska i wywiadach z zakonnicami, które przeprowadziliśmy w Polsce w 2018 roku. Trzy źródła nie tylko pozwalają zdefiniować to zjawisko, ale także ukazać zmieniające się miejsce ascetycznej praktyki w życiu osób konsekrowanych dzisiaj i poza kontekstem konsekrowanym. Artykuł jest podzielony na trzy sekcje. Pierwsza z nich przedstawia wybrane definicje ascezy w teologii katolickiej. Drugą część stanowi przegląd socjologicznych badań współczesnych praktyk ascetycznych w kontekście katolickim. Ostatnia sekcja przybliża wybrane aspekty naszych badań jakościowych współczesnych przemian życia religijnego w Polsce. Wykorzystując dane zebrane podczas wywiadów jakościowych, pokazujemy, jak zakonnice z klasztoru klauzurowego rozumieją praktyki ascetyczne w swoim życiu.
Year
Volume
Pages
195-213
Physical description
Contributors
References
 • Agamben, Giorgio. The Highest Poverty: Monastic Rules and Form-of-Life, transl. Adam Kotsko. Stanford, California: Stanford University Press, 2013.
 • Bober, Andrzej. “Asceza – uczłowieczenie czy odczłowieczenie w świetle źródeł wczesnego chrześcijaństwa”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 107–123. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.
 • Bocheński, Józef. Zarys historii filozofii. Kraków: Philed, 1993.
 • Catechism of the Catholic Church. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1993.
 • Domański, Juliusz. “Praksis wewnątrz człowieka. Zagajenie konferencji”. In: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, ed. Krzysztof Łapiński, Robert Pawlik, Rafał Tichy, 27–30. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2017.
 • Gałązka, Włodzimierz. Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Warszawa: Wyd. UKSW, 2010.
 • Goffman, Erving. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Anchor Books, 1961.
 • Gogola, Jerzy Wiesław. “Pojęcie chrześcijańskiej ascezy”. In: Asceza chrześcijańska. Materiały z sympozjum, ed. Jan Machniak, 7–24. Kraków: Wyd. Naukowe PAT, 1996.
 • Hadot, Pierre. Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Warszawa: Aletheia, 2003.
 • John Paul II. Post-synodal apostolic exhortation Vita consecrata. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_en.html [access: 29.08.2019].
 • Jonveaux, Isabelle. “La redécouverte de l’ascèse”. Études 3 (2019): 67–77.
 • Jonveaux, Isabelle. Moines, corps et âme. Une sociologie de l’ascèse monastique contemporaine. Paris: Les Éditions du Cerf, 2018.
 • Łapiński, Krzysztof. “Odkrycie filozoficznej praksis”. In: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, ed. Krzysztof Łapiński, Robert Pawlik, Rafał Tichy, 9–16. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2017.
 • Rahner, Karl. Saggi di Spiritualità. Roma: Edizioni Paoline, 1965.
 • Słomka, Walerian. “Chrześcijański sens ascezy”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 161–172. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.
 • Szymula, Marek. Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego. Warszawa: Wyd. UKSW, 1999.
 • Tanquerey, Adolphe. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, vol. 2. Kraków: WAM, 1949.
 • Urbański, Stanisław. “Asceza dawniej i dziś”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 137–150. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.
 • Vatican Council II. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html [access: 29.08.2019]
 • Wojtyła, Karol. Elementarz etyczny. Kraków: Znak, 1979.
 • Woroniecki, Jacek. Metoda i program nauczania teologii moralnej. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1922.
 • Wójtowicz, Henryk. “Asceza w hellenizmie”. In: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, ed. Franciszek Drączkowski, Jerzy Pałucki, 9–14. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a686792d-0a02-4420-992c-7dbe5bae23bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.